Elementy rachunku prawdopodobieństwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy rachunku prawdopodobieństwa  - strona 1 Elementy rachunku prawdopodobieństwa  - strona 2

Fragment notatki:

Matematyka – studia dzienne  Elementy rachunku prawdopodobieństwa    I. Zdarzenia i prawdopodobieństwa zdarzeń    1)  Z partii towaru zawierającej sztuki dobre i wadliwe losujemy 3. RozwaŜmy zdarzenia: A – wśród  wylosowanych sztuk, dokładnie jedna jest dobra, B – co najwyŜej jedna sztuka jest dobra, C – co  najmniej jedna sztuka jest dobra. Obliczyć P(A), P(B), P(C), P(A∪B).     2)  Rzucamy 2 razy symetryczną kostką do gry. Obliczyć prawdopodobieństwa zdarzeń: A – suma  wyrzuconych oczek jest mniejsza od 6, B – iloczyn wyrzuconych oczek jest równy 6, C – przynajmniej  jedna jest większa od 1. Wyznaczyć P(A∪B) oraz P(A’∩B’).    3)  Liczby 1, 2, …..,  n ,  zostały ustawione w przypadkowej kolejności. Jakie jest prawdopodobieństwo, Ŝe:  a) cyfry 1 i 2 znajdują się obok siebie w ustalonej kolejności, b) cyfry 1, 2, 3 znajdują się obok siebie?    4)  Winda rusza z siedmioma pasaŜerami i zatrzymuje się na 10 piętrach. Jakie jest prawdopodobieństwo  zdarzeń: a) wszyscy wysiądą na tym samym piętrze, b) Ŝadnych dwóch pasaŜerów nie wysiądzie na tym  samym piętrze, c) trzej pasaŜerowie wysiądą na 9-tym piętrze?    5)  Dwudziestoosobowa grupa studencka, w której jest 6 kobiet, otrzymała 5 biletów do teatru. Bilety  rozdziela się drogą losowania. Jakie jest prawdopodobieństwo, Ŝe wśród posiadaczy biletów znajdą się:   a) dokładnie 3 Panie, b) co najmniej 3 Panie, c) co najwyŜej 3 Panie?    II. Prawdopodobieństwo warunkowe    6)  Obliczyć prawdopodobieństwo tego, Ŝe przypadkowo wybrany element jest I gatunku, jeŜeli wiadomo,  Ŝe 5% wszystkich elementów stanowią braki, a 70% niewybrakowanych elementów jest   I gatunku.    7)  Wiadomo, Ŝe P(A) = 0,9 oraz P(B) =0,8. Wykazać, Ŝe P(AB) ≥ 0,875    8)  Z urny, w której znajduje się 6 kul białych i 4 czerwone losujemy dwie (bez zwracania). Jakie jest  prawdopodobieństwo wylosowania kuli czerwonej za drugim razem, jeŜeli za pierwszym razem  wylosowano kulę a) czerwoną, b) białą?    9)  Doświadczenie   polega na rzucie dwoma symetrycznymi kostkami do gry. Jakie jest  prawdopodobieństwo, Ŝe iloczyn wyrzuconych oczek jest mniejszy od 10, pod warunkiem, Ŝe a) suma  wyrzuconych oczek jest równa 5, b) na pierwszej kostce wypadły więcej niŜ dwa oczka, c) liczba oczek  na drugiej kostce jest parzysta.    III. Zdarzenia niezależne    10)  W partii rur liczącej 1000 sztuk jest 200 rur stoŜkowych, 150 eliptycznych, 50 eliptycznych   i stoŜkowych, 600 walcowych. Niech S oznacza zdarzenie: wybrana w sposób losowy rura jest stoŜkowa, 

(…)

… - wybrana w sposób losowy rura jest eliptyczna. Obliczyć: P(S), P(L), P(S∩L), P(SL). Czy zdarzenia
S oraz L są niezaleŜne?
11) Prawdopodobieństwo przekazania sygnału przez jeden przekaźnik jest p = 0,9. Przekaźniki działają
niezaleŜnie, tzn. zadziałanie jednego z nich nie ma wpływu na zadziałanie drugiego. Obliczyć
prawdopodobieństwo przekazania sygnału: a) przy połączeniu szeregowym dwu przewodników (muszą
działać oba przekaźniki), b) przy połączeniu równoległym (wystarczy, aby jeden z przekaźników działał)
18
Matematyka – studia dzienne
12) Trzech strzelców niezaleŜnie od siebie oddaje po jednym strzale do tarczy. Pierwszy oddaje 99
celnych strzałów na 100, drugi 98 na 100, a trzeci 196 na 200. Obliczyć prawdopodobieństwa: a) tarcza
zostanie trafiona dokładnie raz, b) tarcza zostanie trafiona, c…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz