EUROPEJSKI BANK ODBUDOWY I ROZWOJU-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 EUROPEJSKI BANK ODBUDOWY I ROZWOJU-opracowanie - strona 1  EUROPEJSKI BANK ODBUDOWY I ROZWOJU-opracowanie - strona 2  EUROPEJSKI BANK ODBUDOWY I ROZWOJU-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

EUROPEJSKI BANK ODBUDOWY I ROZWOJU
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju jest to instytucja finansowa stworzona w celu służenia pomocą krajom Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajom powstałym po byłym Związku Radzieckim w przekształcaniu ich gospodarek w gospodarkę rynkową. Jego specyfika polega na regionalnym ukierunkowaniu. Największą jego przewagą w stosunku do innych instytucji finansowych jest zdolność działania w sektorze zarówno publicznym, jaki i prywatnym, a także szeroki zakres instrumentów finansowych.
Wstęp
Idea utworzenia takiego banku została przedstawiona po raz pierwszy 15.10.1989 r. przez prezydenta Francji- Francois Mitterrand a w jego przemówieniu wygłoszonym W PE. Następnie obradująca w dniach 8-9 grudnia, pod przewodnictwem francuskim, Rada Europejska zaaprobowała ideę Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Podczas spotkania w Paryżu 19 maja na siedzibę Banku, spośród 9 miast wybrano Londyn, a na pierwszego prezesa EBOR- Jacquesa Attalego. Przewodniczącym EBOiR jest obecnie Thomas Mirow. Inauguracja Banku miała miejsce w Londynie 15-04.1991 r. Niegdyś wiceprezesem Banku była Hanna Gronkiewicz-Waltz,a w radzie zarządzającej zasiadał Jan Krzysztof Bielecki (był odpowiedzialny za operacje EBOiR w Polsce, Bułgarii i Albanii). Przedstawicielem Polski w Radzie Dyrektorów od października 2003 do lutego 2007 był Tadeusz Syryjczyk. Od 1 marca 2007 do 18 maja 2008 Polskę reprezentował jako zastępca członka rady zarządzającej były premier Kazimierz Marcinkiewicz. Jego miejsce zajmie prof. Krystyna Gawlikowska-Hueckel. :
I. Członkostwo 1.Zgodnie z artykułem 3 Umowy, członkostwo Banku jest dostępne:
dla krajów europejskich i krajów pozaeuropejskich, które są członkami Międzynarodowego Funduszu Walutowego
dla Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (dzisiaj UE) i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Artykuł 3 Statutu mówi także, że nowi członkowie mogą zostać przyjęci wyłącznie po uzyskaniu nie mniej niż dwóch trzecich głosów Gubernatorów Banku, a jednocześnie nie mniej niż trzech czwartych liczby członków uprawnionych do głosowania. Przyjęcie następuje na zasadach i warunkach ustalonych przez Bank, zwłaszcza co do subskrypcji akcji.
Artykuł 37 Umowy przewiduje również możliwość i procedurę wystąpienia z Banku. 1. Każdy członek może wystąpić z Banku w dowolnym czasie poprzez dostarczenie pisemnego zawiadomienia do głównej siedziby Banku.
2. Wystąpienie członka zacznie obowiązywać, a jego członkostwo wygaśnie w dniu określonym w zawiadomieniu, ale w żadnym wypadku nie wcześniej niż w sześć (6) miesięcy po otrzymaniu tego zawiadomienia przez Bank.

(…)

… członków;
Obradom Zarządu przewodniczy Prezes Banku;
Dyrektorzy mogą głosować tylko osobiście.
Po każdym spotkaniu Sekretariat Generalny jest zobowiązany do przygotowania sprawozdania ze spotkania, które następnie powinno być opublikowane. Dodatkowo Rada Dyrektorów może powoływać komitety ad hoc
III. Prezes:
Jest prawnym przedstawicielem EBORu. Wybiera go Rada Gubernatorów głosami większości całkowitej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz