Europejski Trybunał Obrachunkowy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejski Trybunał Obrachunkowy-opracowanie - strona 1 Europejski Trybunał Obrachunkowy-opracowanie - strona 2 Europejski Trybunał Obrachunkowy-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Europejski Trybunał Obrachunkowy
Geneza i rozwój
z inicjatywą utworzenia ETO wystąpił w 1973 roku Heinrich Aigner - ówczesny przewodniczący Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego
utworzenie TO zbiegło się w czasie z dwoma ważnymi wydarzeniami, po pierwsze z rozszerzeniem uprawnień PE w dziedzinie kontroli budżetowej, który otrzymał prawo udzielania KE absolutorium z wykonania budżetu, i po drugie, z zapoczątkowaniem finansowania budżetu Wspólnot z własnych źródeł dochodu, a nie ze składek państw członkowskich
działający od chwili powstania Wspólnot Zarząd Audytorów - odpowiedzialny za opracowywanie raportów na temat rocznych dochodów i wydatków Wspólnot - z coraz większym trudem mógł sprostać obowiązkom; brakowało mu przede wszystkim umocowania prawnego i co za tym idzie niezależności organizacyjnej i finansowej
ostatecznie po dwóch latach konsultacji decyzja o utworzeniu ETO została ujęta w podpisanym 22 lipca 1975 roku w Brukseli traktacie w sprawach budżetowych i finansowych
pierwsza sesja TO odbyła się 25 października 1977 roku w Luksemburgu; od tego momentu nastąpiła znaczna ewolucja jego uprawnień i roli, jaką odgrywa w UE
szczególnie ważne zmiany zostały wprowadzone na mocy Traktatu z Maastricht; przede wszystkim TO został podniesiony do rangi instytucji UE; został także zobowiązany do wypełniania nowego zadania, mianowicie sporządzania potwierdzenia wiarygodności rachunków, jaki legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw w danym roku budżetowym, a także przedkładania go Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie
Traktat Amsterdamski potwierdził status TO jako instytucji UE oraz prawo TO do odwoływania się to ETS w celu ochrony swoich prerogatyw względem instytucji UE
liczba członków TO rosła wraz z poszerzaniem się Wspólnoty i była określana cyfrą odpowiadającą liczbie krajów członkowskich
TN uchylił wymóg jednomyślności Rady w sprawie powołania TO; obecnie Rada mianuje członków TO większością kwalifikowaną; ponadto wprowadzono zapis, że każde państwo członkowskie będzie posiadać jednego przedstawiciela w TO
Struktura organizacyjna ETO
regulamin wewnętrzny ETO stanowi, że decyzję w sprawie wewnętrznej organizacji podejmuje sam TO, określając jednocześnie zakres kompetencji i skład osobowy każdej z grup
obecnie TO jest podzielony na cztery grupy kontroli (tzw. wertykalne grupy kontroli), którym przypisano badanie poszczególnych części budżetu:
Grupa I kontroluje Wspólną Politykę Rolną
Grupa II zajmuje się polityką spójności i politykami wewnętrznymi
Grupa III zajmuje się pomocą zewnętrzną


(…)

… zatrudnienia prezesa i członków Trybunału Obrachunkowego, a zwłaszcza ich uposażeń, dodatków i emerytur. Ustala ona także wszelkie należności płatne zamiast wynagrodzenia. 8. Postanowienia Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, które mają zastosowanie do sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, stosuje się także do członków Trybunału Obrachunkowego. Artykuł 287 (dawny…
…, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, które jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Poświadczenie to może zostać uzupełnione przez szczegółowe oceny każdego z głównych obszarów działalności Unii. 2. Trybunał Obrachunkowy kontroluje legalność i prawidłowość dochodów i wydatków oraz upewnia się co do należytego zarządzania finansami. Czyniąc to, sygnalizuje…
…. Sprawozdanie to jest przesyłane innym instytucjom Unii i publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wraz z odpowiedziami tych instytucji na uwagi Trybunału Obrachunkowego. Ponadto Trybunał Obrachunkowy może przedstawiać w każdej chwili swoje uwagi, zwłaszcza w formie sprawozdań specjalnych w poszczególnych sprawach oraz wydawać opinie na żądanie jednej z pozostałych instytucji Unii. Przyjmuje…
… w imieniu Unii, osoby fizyczne lub prawne otrzymujące płatności z budżetu oraz krajowe instytucje kontrolne bądź, jeśli nie mają one niezbędnych uprawnień, właściwe służby krajowe, przekazują Trybunałowi Obrachunkowemu, na jego żądanie, wszelkie dokumenty lub informacje niezbędne do wykonywania jego zadania. W odniesieniu do działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego związanej z zarządzaniem dochodami…
… pisemną na podstawie art. 25 ust. 5. Przewodniczenie posiedzeniom Posiedzeniom Trybunału przewodniczy Prezes. W przypadku gdy Prezes jest nieobecny lub nie może pełnić swoich obowiązków, posiedzeniom przewodniczy członek, który tymczasowo sprawuje urząd Prezesa w rozumieniu art. 8 niniejszego regulaminu. Kworum Kworum niezbędne przy obradach wynosi dwie trzecie liczby członków. Dostępność posiedzeń…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz