Filozofia pytania i odpowiedzi zaliczenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1995
Wyświetleń: 6657
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia pytania i odpowiedzi zaliczenie - strona 1 Filozofia pytania i odpowiedzi zaliczenie - strona 2 Filozofia pytania i odpowiedzi zaliczenie - strona 3

Fragment notatki:


Czym jest filozofia? Pochodzenie nazwy. Różne pojmowanie filozofii w ciągu wieków. Dyscypliny filozoficzne Filozofia - nazwa filozofia jest greckim wyrazem powstałym ze złożenia fileo + sophia = miłość + mądrość. umiłowanie mądrości -rozważania na temat podstawowych problemów takich jak np. istnienie, umysł, poznanie, wartości, język.
Początek filozofii jest nieznany, ale wiąże się go z założeniem szkoły przez Talesa, choć już wcześniej były widoczne znamiona filozofii:
- Homer w swoim dziele nawiązywał do wieczności
- Hezjod zawarł elementy kosmogonii- początku świata
Na początek uznawana za wszelką mądrość. Filozofie mianem filozofii określali sztukę życia.
Późniejsza filozofia uznawała służebnice Teologii. Ontologia - ( tradycyjnie nazywana też metafizyką)To ogólna nauka o bycie czyli o wszystkim co istnieje. Dziedzina ,która próbuje odpowiedzieć na pytanie „ Co jest” Epistemologia - ( teoria poznania lub gnoseologia) czyli ogólna nauka o poznaniu . Dział filozofii, zajmujący się relacjami między poznawaniem, poznaniem a rzeczywistością. Epistemologia rozważa naturę takich pojęć jak: prawda, przekonanie, sąd, spostrzeganie, wiedza czy uzasadnienie. Aksjologia - (teoria wartości) ogólna teoria wartości i wartościowania. Bada naturę różnego rodzaju wartości, szczególnie etyczno-moralnych i estetycznych. - ich pochodzenie, sposób istnienia, strukturę i hierarchie, zasady stosowania i funkcjonowania, zmienność w czasie i przestrzeni oraz zależność od innych elementów rzeczywistości ludzkiej i pozaludzkiej, zajmuje się też sposobami ich poznawania. Etyka i estetyka - etyka jako teoria postępowania moralnego i estetyka jako teoria twórczości artystycznej.
Grecy dzielili filozofię na: fizykę, logikę i etykę rozumiejąc przez nie: fizyka - nauka o bycie, logika - nauka o poznaniu, etyka - nauka o wartościach.
Ontologia. Różnorodność koncepcji rzeczywistości. Ontologiczny monizm, dualizm, pluralizm. Przykłady monizmu ontologicznego oraz wersje dualizmu ontologicznego Ontologia - ( tradycyjnie nazywana też metafizyką)To ogólna nauka o bycie czyli o wszystkim co istnieje. Dziedzina ,która próbuje odpowiedzieć na pytanie „ Co jest”
Spór o naturę rzeczywistości. Jaka jest? Czy jest jedna? Monizm ontologiczny- filozoficzny pogląd według wąskiej definicji uznający naturę wszelkiego bytu za jednorodną. materialną (materializm, monizm materialistyczny), duchową (spirytualizm, monizm spirytualistyczny) Dualizm ontologiczny - koncepcja na dwa rodzaje rzeczywistości. Dualizm skrajny - reprezentowany w poglądach św. Augustyna i Kartezjusza; zakłada, że dusze i ciała to byty samoistne, równorzędne - substancje, które mogą stanowić podłoże dla jakichś cech, ale same żadnego podłoża do istnienia nie potrzebujące.

(…)

… jest to, co jest wewnętrznie spójne"- Bradley *koncepcja powszechnej zgody - dane zdanie jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy jest akceptowane przez ogół osób kompetentnych w danej kwestii.
*koncepcja zdrowego rozsądku - za prawdę należy uznać to co jest zgodne i rozsądne Problem arche i początki filozofii greckiej. Pojęcie arche. Problem arche u filozofów presokratejskich: Tales, Anaksymander, Anaksymenes, Heraklit, Parmenides, Demokryt, Pitagoras
Problem Arche - zasada. Jest tym z czego rzeczy się wywodzą, dzięki czemu są, w co się rozpadną („rzeczywistość pierwsza podstawowai pierwotna”)
Tales z Miletu - żyjący 7 i 6 p.n.e.Postawił pytanie jak i z czego powstał świat..?Jest twórcą właściwego pojęcia nauki.Mówił,że świat pochodzi z wody. Obserwował i argumentował rzeczywistość. Gdzie jest woda wszystko się rozwija ,bez wody wszystko ginie .
Anaksymander - Powiedział,że świat wyłonił się z bezkresu( coś nieskończonego przestrzennie i co do wielkości, coś nieokreślonego jakościowo ) Uczeń Talesa.
Anaksymenes - Wskazał, że świat wziął się z powietrza
Heraklit z Efezu - 6 i 5 p.n.e uznał ogień, który żyje śmiercią tego, co spala.
Pitagoras Pitagorejczycy - zasadą świata wg niego jest liczba.
Parmenides - zjawiska…
… są prawdziwe, to wniosek również będzie prawdziwy. Oprócz filozofii, Arystoteles położył ogromne zasługi w rozwoju logiki i nauk przyrodniczych, szczególnie astronomii, fizyki i biologii.
hylemorfizm - stanowisko w teorii bytu i filozofii przyrody, według którego każdy byt jest ukonstytuowany przez materię i formę. Hylemorfizm sformułowany został przez Arystotelesa, a następnie przyjęty przez tomizm
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz