Encyklopedia rachunkowości - GAAP

Nasza ocena:

4
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Encyklopedia rachunkowości - GAAP - strona 1

Fragment notatki:

G   GAAP Generally Accepted Accounting Principles; Ogólnie Akceptowane Standardy Rachunkowości, amerykańskie standardy rachunkowości wydawane przez Radę Standardów Rachunkowości Finansowej ( Financial Accounting Standards Board , FASB). GAAP występują również pod nazwą SFAS ( Statements of Financial Accounting Standards ; Stanowiska Dotyczące Standardów Sprawozdawczości Finansowej). W latach 1978-1985 FASB opracowała sześć założeń koncepcyjnych ( Statements of Financial Accounting Concepts , SFAC): założenie koncepcyjne nr 1: „Cel sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych” ( Objective of Financial Reporting by Business Enterprises ); założenie koncepcyjne nr 2: „Jakościowe cechy informacji księgowych” ( Qualitative Characteristics of Accounting Information ); założenie nr 3 - zastąpione przez założenie koncepcyjne nr 6; założenie koncepcyjne nr 4: dotyczy jednostek niezorientowanych na zysk; założenie koncepcyjne nr 5: „Zasady ujmowania i wyceny składników sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych” ( Recogni tion and Measurement in Financial Statements of Business Enterprises ); założenie koncepcyjne nr 6: „Składniki sprawozdania finansowego” ( Elements of Financial Statements ).
Na koncepcjach zawartych w powyższych założeniach oparte są standardy wydawane przez FASB. Część z nich stanowi standardy znowelizowane lub uzupełnione wersje wcześniej uchwalonych norm. Standardy te stanowią podstawowe źródło regulacji dotyczących zasad i reguł rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej spółek, których akcje są przedmiotem publicznego obrotu. Oprócz standardów normy rachunkowości w Stanach Zjednoczonych tworzy wiele innych regulacji prawnych, określanych mianem reguł, zasad, rekomendacji itp. Wymienione regulacje prawne charakteryzują się dużą szczegółowością i złożonością, są bowiem ściśle dostosowane do specyficznych warunków gospodarki amerykańskiej.
Katarzyna Klimczak Zob. → FASB. GENERACJE KOMPUTERÓW Poziom historycznego rozwoju komputerów, jedna z umownych typologii dotyczących sprzętu komputerowego, opierająca się na dominującej w danym okresie charakterystyce parametrów technicznych podstawowych elementów komputera, głównie obwodów, z których zbudowany jest komputer, jego pamięci operacyjnej i pamięci zewnętrznej, oraz określenia przez to generalnej tendencji rozwojowej sprzętu w tym okresie. Granice poszczególnych generacji uważa się za płynne z powodu długoletniej koegzystencji maszyn starszych i nowszych generacji. Na ogół przyjmowany jest podział na pięć generacji.- Niektórzy podają jeszcze generację  „0” opartą na przekaźnikach przed pojawieniem się uniwersalnych elektronicznych maszyn cyfrowych.
I generacja (1944-1955) - maszyny zbudowane z lamp próżniowych; pamięci operacyjne na bębnach magnetycznych, pamięci zewnętrzne na taśmach i bębnach magnetycznych; duże rozmiary, skomplikowana budowa, ogromna liczba części, wielkie zużycie energii, duża awaryjność, liczna, specjalizowana obsługa, droga, jednostkowa produkcja; znikome, ograniczone wykorzystanie.


(…)

… podczas sesji, w zależności od wielkości popytu i podaży). Do największych na świecie g. papierów wartościowych należą: London Stock Exchange, New York Stock Exchange.
Paweł Jezierski
Zob. → Jednostki organizacyjne działające na podstawie prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi; Komisja Papierów Wartościowych i Giełd; Rynek finansowy; Rynek kapitałowy; Rynek papierów wartościowych; Rynek pierwotny…
…; 8) ubezpieczenie szkód spowodowanych żywiołami; 9) ubezpieczenie pozostałych szkód, jeżeli nie zostały ujęte w grupach 3-7; 10) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych; 11) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów powietrznych; 12) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową, wynikającej z posiadania i użytkowania statków; 13) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nieujęte w grupach 10-12; 14) ubezpieczenie kredytu; 15) gwarancja ubezpieczeniowa; 16) ubezpieczenie różnych grup ryzyka finansowego; 17) ubezpieczenie ochrony prawnej; 18) ubezpieczenie świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie…
… gospodarstwa uznać należy za kategorię historyczną. Gospodarstwo indywidualne w pełnym znaczeniu tego słowa wyposażone jest w określone siły wytwórcze niezbędne do wytwarzania produktów rolniczych. Gospodarstwo indywidualne o charakterze gospodarstwa rodzinnego korzysta głównie z własnej siły roboczej rolnika i jego rodziny. W przeszłości produkcja rolnicza była prowadzona głównie w gospodarstwie…
… gospodarstw indywidualnych prywatnych, wytwarzających produkty rolnicze głównie na potrzeby własne rolnika i jego rodziny.
Przedsiębiorstwa rolnicze oraz gospodarstwa rodzinne wysoko towarowe wykorzystują w mniejszym lub większym stopniu najemną siłę roboczą. Wyznacznikiem wyodrębnienia przedsiębiorstw z ogółu gospodarstw rodzinnych jest prowadzenie działalności towarowej obejmującej sprzedaż produktów…
… ich uzyskania w gospodarstwie (przedsiębiorstwie) produkowane są (przeznaczane na pasze) rośliny w plonie głównym.
W przeszłości w gospodarstwach wielokierunkowych dział produkcji zwierzęcej był działem uzupełniającym działu produkcji roślinnej. Produkty uboczne działu produkcji roślinnej, takie jak słoma czy liście buraków cukrowych, wykorzystywane były w produkcji zwierzęcej jako pasze. Uzyskiwany w produkcji zwierzęcej obornik przeznaczany był w dziale produkcji roślinnej do poprawienia żyzności gleby. W miarę wprowadzania specjalizacji w gospodarstwach (przedsiębiorstwach) rolniczych słoma i liście buraków cukrowych są często przyorywane. Podobnie przyorywana jest pozyskiwana w gospodarstwach (przedsiębiorstwach) gnojowica, obornik lub pomiot. Obecnie zatem produkcja zwierzęca, a głównie produkcja…
… gospodarczy powstały jako efekt powiązań kapitałowych - o specjalnej sile i znaczeniu - zaistniałych między różnymi samodzielnymi jednostkami gospodarczymi. W świetle prawa bilansowego g.k. tworzą jednostki, dla których atrybuty powiązań kapitałowych definiują je jako jednostki dominujące, jednostki zależne i niebędące spółkami handlowymi jednostki współzależne. G.k. przedstawiają sprawozdania finansowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz