Elementy prawa rodzinnego - małżeństwo cywilne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy prawa rodzinnego - małżeństwo cywilne - strona 1 Elementy prawa rodzinnego - małżeństwo cywilne - strona 2 Elementy prawa rodzinnego - małżeństwo cywilne - strona 3

Fragment notatki:

System prawa RP Elementy prawa rodzinnego małżeństwo cywilne - zawierane jest przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego( jest to jedna z dwóch równorzędnych form zawierania małżeństwa - 2 to małżeństwo konkordatowe - o tym dalej)
Przesłanki zawarcie małżeństwa:
różnica płci - wyklucza pary homosko-gejowskie( niech to szlag:P )
jednoczesna obecność nupturientów( taki rodzaj antylopy w Afryce) w USC
zgodne oświadczenie
udział kierownika USC
Jeżeli którakolwiek tych przesłanek nie zostanie zachowana to małżeństwo jest nieważne.
Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika Z ważnych powodów sąd może zezwolić, żeby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie woli jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu, zostało zawarte przez pełnomocnika.
Kumulatywne przesłanki zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika :
występują powody do zawarcia małżeństwa w tej formie
zezwolenie sadu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika
udzielenie pełnomocnictwa na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym, z wyróżnieniem osoby, z którą małżeństwo ma być zawarte
Akt małżeństwa Małżeństwo następuje w dowolnie wybranym przez nupturientow USC - Kasiowo Bombrychowy referat bodajże, a jeśli mi się popierdoliło( a przy okazji wiecie ze word ma w swoim słowniku takie słowo jak popierdoliło? Pod wrażeniem jestem, ze mi wordzisko błąd w owym wyrazie poprawił), cóż zaszlachtujcie mnie:P
Małżeństwo powinno być zawarte w USC, publicznie i uroczyście, w obecności dwóch pełnoletnich świadków.
Jeżeli zawarcie małżeństwa następuje poza lokalem USC, to w miejscu zawarcia małżeństwa sporządza się protokół stwierdzający złożenie oświadczeń przez przyszłych małżonków o wstąpieniu w związek małżeński. Protokół po podpisaniu przez małżonków, świadków i wodza USC stanowi podstawę do sporządzenia aktu USC .
Ceremonia: Wódz USC zapytuje się mężczyznę i kobietę czy zamierzają wstąpić w związek małżeński . Gdy gnoje( miało być oboje, ale błąd zrobiłem w tym słowie i word poprawił na to co aktualnie widzicie, ma poczucie humoru wordzisko nie?;)) odpowiedzą twierdząco, bonzo z USC wzywa ich do złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwiska małżonków i dzieci. Każda z osób zawierających małżeństwo składa oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński, powtarzając za szeryfem z USC treść oświadczenia lub odczytując je na głos. Następnie szeryf ogłasza, że małżeństwo zostało zawarte. Akt zawarcia małżeństwa sporządza się niezwłocznie po jego zawarciu.


(…)

…, zmierza do usunięcia wszelkiego rodzaju zagrożeń dla dobra dziecka, bez względu czy trudności są zawinione prze rodziców. Zarządzenie jest represja w stosunku do rodziców, ale ma na celu jedynie ochronę dziecka.
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE
Podstawowymi aktami prawnymi, który normują stosunki wynikające z małżeństwa i pokrewieństwa oraz opieki nad małoletnim czy ubezwłasnowolnionymi jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 25.02.1964 roku oraz prawo o aktach stanu cywilnego z dn.29.09.1986 r. ZAWARCIE MAŁZEŃSTWA
Małżeństwo - w świetle prawa to trwały, równoprawny związek mężczyzny i kobiety, powstający w sposób uregulowany normami prawnymi oraz powodujący określone nimi skutki.
Małżeństwo powinno być zawarte przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo duchownym. Dochodzi do skutku, gdy kobieta i mężczyzna…
…. Ustalenie ojcostwa Jeżeli dziecko urodzi się w czasie trwania małżeństwa lub w ciągu 300 dni od jego ustania lub unieważnienia przyjmuje się, że jego ojcem jest mąż matki.
Jeśli dziecko urodzi się po ponownym zawarciu małżeństwa przez matkę, uznaje się, że ojcem dziecka jest drugi mąż, jest tzw. domniemanie co do pochodzenia dziecka z małżeństwa.
Aby wykazać czy dany mężczyzna jest ojcem można wszcząć…
… osobami może być zawarte za zezwoleniem sądu.
USTANIE MAŁŻEŃSTWA
Normalnym powodem ustania jest śmierć jednego z małżonków. Ustanie małżeństwa nastąpić może poprzez rozwód lub unieważnienie.
1. Jeśli chodzi o unieważnienie to może ono nastąpić, jeżeli zaistniały tzw. Przeszkody małżeńskie. Dokładne powody unieważnienia zawarte są w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym w art. 10 - 22.
2. Rozwód orzeczony…
… rodowe i stan cywilny, Miejsce i data urodzenia i miejsca zamieszkania
Miejsce i data zawarcia małżeństwa
Nazwiska i imiona oraz nazwiska rodowe rodziców, każdej z osób zawierających małżeństwo
Nazwiska i imiona świadków
Nazwisko, które będą nosić osoby zawierające małżeństwo, oraz nazwisko, jakie będą nosić dzieci zrodzone z tego małżeństwa
Stwierdzenie, że osoby zawierające małżeństwo złożyły zgodne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz