Fazy pieniądza w ujęciu historycznym - Cechy charakterystyczne obiegu transakcyjnego i dochodowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fazy pieniądza w ujęciu historycznym - Cechy charakterystyczne obiegu transakcyjnego i dochodowego - strona 1 Fazy pieniądza w ujęciu historycznym - Cechy charakterystyczne obiegu transakcyjnego i dochodowego - strona 2 Fazy pieniądza w ujęciu historycznym - Cechy charakterystyczne obiegu transakcyjnego i dochodowego - strona 3

Fragment notatki:

Fazy pieniądza w ujęciu historycznym 1.Fazy pieniądza w ujęciu historycznym. 2.Obieg pieniężny, gotówkowy i bezgotówkowy. 3.Cechy charakterystyczne obiegu transakcyjnego i dochodowego. 4.Klasyfikacja przedmiotowa strumieni pieniężnych (zjawisk finansowych) a) przychody i wydatki realne b) przychody i wydatki redystrybucyjne c) przychody i wydatki kredytowe. 5.Podmiotowa klasyfikacja strumieni pieniężnych a) finanse przedsiębiorstw b) finanse ludności c) finanse publiczne d) finanse banków e) finanse ubezpieczeń 6.Funkcja oraz cechy pieniądza. 1. Pieniądz powstał w drodze ewolucji, której początki są bardzo odległe. Moneta - była pierwszą formą pieniądza tłoczona była ze złota lub srebra. Miała znak stwierdzający liczbę jednostek pieniądza ustawowego. Waga monety odpowiadała wartości nominalnej. Wartość monetarna - jest to ilość jednostek, na którą moneta opiewa pomnożona przez parytet pieniądza. Parytet - jest to liczba jednostek wagowych złota przypadająca na jednostkę pieniądza ustawowego. Banknoty - były to znaki pieniężne drukowane na papierze opiewające na określoną liczbę ustawowych jednostek pieniężnych. Były one wprowadzane do obiegu przez banki za pomocą kredytów udzielanych na finansowanie działalności gosp. Istotną ich cechą była wymienialność na monety złote lub złoty kruszec. Ta forma wymienialności nazywa się wymienialnością bezpośrednią, gdyż banki bezpośrednio reprezentowały złoto zgodnie z ich wartością parytetową w złocie. Pieniądz papierowy - był on wprowadzony do obiegu przez skarb państwa. Występował przejściowo i służył najczęściej do pokrycia deficytu budżetowego. Reprezentował on pośrednio obieg złota i tym bardziej, że ilość pieniądza papierowego na rynku uwzględniała obieg złota oraz wartość wymienialnych towarów. Bilon - wprowadzono go do obiegu obok monet złotych banknotów i pieniądza krajowego. Są to drobne monety z pospolitych metali. Bilon nazywa się pieniądzem zdawkowym gdyż ma ograniczoną zdolność zwolnieniową od zobowiązań. Wymienialność pośrednia banknotów - oznacza prawo do wymiany pieniądza krajowego na zagraniczną walutę, przyjmowane w obrotach międzynarodowych jako środek zapłaty uznano, że waluta ta nie jest wymienialna na złoto. 2. Ruch pieniądza wynika z przekazywania pieniędzy z rąk do rąk przy regulowaniu różnego rodzaju zobowiązań. Proces ten nazywa się krążeniem pieniądza. Ilość razy, jaką każdy znak pieniężny jest przekazywany z rąk do rąk w danym czasie nazywa się szybkością obiegu pieniądza. Jednym z podstawowych czynników wpływających na ilość pieniądza w obiegu jest szybkość jego obiegu. Szybkość obiegu pieniądza gotówkowego zależy min. od częstotliwości pobierania przychodów przez ludność, wysokość tych przychodów jak i wysokość oraz częstotliwość dokonywania wydatków konsumpcyjnych. Sfera obiegu bezgotówkowego obejmuje ogół stosunków ekonomicznych między jednostkami uspołecznionymi. Mogą one we wzajemnych stosunkach posługiwać się gotówką tylko w regulowaniu drobnych wydatków nie przekraczających wysokości określonej odpowiednimi przepisami. Natomiast pieniądz gotówkowy funkcjonuje w gospodarce w zasadzie wyłącznie w stosunkach ekonomicznych między układem uspołecznionym a ludnością oraz w obrotach między gospodarstwami domowymi a jednostkami gospodarki uspołecznionej.

(…)

… w umowie. Podstawowym obowiązkiem banku jest oddanie do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych w wysokości określonej w umowie. W okresie korzystania przez kredytobiorcę z kredytu bank ma szereg uprawnień przysługujących mu z mocy przepisów prawa bankowego. POJĘCIE UMOWY POŻYCZKI: Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy…

Może być umową odpłatną bądź nieodpłatną
ELEMENTY UMOWY POŻYCZKI:
Oznaczenie stron umowy Oznaczenie wysokości pożyczki
Określenie obowiązków stron pożyczki: - obowiązku banku przeniesienia na pożyczkobiorcę własności środków pieniężnych - obowiązku pożyczkobiorcy do zwrotu pożyczki
STRONY UMOWY POŻYCZKI :bank udziela pożyczek:
Osobom fizycznym Osobom prawnym
Podmiotom gospodarczym nie mającym osobowości prawnej
III. RÓŻNICE MIĘDZY POŻYCZKĄ A KREDYTEM: na mocy umowy pożyczki na pożyczkobiorcę przenoszona jest własność określonej ilości pieniędzy; na mocy umowy kredytowej do dyspozycji kredytobiorcy stawiana jest określona kwota środków pieniężnych w postaci bezgotówkowego pieniądza bankowego kredyt udzielany jest na konkretne cele sprecyzowane przez kredytobiorcę i wskazane w umowie; w przypadku pożyczki nie ma takiego wymogu, wykorzystanie kredytu musi nastąpić na warunkach i zasadach określonych w umowie kredytowej; pożyczki ten warunek nie musi dotyczyć kredyt powinien być odpłatny; pożyczka może być odpłatna lub nieodpłatna umowa kredytowa zawsze musi być zawarta na piśmie; umowa pożyczki musi być zawarta na piśmie, gdy kwota pożyczki przekracza 2000pln.
IV. FUNKCJE KREDYTU: emisyjna: jest to rola, jaką…
… centralny, bank komercyjny). W I fazie NBP wyodrębniono 9 państwowych banków komercyjnych. następnie tworzono dalsze banki z większościowym wkładem kapitału prywatnego, banki spółdzielcze poza strukturą BGŻ, banki spółdzielcze zrzeszone w BGŻ oraz banki z udziałem kapitału zagranicznego. Ewolucja systemu bankowego na przełomie lat 80-tyck i 90-tych: W gospodarce scentralizowanej istniał system monobankowy…
… zrzeszonych było ok. 1500 drobnych banków spółdzielczych. Taka rozdrobniona organizacja ich była konieczna, ponieważ klientami tych banków były gospodarstwa rolne, co oznaczało, iż technicznie niemożliwe byłoby prowadzenie scentralizowanego finansowania wielu drobnych ich przedsiębiorstw. W rzeczywistości banki spółdzielcze były przedsiębiorstwami państwowymi. Ze względu na konieczność przeprowadzenia reform…
… (państwowych depozytowo-kredytowych). Natomiast sam NBP ograniczył swoją działalność do pełnienia roli banku centralnego, który prowadziłby za pomocą odpowiednich instrumentów, metod niezależnych politykę monetarną oraz sprawowałby nadzór nad systemem bankowym. Ponadto wprowadzono możliwość tworzenia nowych banków w tym banków prywatnych z udziałem kapitału zagranicznego oraz banków spółdzielczych…
…- konsorcja tworzone w celu reprezentowania interesów zagranicznych banków handlowych
POLITYKA PIENIĘŻNA I MECHANIZM KRACJI PIENIĄDZA PRZEZ SYSTEM BANKOWY.
AD1. Formy kredytu:
kredyt towarowy (handlowy): polega na wzajemnym kredytowaniu się przedsiębiorstw. Związany z ruchem kapitału przemysłowego i handlowego. kredyt bankowy: forma ruchu pożyczkowego.
operacje wekslowe banków: zmiana wierzytelności wekslowych w gotówkę, przekształcenie kredytu towarowego w kredyt bankowy
dyskonto weksli: skup przez bank weksli, których termin wykupu jeszcze nie nadszedł operacje towarowe: pożyczki na towary w drodze i w obrocie towarowym
operacje papierami wartościowymi: pożyczki pod zastaw papierów wartościowych tj. obligacji pożyczek państwowych, zakup przez bank papierów wartościowych
operacje w rachunku bankowym…
… banków komercyjnych z bankiem centralnym (redyskonto weksli, operacje wolnego rynku) tzw.: operacje pierwotne. Na rynku realizują się obroty między bankami komercyjnymi i innymi instytucjami finansowymi tzw. operacje wtórne. Stopa % na rynku pieniężnym kształtuje się w zasadzie swobodnie pod wpływem relacji popytu do podaży.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz