Elastyczność popytu i podaży - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elastyczność  popytu i podaży - omówienie  - strona 1 Elastyczność  popytu i podaży - omówienie  - strona 2 Elastyczność  popytu i podaży - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

EKONOMIA
TEMAT - 3 ELASTYCZNOŚĆ POPYTU I PODAŻY
ELASTYCZNOŚĆ POPYTU
Jest to relacja między wyrażoną w procentach zmianą popytu, a wyrażoną w procentach zmianą czynnika, który tę zmianę wywołał. Elastyczność popytu można określić tylko w odniesieniu do tych czynników kształtujących popyt, które da się zmierzyć. Informuje o wrażliwości popytu na zmiany czynników go kształtujących zewnętrznych i wewnętrznych.
Dana jest wzorem:
gdzie:
- elastyczność popytu względem czynnika x
ΔD - przyrost popytu
D - wielkość popytu
Δx - przyrost czynnika x
x - wartość czynnika x
Jeśli elastyczność , popyt jest doskonale elastyczny - przy danej wielkości determinantu popyt może przyjmować dowolne wartości.
Popyt jest elastyczny, gdy - niewielka zmiana czynnika kształtującego popyt skutkuje znaczną zmianą wielkości popytu.
Gdy , to mamy do czynienia z elastycznością jednostkową (inne określenia: neutralna, wzorcowa, proporcjonalna) - względne zmiany determinantu odpowiadają takim samym względnym zmianom popytu.
Popyt jest nieelastyczny (sztywny), gdy - nawet znacząca zmiana determinantu powoduje jedynie niewielkie zmiany wielkości popytu.
Jeżeli , wówczas popyt jest doskonale nieelastyczny (doskonale sztywny) - zmiany determinantu nie mają wpływu na wysokość popytu.
Oprócz powyższych poziomów natężenia, elastyczność popytu charakteryzuje się także zwrotem. Jeśli elastyczność jest dodatnia, (zwiększenie determinantu powoduje zwiększenie popytu, analogicznie zmniejszenie), wtedy zależność jest wprost. Jeśli elastyczność jest ujemna , to zależność jest odwrotna (zwiększenie determinantu powoduje zmniejszenie popytu i na odwrót).
RODZAJE ELASTYCZNOŚCI POPYTU:
Cenowa elastyczność popytu
Jest to stosunek względnej zmiany ilości pożądanego dobra, do względnej zmiany jego ceny, wyrażony współczynnikiem cenowej elastyczności popytu:
gdzie:
Ed(p) - cenowa elastyczność popytu,
- wyrażona w procentach zmiana zgłaszanego zapotrzebowania na dobro w sztukach,
- wyrażona w procentach zmiana ceny.
Innymi słowy cenowa elastyczność popytu mówi o tym, o ile procent zmieni się chęć zakupu wyrażona w sztukach towaru, jeżeli cena danego towaru zmieni się o 1%.
WSPÓŁCZYNNIK CENOWEJ ELASTYCZNOŚCI POPYTU:
Dla | Ed(p) | = 0 popyt doskonale nieelastyczny (popyt sztywny) zmiana ceny nie wywołuje zmiany popytu
Dla | Ed(p) | 0 wzrost ceny powoduje spadek wielkości popytu: dla popyt nieelastyczny - procentowa zmiana popytu jest mniejsza niż procentowa zmiana ceny.


(…)

… nabywców. Mówi nam ona, o ile procent zmieni się popyt, jeżeli dochody nabywców zmienią się o 1%.
WSPÓŁCZYNNIK DOCHODOWEJ ELASTYCZNOŚCI POPYTU:
wartość ujemna dla dóbr podrzędnych
wartość dodatnia dla dóbr normalnych przedział [0,1] dla dóbr podstawowych
większy od 1 dla dóbr luksusowych
Na przykład:
Jeżeli dla markowych perfum DEP (doch. elastyczność popytu) jest równa 5 - to zwiększenie się dochodu…
… doskonale elastyczny
Mieszana elastyczność popytu
Jest to procentowa zmiana popytu na dobro (usługę) x w reakcji na procentową zmianę ceny dobra (usługi) y. Mieszana elastyczność popytu istnieje ponieważ dane dobro (usługa) uzależnione jest również od cen innych dóbr (usług). Miernikiem tej reakcji jest współczynnik mieszanej (krzyżowej) elastyczności popytu, który ma postać:
gdzie:
Edx(py) - mieszana elastyczność popytu,
- procentowa zmiana popytu na dobro (usługę) x,
- procentowa zmiana ceny dobra (usługi) y.
Mieszana (krzyżowa) elastyczność popytu jest relacją między procentową zmianą popytu na dobro (usługę) x a procentową zmianą ceny dobra (usługi) y. Mówi nam ona, o ile procent zmieni się popyt dobra (usługi) x, jeżeli ceny dobra (usługi) y zmienią się o 1%.
WSPÓŁCZYNNIK MIESZANEJ ELASTYCZNOŚCI POPYTU:
mieszana elastyczność popytu odnosi się głównie do dóbr (usług), które są względem siebie substytucyjne (Edx(py) > 0) lub komplementarne (Edx(py) < 0),
jeżeli rozważamy dobra substytucyjne, to przed współczynnikiem elastyczności stawiamy znak "+" (wzrostowi ceny dobra y towarzyszy wzrost wielkości popytu na dobro x, pod warunkiem, że jego cena zostanie niezmieniona, będzie spadać lub rosnąć…
… popytu
Mieszanej elastyczności
Aby wyznaczyć elastyczność punktową należy postąpić w następujący sposób:
Do wybranego punktu na krzywej wyznaczyć linię styczną (punkt P).
Zmierzyć odległość między punktem P, a osią odciętych i punktem, a osią rzędnych.
Elastyczność w tym punkcie jest stosunkiem długości między punktem, a osią odciętych i punktem, a osią rzędnych.
ELASTYCZNOŚĆ PODAŻY
Jest miarą względnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz