Elementy konstrukcyjne z wbudowanymi prętami stalowymi - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy konstrukcyjne z wbudowanymi prętami stalowymi - wykład - strona 1 Elementy konstrukcyjne z wbudowanymi prętami stalowymi - wykład - strona 2 Elementy konstrukcyjne z wbudowanymi prętami stalowymi - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Elementy konstrukcyjne z wbudowanymi prętami stalowymi lub z kompozytów polimerowych
W projektowaniu konstrukcji drewnianych dąży się do zmniejszenia ich masy i zu­życia drewna naturalnego. Można to osiągnąć m.in. przez stosowanie konstrukcji zespolonych z udziałem drewna i materiałów drewnopochodnych, np. dźwigarów
0 zmiennej wysokości przekroju, wzmocnionych prętami stalowymi i/lub z kompo­zytów polimerowych [96], [99], [162].
Badania nad możliwością zbrojenia konstrukcji drewnianych rozpoczęto (w tym
1 w Polsce) na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Zbrojenie może być skuteczne w przypadku konieczności szybkiej i efektywnej naprawy konstruk­cji, znajdujących się w stanie przed awaryjnym, szczególnie, gdy wykonanie wzmoc­nienia w sposób tradycyjny nie jest możliwe. Konieczność zbrojenia wznoszonych konstrukcji może wynikać z wymagań związanych z ich sztywnością, nośnością i nie­zawodnością, przy jednoczesnej potrzebie ograniczania wysokości przekrojów. Pier­wotnie stosowano stalowe pręty wklejane w wyfrezowane bruzdy przy użyciu kom­pozycji epoksydowych (rys. 3.40).
Wykonane również próby zbrojenia za pomocą wklejonych blach stalowych. Ostatnio badano możliwość zbrojenia kompozytami polimerowymi (rys. 3.41).
Efekt zespolenia różnorodnych materiałów w dużym stopniu zależy od podo­bieństwa ich parametrów mechanicznych i fizycznych. Poglądy dotyczące doboru materiałów do napraw konstrukcji przeszły długą ewolucję od „podobne naprąwiać podobnym" w sensie materiałowym, następnie w sensie cech technologicz­nych, aż po ideę kompatybilności. Istotnym warunkiem kompatybilności zbrojenia jest porównywalność właściwości fizycznych i mechanicznych, przede wszystkim modułów sprężystości E, współczynników pełzania ę, współczynników rozszerzal­ności termicznej ct( i odkształcałności wilgotnościowej aw (skurczu i pełzania). Duże zróżnicowanie parametrów drewna i zbrojenia może doprowadzić do niekorzyst­nego rozkładu sił wewnętrznych w konstrukcji przy obciążeniu doraźnym i ich re­dystrybucji pod obciążeniem długotrwałym. Możliwe jest również powstanie do­datkowych naprężeń związanych z odkształceniami termiczno-wilgotnościowymi. W przypadku kompozytów włóknistych zagadnienie komplikuje się ze względu na to, że wymienione parametry odkształcałności drewna i kompozytów włóknistych, jako materiałów anizotropowych, są zmienne zależnie od kierunku włókien. Na przykład moduły sprężystości dostępnych na rynku mat i taśm szklanych lub wę­glowych są 6 4- 25 razy większe od modułów sprężystości drewna wzdłuż włókien, natomiast w poprzek włókien 200 4- 600 razy. Współczynniki pełzania kompozy­tów i drewna wzdłuż włókien są porównywalne, natomiast w poprzek włókien róż­nią się 4 -4 10 razy. Stąd można wnioskować, że w zbrojonych podłużnie elemen­tach drewnianych redystrybucja naprężeń między drewnem a zbrojeniem, pod obciążeniem długotrwałym nie będzie znacząca.

(…)

… włókien jest 150 4- 300 razy mniejsza od wytrzymałości na rozciąganie nowoczesnych kompozytów polimerowych, natomiast stali 5 -r 10 razy. Odpowiednie wydłużenie drewna przy zniszczeniu jest 3 4- 10 razy mniejsze niż wydłużenie kompozytów polimerowych i 10 4- 15 razy mniejsze niż stali. W związku z tym, o stanie granicznym nośności zbrojonych konstrukcji drewnianych może decydować wytrzymałość drewna lub kleju, a nie zbrojenia. Z te­go względu dobór materiału i ilości zbrojenia powinien uwzględniać możliwość pełnego jednoczesnego wykorzystania wytrzymałości zbrojenia i drewna. W związ­ku z tym korzystne może być stosowanie specjalnych prętów spiralnych, których współczynnik sprężystości jest bardziej zbliżony do współczynnika sprężystości drew­na wzdłuż włókien niż kompozytów polimerowych lub zwykłych…
… wytrzymałości na rozciąganie kompozytów włóknistych. Ze względów technolo­gicznych sprężenie łatwiej wykonywać podczas produkcji elementów konstrukcyj­nych. Istotne w tym zabiegu jest określanie wartości sprężania, o której decyduje wytrzymałość strefy zakotwienia. Przy sprężaniu największemu wytężeniu ulegają strefy kontaktowe zbrojenia z belką w jej częściach czołowych. Powstaje tam złożo­ny stan naprężenia…
… zwiększenia nośności elementów zginanych, zbro­jonych kompozytami polimerowymi (w strefie rozciąganej), jest stosunkowo mały (średnio 20 4- 30%). Kruchy, nagły charakter mszczenia konstrukcji zbrojonych kompozytami włóknistymi (nie mającymi granicy plastyczności przy rozciąganiu) wymaga również zwiększenia współczynników bezpieczeństwa. Wskutek tego re­alny efekt zbrojenia może być jeszcze mniejszy…
… na ścinanie w po­przek włókien, której wartość jest znacznie mniejsza niż wzdłuż włókien. Poza tym usytuowanie zbrojenia na powierzchniach bocznych jest niepożądane z punk­tu widzenia odporności ogniowej. W związku z tym bezpieczniejsze jest zbroje­nie prętami wklejanymi we wstępnie nawiercane otwory ukośne. Schemat jed­noczesnego zbrojenia części przypodporowych i przęsłowych belek warstwowo klejonych…
….
Zbrojenie przypodporowych stref belek stosuje się w przypadku konieczno­ści zwiększenia ich nośności ze względu na siły poprzeczne. Zbrojenie może być wykonane przez przyklejanie do bocznych powierzchni elementów wzmacnia­nych taśm lub mat, usytuowanych prostopadle bądź ukośnie do włókien (rys. 3.41c). W przypadku prostopadłości włókien uzyskuje się stosunkowo małe (8 w 20%) zwiększenie nośności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz