finanse - ćwiczenia - Inflacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2422
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
finanse - ćwiczenia - Inflacja - strona 1

Fragment notatki:


Informacje zawarte w notatce tłumaczą zagadnienia takie jak: inflacja, deflacja, aprecjacja pieniądza, dewaluacja, denominacja, rewaluacja, ryzyko, niepewność, planowanie finansowe, planowanie tradycyjne, technika budżetowa.
A także: planowanie ośrodków odpowiedzialności, planowanie strategiczne, analiza wskaźnikowa, krańcowy koszt kapitału, koszt zysków zatrzymanych.

Notatka to doskonała pomoc w przygotowaniu do egzaminu czy zaliczenia z przedmiotu finanse.

Zmiany wartości pieniądza w czasie
Pieniądz ma wartość, którego wartość „dziś” różni się od wartości pieniądza „jutro”.
Proces zmiany wartości pieniądza:
inflacja
deflacja
aprecjacja
deprecjacja
dewaluacja
rewaluacja
Inflacja - zjawisko monetarne wywołane szybszym przyrostem pieniądza ilości pieniądza niż produkcji (obniżanie się siły nabywczej pieniądza). Pieniądz nie ma pokrycia w inflacji. Na rynku obserwowana jest jako długotrwały wzrost średniego poziomu cen określonego koszyka dóbr. W praktyce inflacja na rynku konsumpcyjnym jest inna niż inflacja na rynku zaopatrzeniowym i nieco inaczej wpływa na kondycję gospodarki.
Przyczyny:
nadmierna emisja pieniędzy, nieproporcjonalna do wzrostu gospodarczego, prowadzona poprzez: emisję pieniądza, oprocentowanie pieniędzy, działalność kredytowa banków komercyjnych (tzw. „bankowa kreacja pieniądza”) niespodziewany i gwałtowny wzrost kosztów produkcyjnych (np. surowców energetycznych), który prowadzi do ograniczenia zagregowanej podaży,
wzrost zagregowanego popytu w gospodarce
niezrównoważony budżet państwa (wydatki z budżetu przewyższają wpływy),
przeinwestowanie gospodarki (nadmierne rozwinięcie procesu inwestycyjnego finansowanego przez państwo)
ingerencja państwa w politykę emisyjną banku centralnego, co prowadzi w rezultacie do nadmiernej ilości pieniądza,
wadliwa struktura gospodarki
import inflacji (wraz ze wzrostem cen artykułów importowanych przez dany kraj następuje wzrost kosztów produkcji, a co za tym idzie wzrost cen)
długookresowe dodatnie saldo bilansu handlowego (nadwyżka eksportu nad importem)
recesja gospodarcza (obniżenie wydajności pracy, a tym samym wzrost kosztów produkcji).
monopolizacja gospodarki (wzrost kosztów produkcji monopoliści mogą przenosić na cenę)
Deflacja - wzrost siły nabywczej pieniądza obecnego na rynku. Potoczne określanie spadku cen rynkowych, sytuacji, kiedy za ta samą ilość pieniędzy kupić można coraz więcej dóbr (towarów i usług).
Przyczyny:
brak proporcjonalnej do wzrostu gospodarczego emisji pieniądza
nadmierne oprocentowanie lokat terminowych czyniących opłacalną tezauryzację pieniądza- zjawisko powszechnie wykorzystywane do walki z inflacją, powoduje jednak wzrost ilości pieniądza poza rynkiem tzw. „balon inflacyjny”; nie tylko znosi, więc inflację, co oddala jej wystąpienie i może wywołać przejściową deflację.
spłata zobowiązań kredytowych przy braku emisji pieniądza wstrzymaniu akcji kredytowej (deflacja jest wówczas efektem nadmiernego zadłużenia)
Aprecjacja pieniądza - wzrost kursu waluty krajowej względem walu zagranicznych, powstały w wyniku przewagi popytu n ad podażą, oznaczający wzrost siły nabywczej waluty. Aprecjacja pieniądza jest często konsekwencją deflacji.


(…)

… mógłby zostać zainwestowany poza przedsiębiorstwem, w przedsięwzięcie o większej rentowności.
Koszt akcji uprzywilejowanych - kapitał zakładowy uprzywilejowany, jest w przedsiębiorstwie kapitałem szczególnego rodzaju, ze względu na szczególne prawa przysługujące posiadaczom tego kapitału (akcji, np. prawo do stałej dywidendy, niezależnej od wyniku finansowego); należy go traktować podobnie jak zobowiązania.
Koszt akcji uprzywilejowanych odpowiada wymaganej przez inwestorów stopie zwrotu:
gdzie:
kk.w.u. - koszt akcji uprzywilejowanych,
D - kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję uprzywilejowaną,
c - aktualna cena rynkowa jednej akcji uprzywilejowanej
Koszt zysków zatrzymanych - zysk zatrzymany stanowi tę część dochodów przedsiębiorstwa, która nie została wypłacona akcjonariuszom w postaci…
… rozumianej polityki gospodarczej i społecznej
obserwacja rozwoju stosunków z zagranicą Należy więc:
uwzględniać opinię ekspertów,
tworzyć rezerwy na pokrycie skutków nieprzemyślanych decyzji
rozważyć skorzystanie z usług towarzystw ubezpieczeniowych
Rodzaje ryzyka:
ryzyko właściwe - funkcjonuje na zasadach prawa wielkich liczb (pożary, klęski)
ryzyko subiektywne - związane z niedoskonałością człowieka…
… nadzwyczajne
W odniesieniu do bilansu:
zależne:
zapasy oraz należności krótkoterminowe,
część środków pieniężnych,
część zobowiązań krótkoterminowych;
niezależne:
wartości niematerialne i prawne,
rzeczowy majątek trwały,
należności długoterminowe i inne aktywa,
całkowite kapitały własne,
rezerwy,
zobowiązania długoterminowe oraz inne pasywa.
Po wyznaczeniu elementów rachunku zysków i strat oraz bilansu…
… powinien być na takim poziomie, by w przypadku gdyby wszyscy wierzyciele zwrócili się o natychmiastową zapłatę, były środki na dalszą produkcję. Zbyt wysoki wskaźnik będzie wskazywał na nieefektywne wykorzystanie aktywów obrotowych w przedsiębiorstwie. Zbyt niski oznacza problemy z wypłacalnością. Jednak wszystko zależy od branży.
b. wskaźnik szybkiej płynności
płynny majątek obrotowy = majątek obrotowy - zapasy…
… zainwestowanego w jego aktywa; obniżenie kosztu jest możliwe m.in. dzięki korzyściom podatkowym z tytułu zaangażowania kapitału obcego, ponadto odpowiedni udział długu w przedsiębiorstwie poprzez mechanizm dźwigni finansowej pozwala podnieść dochodowość środków własnych. Dźwignia finansowa - wykorzystanie zadłużenia jako źródła finansowania dla powiększenia zysku przypadającego na jednostkę majątku (np. akcję…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz