Fazy Balcerowicza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fazy Balcerowicza - strona 1 Fazy Balcerowicza - strona 2 Fazy Balcerowicza - strona 3

Fragment notatki:


  PERIODYZACJA POLITYKI EKONOMICZNEJ W  TRANSFORMACJI USTROJOWO-SYSTEMOWEJ    kryterium periodyzacji: dominujący w poszczególnych okresach rodzaj polityki gospodarczej   FAZA WSTĘPNA – „ZEROWA” (1989)     FAZA WSTĘPNA („zerowa”),  poprzedzająca bezpośrednio proces restauracji kapitalizmu, obejmująca większą część 1989  roku. W tym czasie:   panował „ chaos instytucjonalny ” (równocześnie skrajnie słaba była regulacja centralna, a nie powstawała jeszcze jednolita,  dojrzała regulacja rynkowa)   najważniejszym zadaniem gospodarczym było  uwolnienie cen produktów rolnych  przez ostatni rząd komunistyczny.  Operacja ta wywołała następujące negatywne skutki: przekształciła wysoką inflację, odziedziczoną po PRL, w hiperinflacje;  zaostrzyła niezgodność interesów prywatnego rolnictwa i państwowego przemysłu   przebiegał proces tzw.  uwłaszczenia nomenklatury , czyli łatwego (i taniego) przejmowania przez partyjnych i gospodarczych  funkcjonariuszy aktywów przedsiębiorstw państwowych i spółdzielczych. Odbywało się to na podstawie dokonanej jeszcze w PRL  liberalizacji prawa o działalności gospodarczej, sprzyjał temu chaos instytucjonalny i brak nadzoru ze strony administracji  państwowej.     FAZA PIERWSZA – TERAPII SZOKOWEJ (1989-1990)     FAZA PIERWSZA TERAPII SZOKOWEJ , rozpoczęła się w drugiej połowie 1989 roku i trwała co najmniej przez cały rok  następny:   najpierw był to czas przejmowania władzy i przygotowania reform przez nowy sejm i rząd. Nastąpiło faktyczne zawieszenie  większości dawnych instytucjonalnych ograniczeń dla działalności gospodarczej; powołano szereg podstawowych instytucji  gospodarki rynkowej; polityka państwa była skrajnie liberalna   od 1 stycznia 1990 roku, nastąpiło równoczesne i gwałtowne („szokowe”) wprowadzanie podstawowych zmian ustrojowych.  Najważniejsze z nich to:   uwolnienie większości cen   odbudowa systemu pieniężnego: wprowadzona została wymienialność pieniądza („wewnętrzna”); ustalony został jeden kurs  złotego (9500zł za 1 USD). Zabezpieczeniem operacji był tzw. fundusz stabilizacyjny w wysokości 1 mld USD, zawierający  darowizny (ok. 300 mln USD) i pożyczki przekazane przez USA i niektóre kraje Europy Zachodniej; urealniono stopy procentowe;  przywrócono NBP rolę banku centralnego; zaczęły powstawać banki komercyjne, powołano giełdę papierów wartościowych   rozpoczęto energiczne likwidowanie systemu dotowania przedsiębiorstw państwowych oraz licznych pozabudżetowych form  zasilania działalności gospodarczej (m.in. likwidacja 12 funduszy celowych w różnych ministerstwach)   rząd rozpoczął prowadzenie rygorystycznej polityki fiskalnej i pieniężnej („twarde ograniczenia budżetowe” dla rządu, całej 

(…)

…%)
wzrosło ujemne saldo handlu zagranicznego (-5%)
wzrost PKB per capita w USD (7500)
negatywne skutki – brak wygranej kolejnych wyborów przez PSL/SLD
przy wysokim tempie wzrostu gospodarczego nie powinna występowad dwucyfrowa inflacja
brak makroekonomicznego zbilansowania
utrzymywanie dalszej sytuacji spowodowałoby zdestabilizowanie makroekonomiczne gospodarki
ujemne saldo handlowe
potrzeba…
… utrwalenie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego na zdrowych podstawach czyli bez
nadmiernego popytu wewnętrznego. Realizacja tego celu wymagała istotnej redukcji deficytu budżetowego – tylko takie działanie
mogło w krótkim okresie radykalnie zahamowad nadmierny wzrost popytu wewnętrznego. Kluczem do tego było ograniczenie
tempa wzrostu wydatków budżetu paostwa, czyli restrykcyjna polityka budżetowa
… działalności gospodarczej (m.in. likwidacja 12 funduszy celowych w różnych ministerstwach)
rząd rozpoczął prowadzenie rygorystycznej polityki fiskalnej i pieniężnej („twarde ograniczenia budżetowe” dla rządu, całej
administracji paostwowej i przedsiębiorstw), równocześnie wprowadzono „popiwek”
rozpoczęła się oddolna prywatyzacja
24
najważniejsze zarzuty wobec planu Balcerowicza
zbyt duży zakres…
… i jednolite traktowanie wszystkich podmiotów gospodarczych, a także brak preferencji –
np. w formie korzystnie oprocentowanych kredytów – dla niektórych, najwrażliwszych gałęzi gospodarki (np. dla niektórych branż
przemysłu ciężkiego, przemysł wydobywczy, stoczniowy, hutniczy, budownictwa oraz rolnictwa)
pogorszenie się warunków życia społeczeostwa
Elementy składające się na sukces planu Balcerowicza…
… się osiągnąd nawet niewielką nadwyżkę budżetową
otwarcie gospodarki na świat: dodatnie saldo wymiany handlowej z zagranica oraz napływ inwestycji zagranicznych
rozpoczęcie procesów prywatyzacyjnych (w oparciu o uchwaloną 13 lipca 1990 r. ustawę o prywatyzacji przedsiębiorstw
paostwowych) i demonopolizacyjnych w gospodarce)
powstanie rynku kapitałowego
pozytywne zmiany w strukturze gospodarki = zarówno…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz