Elementy definicji państwa-opracowanie - Pojęcie i nazwa państwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy definicji państwa-opracowanie - Pojęcie i nazwa państwa - strona 1 Elementy definicji państwa-opracowanie - Pojęcie i nazwa państwa - strona 2 Elementy definicji państwa-opracowanie - Pojęcie i nazwa państwa - strona 3

Fragment notatki:

Elementy definicji państwa
Pojęcie i nazwa państwa
u Greków nosiło ono nazwę polis, oznaczającą miasto - państwo z własnym ustrojem i prawodawstwem
rzymska terminologia polityczna znalazła z kolei termin civitas, rozumiany jako:
gmina pełnoprawnych obywateli
państwo obywateli rzymskich
państwo w terminologii rzymskiej było określane również jako wspólnota wszystkich obywateli (res publica)
kiedy Rzym rozrósł się terytorialnie zaczęto określać państwo rzymskie mianem imperium
istotna zmiana w nazwie organizacji państwowej nastąpiła w średniowieczu; wprowadzono wtedy nazwę państwa jako kraju (terra); najważniejszy zatem stał się czynnik terytorialny, co odpowiadało dominującej wówczas doktrynie patrymonialnej
pierwsze nowoczesne wyrażenie powstało we Włoszech w wieku XVI; Machiavelli zastosował pojemny termin stato, wywodzący się z łacińskiego stare - stać, status - rzeczownik opisujący warunki bytu, położenie, stan; Machiavelli użył tego terminu w takim znaczeniu, jakie dało się zastosować do każdego z istniejących państw, bez względu na wielkość czy charakter ustroju państwowego; na tej podstawie wykształciły się w ciągu XVI i XVII wieku następne terminy: francuski - l'État, angielski - State, a w późniejszym okresie niemiecki - der Staat
języki słowiańskie wytworzyły własne terminy; w polskim „państwo” pochodzi od „pan”, oznaczającego w języku potocznym możliwość „panowania”, czyli wykonywania władzy; podobnie w języku rosyjskim, który wytworzył pojęcie gosudarstwo, pochodzące od gosudara, czyli „pana”
Sposoby definiowania państwa
w naukach politycznych termin ten oznacza:
okolony granicami obszar, w obrębie którego ludzie są poddani jednej władzy politycznej („państwo” jako kraj)
ogół ludzi żyjących w granicach danego państwa (społeczeństwo zorganizowane w państwo)
organizację ludzi, rozpatrywaną ze względu na łączącą ich więź zależności politycznej („państwo” jako grupa społeczna zorganizowana)
tę część organizacji państwowej, która sprawuje władzę nad innymi lub realizuje wszelkie związane z tą władzą czynności („państwo” jako aparat państwowy)
podmiot własności państwowej („państwo” jako fiskus, skarb państwa i podmiot prawa międzynarodowego)
można wyróżnić pięć typów definicji państwa:
funkcjonalne - opisują państwo poprzez funkcje, jakie musi ono spełniać w danym układzie społecznym; takie podejście zaprezentował już w XVII w. Hugo Grocjusz, uważał, że państwo to zrzeszenie doskonale wolnych ludzi w celu korzystania z prawa oraz dla dobra powszechnego; obecnie zwraca się uwagę na funkcje władcze państwa: J.R. Pennock i D.G. Smith zaprezentowali definicję, która mówi, że państwo to „społeczna organizacja mająca rozstrzygającą władzę nad wszystkimi osobami zamieszkującymi określone terytorium i mająca za swój główny cel rozwiązywanie wspólnych problemów i zabezpieczenie wspólnych dóbr, a przede wszystkim porządku”


(…)

… lądowego i przestrzennego, na których rozciąga się suwerenne zwierzchnictwo państwowe; granice lądowe przebiegają między sąsiednimi państwami, granica morska sięga do 12 mil morskich od linii podstawowej, zwierzchnictwo terytorialne państwa w przestrzeni powietrznej jest przyjmowane do wysokości sięgnięcia środkami techniki obronnej; terytorium państwa stanowi często czynnik konsolidujący społeczeństwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz