Etyka komunikacji - Etyka rekonstruująca - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Etyka komunikacji -  Etyka rekonstruująca - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

6.05.2013
Etyka rekonstruująca (nie jest czysto opisowa) - koncepcje z opisem zasad funkcjonowania obowiązującej moralności, ograniczają się do fenomenologii tej moralności i fundująca (normatywna) - nie tylko opisuje pryncypia etyczne, ale też uzasadnia
ER - rezygnacja z uzasadniania zasad moralnej oceny, z integrowania ich tak by wynikały one z jakiejś podstawowej, przegląd obowiązujących norm i reprezentacja w systematycznie uporządkowanej formie.
Moralność traktuje się jak język. Analogia moralności z gramatyką. Dochodzi do przewartościowań, giną struktury gramatyczne i giną kategorie moralne. Przykłady: fragmenty etyk Arystotelesa, Schopenhauera, Sidgwitza
Arystoteles - pkt wyjścia - oczywistości - en doxa, powszechne poglądy, przedrozumienia, przedsądy - są precyzowane, systematyzowane i sprawdzane pod kątem zdolności do uogólnienia. Metody: indukcja i analiza. „Etyka nikomachejska” - II-IV księga.
Schopenhauer - rekonstrukcja etyki powiązana z etyką Kanta zbudowaną na moralnej powinności „O podstawie moralności”. Etyka kantowska jest nakazowa. Schopenhauer ma swoją wersję - przeciwstawia mityczną wersję etyki swojej jako faktycznie stosowanych kryteriów moralnego działania i moralnej oceny. S. - etyka jest najprostszą z nauk, całokształt uznawanych i respektowanych kryteriów moralnego działania i oceny da się sprowadzić do 2 zasad: sprawiedliwości i miłosierdzia. Z. sprawiedliwości ma pierwszeństwo wobec miłosierdzia. Moralnie niesłusznym jest by innym wyrządzać szkodę. Miłosierdzia - moralnie słusznym jest by w miarę możliwości innym czynić dobro.
Sigwick - moralność to całość niehomogeniczna, można ją ująć tylko fragmentarycznie, metodami racjonalnego egoizmu, intuicjonizmu i utylitaryzmu. Celem nie jest poprawa moralności ale poprawa jej rozumienia. Tu socjologia moralności - staje się normatywna, natomiast filozofia moralna staje się bardziej deskryptywna. Słabości etyki rekonstruującej: bezwarunkowa akceptacja zasad, które się zrekonstruowało i dla wielu sfer życia społecznego różne normy są sensowne - dotyczy to społeczeństw spluralizowanych w swoich osądach
Drugi typ etyki rekonstruującej - rekonstrukcja twardego rdzenia moralności zdolnego do uzyskania konsensusu: pryncypializm Beauschamp i Childress i Gert. Nie próbują ująć całości moralności ale jej bazowe rysy, chcą rekonstruować pewien rdzeń zasad niekontrowersyjny by mógł być uznany
4 pryncypia Beauschampa i Childressa:
1. zasada nieszkodzenia
2. respektowania samookreślenia/autonomii
3. troski, opieki, czynienia dobra
4. sprawiedliwości i równości
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz