Trybunał Obrachunkowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trybunał Obrachunkowy - strona 1 Trybunał Obrachunkowy - strona 2 Trybunał Obrachunkowy - strona 3

Fragment notatki:

INSTYTUCJE UE 28.11.2012
TYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
GENEZA POWSTANIA
Początki powstania - lata 70'te XX wieku;
Do 1975 → zadania służące kontroli dysponowania środkami należały do dwóch odrębnych instytucji - Powołana przez Komisję jednostka Komisji ds. Koordynacji zapobiegania Oszustwa (EWG i Euroatom) oraz Komitet Kontrolny i Obrachunkowy (EWWiS); 1973 → Przewodniczący Komisji Kontroli Budżetowej PE Heinrich Aigner wystąpił z inicjatywą powołania ogólnowspolnotowej jednostki kontrolnej (główną przyczyną był fakt uzyskiwania coraz szerszych kompetencji PE w zakresie uchwalania budżetu WE);
22 lipca 1975 → na mocy Traktatu Brukselskiego z organy EWG, Euroatom i EWWiS zostały połączone, tworząc Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO);
W październiku 1977 → Trybunał Obrachunkowy rozpoczyna pracę (siedziba - Luksemburg);
Początkowo TO miał charakter organu pomocniczego (zmiany nastąpiły wraz z wejściem w życie Traktatu z Maastricht);
1 listopad 1993 → wraz z wejściem w życie Traktatu z Maastricht TO zostaje podniesiony do rangi instytucji wspólnotowej (jest zobowiązany do corocznego przedkładania Parlamentowi i Radzie oświadczenia o wiarygodności (znanego jako „DAS”, będącego akronimem z języka francuskiego „Déclaration d'Assurance”) rachunków, jak również legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw);
1 maj 1999 → wraz z wejściem w życie Traktatu z Amsterdamu nastąpiło potwierdzenie i wzmocnienie roli TO [uprawnił TO do przeprowadzania kontroli w zakresie właściwego zarządzania finansami, podkreślił rolę TO w walce z nadużyciami, zwiększył możliwości odwoływania się do ETS (obecnie TSUE) w celu ochrony swoich prerogatyw względem innych instytucji UE, rozszerzył zakres kontroli w ramach II i III filaru];
1 luty 2003 → wraz z wejściem w życie Traktatu z Nicei zezwolił TO na tworzenie izb oraz podkreślił znaczenie współpracy TO z krajowymi organami kontroli, zniesiono wymóg jednomyślnego głosowania przy powoływaniu przedstawicieli do TO, potwierdził obowiązek publikowania oceny DAS dla każdego głównego obszaru działania UE, a także podkreślił, że każde państwo członkowskie posiada jednego członka w TO;
PODSTAWA PRAWNA
Art.13 TUE;
Art. 285-287 TFUE;
Regulamin wewnętrzny Trybunału Obrachunkowego (Dz. Urz. UE 2010 L 103/1 z dnia 11 marca 2010 roku, regulamin wymaga zatwierdzenia przez Rade - art. 287 ust. 4 TFUE);
Decyzja ustanawiająca przepisy wykonawcze do regulaminu Trybunału Obrachunkowego (nr 26-2010).
CHARAKTER INSTYTUCJI
Ponadnarodowy (działający w interesie ogólnym UE przy całkowitej niezależności);


(…)

… i wydatków wszystkich organów lub jednostek organizacyjnych utworzonych przez Unię (art. 287 ust. 1 TFUE);
Przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie poświadczenie wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, które jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (art. 287 ust. 1 akapit 2 TFUE);
Kontroluje legalność i prawidłowość dochodów…
…, gdy Trybunał Sprawiedliwości stwierdzi, na żądanie Trybunału Obrachunkowego, że przestali odpowiadać wymaganym warunkom lub czynić zadość zobowiązaniom wynikającym z ich urzędu (art. 286 ust. 6 TFUE);
Pierwszym obywatelem polskim zasiadającym w TO był Jacek Uczkiewicz. 7 maja 2010 został zastąpiony przez Augustyna Kubika;
STATUS CZŁONKÓW
Członkowie Trybunału Obrachunkowego są w pełni niezależni w pełnieniu…
… dni roboczych przed przewidywaną datą posiedzenia. Kopia tego zawiadomienia jest przekazywana wszystkim członkom Trybunału;
Kworum na posiedzeniu Komitetu Administracyjnego wynosi dwie trzecie jego członków;
W posiedzeniach Komitetu Administracyjnego mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Trybunału;
Decyzje są przyjmowane większością głosów członków tworzących Komitet Administracyjny. W przypadku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz