Europejski Bank Inwestycyjny; Komitet ekonomiczno-finansowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejski Bank Inwestycyjny; Komitet ekonomiczno-finansowy - strona 1 Europejski Bank Inwestycyjny; Komitet ekonomiczno-finansowy - strona 2 Europejski Bank Inwestycyjny; Komitet ekonomiczno-finansowy - strona 3

Fragment notatki:


EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY
To działająca od 1 stycznia 1958, na mocy art. 130 Traktatu Rzymskiego z 1957 o utworzeniu EWG, instytucja finansowa Unii Europejskiej. Jego akcjonariuszami są państwa członkowskie Wspólnoty.
Siedziba mieści się w Luksemburgu. STATUS PRAWNOUSTROJOWY
art. 129 Traktatu o ustanowieniu EWG.
art. 308 TFUE.
art. 309 TFUE.
Statut (protokół dodatkowy (nr 5) do TFUE.)
Regulamin EBI- 12 maja 2010. art. 266 i 267 Traktatu o WE
Należy pamiętać że EBI nie jest instytucją UE - nie został wymieniony w art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej, mimo że powstał i funkcjonuje na mocy postanowień traktatowych. W tytule pierwszym TFUE - Postanowienia Instytucjonalne, EBI został poświęcony odrębny rozdział czwarty, podczas gdy postanowienia odnośnie instytucji UE znajdują się w rozdziale pierwszym, a odnośnie organów doradczych Unii w rozdziale trzecim.
Europejski Bank Inwestycyjny jest niezależny od budżetu Unii, posiada osobowość prawną i własne organy decyzyjne (Rada Gubernatorów, Rada Dyrektorów, Komitet Zarządzający, Komisja Audytowa).
Podstawowym celem funkcjonowania EBI jest:
finansowanie różnych projektów w UE oraz ścisła współpraca z funduszami strukturalnymi i istniejącymi instrumentami finansowymi Unii . EBI nie jest więc typowym bankiem komercyjnym. Zgodnie z art. 309 TFUE, „zadaniem Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest przyczynianie się, poprzez odwołanie się do rynku kapitałowego i zasobów własnych, do zrównoważonego i stałego rozwoju rynku wewnętrznego w interesie Unii. W tym celu Bank, nie dążąc do osiągania zysków, udziela pożyczek i gwarancji”.
Bank prowadzi aktywność kredytową zgodną z celami UE, ale najwięcej środków trafia na projekty w państwach, które są największymi udziałowcami EBI.
Bank udziela kredytów nie tylko ze środków własnych, dysponuje również upoważnieniem do zaciągania pożyczek na rynkach finansowych.
Bank udziela kredytów (lub je gwarantuje) zarówno publicznym, jak i prywatnym podmiotom z państw-akcjonariuszy, a nadrzędnym celem jego działań jest przyczynianie się do harmonijnego rozwoju Wspólnoty. EBI może uczestniczyć w realizacji polityki UE w zakresie pomocy państwom AKP (na podstawie konwencji z Lome), 12 państwom obszaru Morza Śródziemnego (układy o współpracy), a także krajom wschodniej i środkowej Europy (od 1990 z kredytów EBI korzysta Polska).
W swojej działalności EBI jest niezależny od instytucji UE czy państw członkowskich a jego budżet jest całkowicie odrębny od budżetu UE. EBI posiada 59,15% udziałów Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), jak również 3% akcji Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

(…)

… EKONOMICZNO-FINANSOWY
Jest to organ doradczy i opiniodawczy Europejskiego Banku Centralnego, do którego zadań należy:
sporządzanie opinii zawierających analizę sytuacji gospodarczej i finansowej Wspólnoty badanie swobody przepływu kapitałów i płatności..
przedstawianie opinii Radzie Unii oraz Komisji Europejskiej, na ich prośbę bądź z własnej inicjatywy, we wszystkich sprawach związanych z UGW.
Komitet…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz