Filtrowanie - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filtrowanie - wykład - strona 1 Filtrowanie - wykład - strona 2 Filtrowanie - wykład - strona 3

Fragment notatki:

FILTROWANIE      Proces filtracji jest od dawna znany i stosowany w oczyszczaniu wody.   Najwcze śniejsze informacje pochodzą z Indii sprzed 3000 lat. W 10  wieku p.n.e w Chinach stosowano materia ł granulowany do klarowania  wody. W 1746 roku w Pary żu przyznano pierwszy patent na urządzenie  do filtracji. W 1804 roku filtracje zastosowano w Szkocji, 1828 roku w  Anglii, w 4 lata później w Richmont zainstalowano filtry ze złożem  piaskowym do filtracji wody surowej. W Warszawie w 1885 roku  w ybudowano filtry powolne, które eksploatowane jest do dzisiaj.  Jest to najwa żniejszy proces uzdatniania wody, usuwane są  zanieczyszczenia mechaniczne o rozmiarze 0,0001cm i ma  zastosowanie zarówno do oczyszczania wód surowych, jak i wstępnie  uzdatnionych. Jako ść filtratu zależy od: rodzaju zanieczyszczeń,  konstrukcji urz ądzeń filtrujących, rodzaju materiału filtracyjnego, liniowej  pr ędkości przepływu wody, wysokości złoża. Procesy zachodzące  podczas filtrowania maj ą złożony charakter.    Proces mechaniczny  polega na zatrzymywaniu makro-zawiesin  ( średnica porów złoża ma być mniejsza od wymiarów zawiesin).    Dzia łanie adsorpcyjne i kontaktowe  wiąże się z uaktywnieniem  powierzchni ziaren z łoża. Procesom adsorpcji sprzyjają: silnie porowata  powierzchnia materia łu filtrującego i zewnętrzna powierzchnia  zatrzymywanych cz ąstek, mała średnica zatrzymywanych cząstek,  obni żona do pewnych granic temperatura wody, zwiększone ciśnienie,  optymalna pr ędkość przepływu wody. Podczas filtracji na niektórych  filtrach zachodz ą również procesy biochemiczne dzięki obecności w  z łożu mikroorganizmów i bakterii. Przepływ wody przez filtr jest  hamowany przez opór przepływu i aby nie dopuścić do jego  nadmiernego wzrostu z łoże oczyszcza się okresowo.      Budowa i zasada dzia łania filtru  Podstawowe elementy ka żdego filtru stanowią: sieć drenażowa, warstwa  podtrzymuj ąca złoże, złoże filtracyjne właściwe, obudowa filtru.     Sie ć drenażową  stanowi dolna część filtru i ma za zadanie równomierne  odprowadzenie filtratu. S łuży on także do okresowego płukania filtrów  po śpiesznych, wówczas do rur rozdzielczych wprowadza się wodę  p łuczącą, którą kieruje się na filtr od dołu.    Warstwa podtrzymuj ąca złoże  składa się z podkładu żwirowego o  grubo ści warstwy od 0,2 do 0,6 m i zróżnicowanym uziarnieniu. Dolną  cz ęść ułożoną na drenażu stanowi ziarno największe o średnicy ok. 50  mm (jest to gruby 

(…)

… i odmanganiania wody, jako I
stopień oczyszczania wody surowej przy filtracji dwustopniowej, do
filtrowania wody dla celów przemysłowych po zabiegach chemicznego
uzdatniania. Ich wydajność. filtrowania jest nieporównywalnie wyższa niż
filtrów powolnych, choć osiągany stopień oczyszczania jest niższy.
Różnice między nimi to: odmienna konstrukcja, częste mechaniczne
czyszczenie, znaczna prędkość filtracji (od 4…
… - szybkość filtracji w
m/h, P - zdolność złoża do zatrzymywania zanieczyszczeń w kg/m2,
która zależy od wymiaru ziaren złoża i wynosi od 0,4 do 0,6 kg/m2
powierzchni złoża. Cykl roboczy filtra bywa różny i często wynosi od 8 do
12 godzin.
Na całkowite ciśnienie hydrostatyczne H, równe różnicy poziomu
wody nad filtrem i poziomu z rury odprowadzającej filtrat, składają się 3
wielkości H = ho+ hf + hr = const…
….
Różnice między nimi to: odmienna konstrukcja, częste mechaniczne
czyszczenie, znaczna prędkość filtracji (od 4 do 20 m/h), inne
uziarnienie złoża, udział całego złoża, bez wytworzenia błony
biologicznej. Pod względem konstrukcji dzielą się na otwarte
(grawitacyjne) i zamknięte (ciśnieniowe), przy czym te ostatnie mogą być
pionowe lub poziome. Pracę filtra opisuje się poprzez:
Cykl roboczy T między kolejnymi płukaniami jest krótki
T = 1000 x P/mox V [h]
gdzie : mo - zawartość zawiesin w wodzie w g/m3, V - szybkość filtracji w
m/h, P - zdolność złoża do zatrzymywania zanieczyszczeń w kg/m2,
która zależy od wymiaru ziaren złoża i wynosi od 0,4 do 0,6 kg/m2
powierzchni złoża. Cykl roboczy filtra bywa różny i często wynosi od 8 do
12 godzin.
Na całkowite ciśnienie hydrostatyczne H, równe różnicy poziomu…
… o zróżnicowanym
uziarnieniu, odpornego na czynniki chemiczne i mechaniczne (piasek
kwarcowy, rozdrobniony marmur, antracyt, koks, piasek rzeczny.
Najczęściej stosuje się piasek o wymiarze czynnym d10 = 0,7 - 0,8 mm.
"Wymiar czynny" - odpowiada wielkości oczek sita, przez które
przechodzi 10% wagowych piasku podczas analizy sitowej. "Wymiar
średni" oznaczany d60 odpowiada wymiarowi oczek sita…
… i piaskiem o wysokości 0,3 m. Na tej warstwie znajduje się
złoże właściwe składające się z piasku o wymiarze czynnym od 0,25 do
0,45 mm i współczynniku nierównomierności mniejszym od 3, wysokość
złoża wynosi od 1 do 1,2 m, wysokość wody nad złożem 1,2 m,
szybkość filtracji od 0,1 do 0,3 m/h.
Filtry pośpieszne stosuje się do ostatecznego filtrowania mętnych wód
po koagulacji, w procesie odżelaziania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz