etyka - notatki z wykładów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1680
Wyświetleń: 3353
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
etyka - notatki z wykładów - strona 1

Fragment notatki:

Kucharski. Uczelnia, z której pochodzi notatka to Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Zajęcia prowadzi dr hab.D.Jasiecka. Notatka składa się z 36 stron.
ETYKA OGÓLNA I ZAWODOWA (ZAWODU PSYCHOLOGA). Wykład 1. (04.10.11) MORALNOŚĆ - ogół sądów, reguł, norm, postaw, instytucji, kierujących ludzkim postępowaniem. ETYKA - nauka (dziedzina wiedzy) zajmująca się moralnością. -Co to znaczy moralny? To coś, co jest słuszne, dobre. To coś, co jest oceną np. czynu, sądu, osoby. To np. podmiot zaklasyfikowany jako przynależny do sfery poza-materialnej (np. straty moralne). To coś, co stanowi pewną normę lub podstawę do oceny czynu, innej normy, sądu lub osoby. Moralny tzn. stanowiący pewną normę Moralny to jest to, co pozaprawne. - Co to znaczy nie-moralny? To czyn, norma, sąd niesłuszny, oceniany negatywnie To osoba postępująca w sposób moralnie niesłuszny To ocena danego czynu, normy, sądu lub osoby -Co to znaczy poza-moralny? To czyn (norma, sąd) będący poza oceną moralną. KRYTERIA WYRÓŻNIANIA NORM MORALNYCH: (I.R Pawłowska) - kryterium PSYCHOLOGICZNE - czyny moralne wywołują określoną reakcję psychologiczną (wyrzuty sumienia, samozadowolenie etc.) -kryterium SPOŁECZNE - czyny moralne wywołujące reakcję społeczną- ostracyzm (izolacja towarzyska), podziw, infamia, idealizacja -kryterium SYSTEMOWE - normy moralne to te, które wchodzą w skład danego systemu moralnego (moralność chrześcijańska, moralność zawodowa). Np. dekalog, kodeks zawodowy. -kryterium TREŚCIOWE - normy moralne wyróżniane na podstawie tego, do czego się odnoszą- normy postępowania z innymi ludźmi, normy dotyczące zwierząt, normy debaty politycznej. MORALNOŚĆ, A INNE SYSTEMY NORMATYWNE: - PRAWO- zespół norm ustanowionych przez odpowiednią władzę, dysponującą możliwością wywierania sankcji. - ZWYCZAJ/OBYCZAJ - normy powszechnie akceptowane w danej społeczności bez formalnych wytycznych. Ich złamanie powoduje sankcje społeczne. Często są elementem wytyczającym tożsamość grupy. FUNKCJA MORALNOŚCI: - SOCJOLOGICZNA - zapewnianie harmonijnego współżycia danej społeczności. - PERFEKCJONISTYCZNA- prowadzenie jednostki i/lub społeczności do doskonałości. - TEOLOGICZNA - prowadzenie jednostki i/lub społeczności ku zbawieniu/bóstwu/ celowi nadprzyrodzonemu. - EUDAIMONISTYCZNA- zapewnienie jednostce i/lub społeczności pełni szczęścia. ETYKA, A MORALNOŚĆ. ETYKA - nauka (dziedzina wiedzy) zajmująca się moralnością.

(…)

… opracowania wskaźników obiektywnych na ile pomagamy (czy też szkodzimy klientom) „ Lepiej nie mieć do czynienia z psychologiem niż mieć do czynienia ze złym psychologiem”. Zmiany statusu psychologa:
Lekarz duszy (model nozologiczny- model rozpoznawania chorób)
Równopartnerskie relacje z klientami (wpływ psychologii humanistycznej)- może prowadzić do pomijania dylematów moralnych i zasady „Primum non noncere…
… przy uwzględnieniu różnych przesłanek antropologicznych prowadzą do odmiennych wniosków: eutanazja, aborcja. ETYKA DLA PSYCHOLOGÓW:
Potrzeba etycznej wrażliwości w psychologii.
Szczególne wymagania psychologii jako nauki („moralne obciążenie”) z uwagi na przedmiot badania, jakim jest człowiek. Wiąże się z adekwatnym rozpoznaniem wartości oraz kontekstu, w jakim wartości mogłyby być zagrożone.
Psycholog…
… etyczne. („oddanie psychologii na usługi zwykłych ludzi”- Zimbardo).
- Czy etyczne jest narzucanie innemu człowiekowi swoich wartości?
-Czy jest etyczne zmienianie osobowości innej osoby, choćby i patologicznej bez jej akceptacji?
-Jak ocenić, która terapia jest „skuteczna” dla jednostki, a nie tylko wygodna dla porządku społecznego, do którego „dopasowuje się” jednostkę (tzw. dylematy strugania kołków…
… - lekarze swoimi pytaniami wywołują lęk u pacjenta)
- Internalizacja celów społecznych („struganie kołków”).
-Zasady regulujące stosunek do instytucji, w której jest zatrudniony psycholog (cele, współpraca, zaangażowanie, lojalność).
-Postulaty fachowego stosowania metod diagnostycznych i niedopuszczenie do nadużyć w posługiwaniu się przez fachowców:
„sumienność metodologiczna” (właściwe metody badań…
… (nie wolno było stosować przemocy fizycznej)
Po 6 dniach trzeba było przerwać eksperyment (zaplanowano 2 tygodnie)
Silna identyfikacja z rolą strażników i więźniów
Reakcje patologiczne pojawiły się już drugiego dnia: wrogość, niechęć, chęć czynienia krzywdy, dehumanizacja „więźniów”, ich bierność, zniewagi słowne, Utrata przez samego badacza (rola dyrektora „więzienia”) kontroli, wolności rozumowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz