Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich - omówienie  - strona 1  Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich - omówienie  - strona 2  Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

INSTYTUCJE UE
19.12.2012
EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW EUROPEJSKICH
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich - jeden z organów pomocniczych Unii Europejskiej, powołany na mocy traktatu z Maastricht z 1992, rozpoczął swoją działalność we wrześniu 1995, jednak Biuro Ombudsmana zainaugurowało ją 8 kwietnia 1997. Siedziba Rzecznika mieści się w Strasburgu.
Ombudsman przyjmuje skargi od obywateli Unii Europejskiej lub każdej osoby fizycznej bądź prawnej mającej miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w państwie członkowskim, przeciw działaniom instytucji i organów Wspólnot Europejskich, z wyjątkiem Trybunału Sprawiedliwości i Sądu. Rzecznik ma prawo i obowiązek przeprowadzania kontroli w tych instytucjach. Raz w roku przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z wyników kontroli. W wyniku śledztwa powstaje sprawozdanie skierowane do instytucji, której działalności dotyczy skarga. Skargi obywatele mogą składać poprzez swych deputowanych . Ta instytucja w ciągu 3 miesięcy ma prawo zgłosić swe uwagi. Po ich rozpatrzeniu rzecznik przygotowuje końcowe sprawozdanie dla Parlamentu.
Rzecznik Praw Obywatelskich UE jest powoływany na okres kadencji Parlamentu, tzn. na 5 lat, z możliwością reelekcji. Ombudsman może zostać odwołany przez Trybunał Sprawiedliwości na wniosek Parlamentu, kiedy nie spełnia już warunków koniecznych do wykonywania swoich obowiązków lub w przypadku poważnych uchybień w jego działalności. Rzecznik powinien być niezależny w swoim działaniu, nie sugerować się żadnymi instytucjami i opiniami. Podczas trwania kadencji nie może także wykonywać działalności zawodowej płatnej i nieodpłatnej.
Rzecznika wybiera Parlament Europejski. Pierwszym rzecznikiem był w latach 1995-2003 Fin Jacob Söderman; od 1 kwietnia 2003 funkcję tę sprawuje Grek Nikiforos Diamanduros.
KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI - COREPER
GENEZA POWSTANIA
Początki powstania - lata 50'te XX wieku;
1951 & 1957 → w ramach trzech Wspólnot → EWWiS, EWG→WE, EWEA powstają Rady pod nazwami: „Specjalna Rada Ministrów Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali” (EWWiS);
„Rada Wspólnoty Europejskiej” (EWG→WE);
Rada Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EWEA - Euroatom);
Rady stanowiły główne instytucje skupiające interesy narodowe państw członkowskich w ramach poszczególnych Wspólnot;
Powołanie tych gremiów (poszczególnych Rad) było konsekwencją początkowego nadania procesowi integracji charakteru międzyrządowego;
1967 → Traktat o fuzji (wejście w życie) → jedna Rada Ministrów jako organ trzech Wspólnot Europejskich;
Pierwsza Rada Ministrów składała się z ministrów spraw zagranicznych (charakter spotkań coraz częściej wymagał, aby w skład Rady wchodzili przedstawiciele również innych resortów);


(…)

…, realizacji swobody przepływu kapitału, funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej, polityki społecznej, edukacyjnej, w zakresie współpracy zawierania umów międzynarodowych, wprowadza procedurę współdecydowania (swoboda przepływu pracowników, swoboda podejmowania działalności gospodarczej, harmonizacji prawa w zakresie wspólnego rynku, edukacji, szkoleń zawodowych…);
1997 → Traktat Amsterdamski → umocnił…
… udzielenia absolutorium lub je odroczyć.
WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA
Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa - organ Unii Europejskiej odpowiedzialny za prowadzenie Wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Wysoki przedstawiciel jest powoływany na pięcioletnią…
… wysokiego przedstawiciela do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Stanowisko to zostało wówczas połączone z funkcją Sekretarza Generalnego Rady.
Obecnie zadaniem tego organu, jest dowodzenie unijną dyplomacją. Działa on z upoważnienia Rady. Jest mianowany przez Radę Europejską, która wybiera go kwalifikowaną większością głosów, za zgodą przewodniczącego Komisji. Jego wybór musi zostać…
… ponad osiem miesięcy procedura prowadząca do uchwalenia budżetu odbywa się w roku poprzedzającym rok (6), do którego procedura się odnosi
Komisja (1) wykonuje budżet roczny, za który jest odpowiedzialna, w ramach zarządzania centralnego (około 20% budżetu) albo w ramach zarządzania wspólnego z państwami członkowskimi (około 80%).
Trybunał Obrachunkowy (1) dokonuje kontroli wykonania rocznego budżetu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz