Finanse lokalne - pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse lokalne - pytania i odpowiedzi - strona 1 Finanse lokalne - pytania i odpowiedzi - strona 2 Finanse lokalne - pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:


FINANSE LOKALNE
Co to jest substydialność Stosunek państwa do społeczności lokalnej
Na czym polega negatywny i pozytywny aspekt zasady substydialności Negatywny - państwo nie powinno hamować żadnych inicjatyw społecznych (obywatelskich)
Pozytywny - państwo powinno pobudzać, inicjować, wspierać inicjatywy społeczne
Proszę wyjaśnić co to jest Europejska Karta Samorządu Terytorialnego Zbiór 31 zasad - standardów legislacyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego stopnia podstawowego. Kartę stworzyła Rada Europy 11.10.1985 roku w Strasburgu. Międzynarodowa konwencja wiążąca państwa europejskie, które ją ratyfikowały celem respektowania norm służących ochronie i rozwojowi praw samorządów lokalnych oraz warunków i zasad finansowania samorządu lokalnego. W którym roku przyjęła Polska Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego (EKST) W roku 1993 Polska podpisała Kartę - ratyfikowana 14 lipca 1994 roku
Jaki jest związek między EKST a Konstytucją Zasady EKST są przeniesione do Konstytucji. Istnieje zależność Karty i Konstytucji, posiadają wspólne cechy).
Czym jest Gmina wg. Konstytucji Jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego
Czy Gmina posiada osobowość prawną Tak
Jak Konstytucja definiuje dochody Gminy (jak je określa) Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa
Do = Dw + So = Dc
Czy Konstytucja zapewnia gminom udział w dochodach publicznych czyli w dochodach stanowiących część dochodu Skarbu Państwa Tak - odpowiednio do przypadających im zadań
Czy Gmina może ustanowić samodzielnie podatki Ustanowić NIE, jednakże ma prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie
Jak nazywa się ustawa, która wprowadza podział zadań między gminą a administracją rządową Ustawa kompetencyjna
Jak można podzielić zadania gminy zadania własne (finansowane z budżetu gminy, ale w wielu dziedzinach są dofinansowywane przez organy administracji państwowej np. poprzez subwencję ogólną, dotacje celowe na zadania własne)
zadania zlecone (realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wiąże się z koniecznością transferu z budżetu państwa środków finansowych w wysokości koniecznej do ich wykonywania)
Czy gmina może odmówić np. wojewodzie wykonania jakiegoś zadania ? Myślę, że nie (ponieważ wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów i może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej, a w sytuacjach nadzwyczajnych również i samorządów)


(…)

…. Podatek leśny od l hektara przeliczeniowego za rok podatkowy to równowartość pieniężna 0,200 m3 drewna, obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski" w formie komunikatu prezesa GUS, w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.
PL =hp x 0,2m3 x Cm3 Dla lasów ochronnych, lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych oraz lasów, w odniesieniu do których nie sporządzono planów ich urządzenia, podatek leśny za rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,3 q żyta od powierzchni l ha fizycznego lasów i gruntów leśnych. Równowartość pieniężną 0,3 q żyta ustala się według ceny określonej w komu­nikacie prezesa GUS…
… państwa.
Proszę podać podstawowe zasady podatku rolnego (na jakich zasadach jest ustalany, obliczany, wzór)
Podstawę, opodatkowania stanowi liczba hektarów przelicze­niowych, ustalana na podstawie powierzchni gospodarstwa rolnego, a także rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zali­czenia określonego gospodarstwa do okręgu podatkowego. Ze względu na warunki ekonomiczne…
… roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę skupu ustala się na podstawie komunikatu prezesa GUS, ogłoszonego w D.U. RP „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.
Pr = hp z Cq x 2,5qż
Z podatku wyłączone są grunty kl. V i VI ***
Czym różni się podatek leśny (od lasów) od podatku leśnego dla parków narodowych (wzory)
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi liczba hektarów…
… wchodzących w skład gospodarstw rolnych lub posiadają grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych stanowiących własność Skarbu Pań­stwa lub gminy.
Przedmiotem opodatkowania są grunty gospodarstw rolnych, a za gospodarstwo rolne uważa się taki obszar, którego powierzchnia użytków rolnych (gruntów ornych, łąk i pastwisk), gruntów pod stawami oraz gruntów pod zabudowa­niami związanymi z prowadzeniem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz