Encyklopedia prawa, wykład I

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Encyklopedia prawa, wykład I - strona 1 Encyklopedia prawa, wykład I - strona 2 Encyklopedia prawa, wykład I - strona 3

Fragment notatki:Prawo ubezpieczeń społecznych-zespół norm,które przewidują pewien system świadczeń na wypadek choroby np.zasiłek chorobowy,świadczenie przy wypadku przy pracy,świadczenie emerytalne i w przypadku śmierci.

Oskładkowanie- regulacja dotycząca pobieranie pewnych zaliczeń na świadczenia
W pawie administracyjne i państwowym mieszczą się normy dotyczące samorządu terytorialnego i ustroju państwa.

Rozporządzenie-akt prawny o zasięgu ogólnym,kierowany do wszystkich obywateli całej Unii Europejskiej,jego obowiązywanie nie wymaga wprowadzenia przepisów krajowych.Wydawane przez instytucje UE:Rada ze współpracą paramentu.
Cel:ujednolicenie prawa w UE,czyli stworzenie takiej samej regulacji prawa w UE.

Dyrektywa-jej celem jest zbliżenie prawa,upodobnienie regulacji w poszczególnych państwach,wskazuje na pewne cele,które muszą być zrealizowane przez państwo. Rolą państw jest odpowiednie wprowadzenie tych realizacji.
Odbywa się dwuetapowo:
-prawo unijnej dyrektywy -wskazanie celów
-wprowadzenie określonych regulacji w dawnym państwie


(…)

… oraz w jaki sposób można się od tego odwołać.
W prawie karnym kodeks postępowania karnego reguluje jakie są nasze prawa,co może prokurator,prawo do obrony,przeprowadzenie dowodów.Prawo karne dotyczy orzekania o przestępstwie. Ma dużą funkcję gwarancyjną.
Postępowanie w sprawie o wykroczeniu -inne przepisy proceduralne np.drobne kradzieże.
Prawo międzynarodowe:
a)publiczne-zbiór norm prawnych regulujących stosunek pomiędzy państwami…
… gospodarcze -dot.regulacji umowy,papierów wartościowych,twoerzenie spółek
-prawo prywatne międzynarodowe-zespół norm kolizyjno-prawnych.Wskasuje wybór określonego prawa
-normy materialno prawne
-prawo pracy-działaność związków zawodowych,prawa i obowiązki czy zawieranie umów
Element zagr.-wg.jakiego prawa dalej się postepuje.
c)prawo karne -reguluje zespół norm,które przewidują odpowiedź karną.Powoduje,że pewne zachowania są zagrożone karą.Regulacja tego prawa opiera się na kodeksie karnym.
Grupy norm prawa karnego:
-prawo rynkowe
-prawo skarbowe-reguluje odpowiedzialnośc za przestępstwa podatkowe,celne
-prawo nieletnich-np.możliwość stosowania środków wychowawczych dla os.nieletnich
-prawo karne-wykonawcze-przepisy regulujące wykonywanie nieodsiedzonych kar,np. zasady pobytu w zakładzie karnym…
… a państwem.
Ogolne zasady prawa wspólne dla wszystkich państw.
Akty prawa pierwotnego:
-traktat unii Europejskiej
Unia Europejska działa na zasadzie pomocniczości,działa wtedy,gdy cele nie są możliwe do osiągniecia. Unia Europejska posiada organy i procedury działań.
Organy Unii Europejskiej:
Parlament, Rada Europejska, Rada, Komisja, Trybunal Sprawiedliwości Europejskiej, Europejski Bank Centralny
… programami,reprezentuje UE na zwenatrz. Kadencja na 5 lat.Członkowie wybierani sa przez państwa,ale są niezależni.
Komisja ds. Unii Europejskiej-organ sądowniczy.Dwa sądy:unii europejskiej i włąściwego trybunału sprawiedliwości.
Europejski Bank Centralny-zajmuje się polityką pieniężną w strefie euro.
Trybunał obrachunkowy-kontrola oragnów europejskich,zajmuje się rachunkami,dochodami itp.
Prawo UE:wspólna…
… zakres działania.
Województwa administracyjne(16)zajmują się kontrolą pod względem zgodności z prawem.
Struktura sądów powszechnych:
-sądy rejonowe
-sądy wojewódzkie
-sądy apelacyjne

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz