Elektromagnetyczne właściwości środowiska - Środowisko fizyczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elektromagnetyczne właściwości środowiska - Środowisko fizyczne  - strona 1 Elektromagnetyczne właściwości środowiska - Środowisko fizyczne  - strona 2 Elektromagnetyczne właściwości środowiska - Środowisko fizyczne  - strona 3

Fragment notatki:

Elektromagnetyczne właściwości środowiska. Liniowość, jednorodność, izotropowość. Środowisko fizyczne dzielimy na:
-przewodniki (I i II rodzaju) - metale i elektrolity
-półprzewodniki - pasmo zabronione jest niewielkie (nieduża przerwa energetyczna). Przewodniki typu n - ruch elektronów, typu p - ruch dziur
-dielektryki - duża przerwa energetyczna
-próżnię
Ze względu na strukturę środowiska:
jednorodne/niejednorodne - właściwośći środowiska jednorodnego nie są funkcją f(x,y,z)
izotropowe/anizotropowe - odpowiedź na wymuszenie jest niezależna (w izotropowym) lub zależna (anizotropowy) od kierunku wymuszenia
liniowe/nieliniowe - czy zależność od wymuszenia jest liniowa
Struktura geometryczna pola. Pole jednorodne, symetryczne. Pole skalarne, wektorowe. Układy współrzędnych. Pole jednorodne - pole fizyczne, w którego wszystkich punktach natężenie pola jest takie samo, czyli ma stałą wartość, kierunek i zwrot. Linie sił w takim polu są prostymi równoległymi. Jeżeli polem tym jest pole sił, to siła działająca na ciała, wynikająca z obecności pola, jest stała w całym obszarze występowania pola.
Pole wektorowe - funkcja, która każdemu punktowi przestrzeni przyporządkowuje pewną wielkość wektorową.
Pole skalarne - funkcja, która każdemu punktowi przestrzeni przyporządkowuje pewną wielkość skalarną.
UKŁADY WSPÓŁRZĘDNYCH:
- kartezjański. Współrzędne . Wersory: . Warto pamiętać, że:
-cylindryczny. Współrzędne ; Wersory: Przejście z układu kartezjańskiego na cylindryczny:
-układ sferyczny. Współrzędne: . Wersory: Prawo Coulomba. Wektor natężenia pola elektrycznego. Zasada superpozycji. Obliczanie pól elektrostatycznych. - prawo Coulomba
Wektor natężenia pola elektrycznego:
Procedura obliczania pól elektrostatycznych:
definiujemy ładunek punktowy dq
korzystamy z definicji natężenia pola dla ładunku punktowego
zasada superpozycji - Prawo Gaussa. Wektor indukcji elektrycznej, źródłowość. Zastosowanie do obliczania pól elektrostatycznych. Prawo Gaussa:
Dla ładunku punktowego: Dla układu ładunków: Dla rozkładu przestrzennego: Postać różniczkowa prawa Gaussa: Jeżeli wartość strumienia pola jest różna od zera, to pole jest polem źródłowym (posiada wewnątrz tej powierzchni źródło ).

(…)

… między przewodami z prądem (siły między obwodami prądowymi). Zasada działania prądnicy i silnika.
Siła elektromotoryczna samoindukcji. Indukcyjność własna i wzajemna.
Indukcja elektromagnetyczna (prawo Faraday`a). Zasada Lentza.
Natężenie pola elektrrycznego w zmiennym polu magnetycznym (pierwsze prawo Maxwella).
Natężenie pola magnetycznego w zmiennym polu elektrrycznym (drugie prawo Maxwella).
Równania Maxwella w postaci całkowej.
Równania Maxwella w postaci różniczkowej.
Wektor Poyntinga (transport energii pola elektromagnetycznego).
Efekt Halla. Wyjaśnienie zjawiska. Zastosowania.

… gęstości prądu. Równanie ciągłości (bezźródłowość) pola prądowego.
Potencjał i napięcie w polu prądowym. Potencjalność pola prądowego.
Energia i moc prądu elektrycznego. Objętościowa gęstość mocy. Prawo Joule`a w postaci różniczkowej (dla pola prądowego).
Prawo Ohma w postaci różniczkowej. Oporność, przewodność. Obliczanie rezystancji lub konduktancji układu.
Napięcie krokowe. Rozkład potencjału. Oporność…
… magnetycznego. Objętościowa gęstość energii.
Pętla histerezy, energia magnesowania rdzenia ferromagnetycznego, straty mocy przemagnesowania (“straty na histerezę”).
Wektor indukcji magnetycznej. Definicja, związki z innymi wielkościami magnetycznymi.
Dipol magnetyczny. Moment magnetyczny i mechaniczny dipolu. Pole dipolu magnetycznego.
Cewka toroidalna. Rozkład pola magnetycznego, indukcyjność.
Prawo Biot…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz