Ekosystem i biocenoza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekosystem i biocenoza  - strona 1 Ekosystem i biocenoza  - strona 2 Ekosystem i biocenoza  - strona 3

Fragment notatki:

Chmara. Notatka składa się z 45 stron.
EKOSYSTEM Fot. M. Ściborski EKOSYSTEM = BIOTOP + BIOCENOZA (ŚCIŚLE ZE SOBĄ POWIĄZANE I WZAJEMNIE NA SIEBIE ODDZIAŁYWUJĄCE (TANSLEY 1935) BIOCENOZA - ZESPÓŁ WSZYSTKICH ZYWYCH ORGANIZ- MÓW ZAMIESZKUJĄCYCH OKREŚLONY OBSZAR, POWIĄ- ZANYCH ZALEŻNOŚCIAMI TROFICZNYMI I INNYMI INTERAKCJAMI MIĘDZYGATUNKOWYMI, KTÓRY WRAZ Z ELEMENTAMI ŚRODOWISKA ABIOTYCZNEGO (BIOTOPEM) STANOWI LOKALNY EKOSYSTEM. BIOTOP - UKŁAD CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH NA OBSZARZE ZAMIESZKIWANYM PRZEZ DANĄ BIOCENOZĘ INNE DEFINICJE EKOSYSTEMU: UKŁAD, KTÓRY REALIZUJE PROCES PRODUKCJI I DEKOMPOZYCJI, WYKORZYSTUJĄC DO TEGO ENERGIĘ I PODTRZYMUJĄC CYKL OBIEGU PIERWIASTKÓW, NAZYWAMY EKOSYSTEMEM (WEINER 1999) KAŻDA PRZESTRZEŃ, W KTÓREJ ZACHODZI STAŁA  WYMIANA MATERII POMIĘDZY JEJ ŻYWĄ I NIEOŻYWIONĄ  CZĘŚCIĄ, JAKO WYNIK WZAJEMNEGO ODDZIAŁYWANIA ŻYWYCH ORGANIZMÓW I MARTWYCH SUBSTANCJI MINERALNYCH JEST UKŁADEM EKOLOGICZNYM, CZYLI EKOSYSTEMEM (ODUM 1963) EKOSYSTEM JEST TO SYSTEM ŚRODOWISKOWY  I SYSTEM BIOTYCZNY WSPÓŁDZIAŁAJĄCE ZE SOBĄ. CZYNNOŚCI ZESPOŁU MOŻEMY OKRESLIĆ JAKO AKCJĘ (DZIAŁANIE) SIEDLISKA FIZYKOCHEMICZNEGO  WYWIERANĄ NA ORGANIZMY, REAKCJĘ ORGANIZMÓW NA CZYNNIKI FIZYCZNE I KOAKCJĘ (WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE)  ORGANIZMÓW NA SIEBIE NAWZAJEM (CLEMENTS, SHELFORD, 1939) GŁÓWNE ZJAWISKA I PROCESY CHARAKTERYSTYCZNE  DLA EKOSYSTEMU TO: * STRUKTURA PRZESTRZENNA * STRUKTURA TROFICZNA * PRZEPŁYW ENERGII I OBIEG MATERII * INTERAKCJE MIĘDZYGATUNKOWE * SUKCESJA CECHY EKOSYSTEMU 1. SPECYFICZNA STRUKTURA JAKOŚCIOWA I ILOŚCIOWA GATUNKÓW ROŚLINNYCH I ZWIERZĘCYCH A) GATUNKI DOMINUJĄCE (POWYŻEJ 5% SKŁADU ZESPOŁU) B) GATUNKI CHARAKTERYSTYCZNE (CENOELEMENTY) C) GATUNKI KLUCZOWE (ZWORNIKOWE) 2. AUTONOMIA W PRZEPŁYWIE ENERGII I OBIEGU MATERII A) PRODUCENCI (CHEMO- I FOTOAUTOTROFY) B) KONSUMENCI (ROŚLINOŻERCY, DRAPIEŻCY, PASOŻYTY, SAPROFAGI) C) REDUCENCI (DESTRUENCI) 3. DŁUGOWIECZNOŚĆ. 4. OBSZAR I GRANICE. 5. HOMEOSTAZA EKOLOGICZNA. STRUKTURA PRZESTRZENNA EKOSYSTEMU A) * PIONOWA (WARSTWOWA - LAS, ZBIORNIK WODNY) * POZIOMA  - STREFOWA (REGULARNA) - MOZAIKOWATA (NIEREGULARNA) B) * PIERWOTNA  (ZRÓŻNICOWANIE FIZYKO-CHEMICZNE BIOTOPU * WTÓRNA (ROZMIESZCZENIE ROŚLIN I ZWIERZĄT WYNIKAJĄCE ZE ZRÓŻNICOWANIA BIOTOPU) NP. STRUKTURA WARSTWOWA W ZBIORNIKU WODNYM JAKO EFEKT RÓŻNEJ ILOŚCI TLENU I ŚWIATŁA W RÓŻNYCH WARSTWACH. EKOTON - STREFA GRANICZNA MIĘDZY DWIEMA BIOCENOZAMI, ZAZWYCZAJ ZASOBNIEJSZA NP. W POKARM, STĄD TEŻ WYSTĘPUJE W NIEJ BOGATSZA FAUNA I FLORA STRUKTURA TROFICZNA BIOCENOZY * POZIOM TROFICZNY - GRUPA ORGANIZMÓW  ZAJMUJĄCYCH TĄ SAMĄ POZYCJĘ W ŁAŃCUCHU 

(…)

… gniazda)
PASOŻYTNICTWO GODOWE
(mniejsze samce ropuchy
paskówki nie uczestniczą
w zalotach , ale zapładniają
samice wabione przez inne
samce)
SPOŁECZNE (zmuszanie przedstawicieli
obcego gatunku do pracy na rzecz
własnego gatunki – mrówka amazonka
porywa poczwarki innych gatunków i
korzystają z pracy wylęgających się robotnic)
KLEPTOPARAZYTYZM (podkradanie
żywności pozyskanej przez inne gatunki –
wydrzyki zmuszające mewę do oddania
zdobytego pokarmu)
MUTUALIZM - INTERAKCJA KORZYSTNA DLA OBU
GATUNKÓW
* MUTUALIZM SYMBIOTYCZNY - OBAJ PARTNERZY ŻYJĄ
RAZEM W BLISKIM ZWIĄZKU FIZYCZNYM (POROSTY,
MIKORYZA)
* MUTUALIZM NONSYMBIOTYCZNY - PARTNERZY MOGĄ
ŻYĆ ODDZIELNIE
* MUTUALIZM OBLIGATORYJNY (NIEODZOWNY ZWIĄZEK
DWÓCH GATUNKÓW- DRONT DODO - PALMA,
PIERWOTNIAKI W ŻOŁĄDKU PRZEŻUWACZY)
* MUTUALIZM FAKULTATYWNY (ZWIĄZEK KORZYSTNY
ALE NIE NIEZBĘDNY, PROTOKOOPERACJA - KRAB
I UKWIAŁ, BAWÓŁ I BĄKOJAD)
Mrówka grzybiarka „uprawia”
grzyby w mrowisku. Mrówki mają
stały dostęp do pokarmu, grzyby
pożywkę z przeżutych liści
Wymarły ptak dront dodo odżywiał się owocami
palmy Calvaria major, które kiełkowały dopiero
po przejściu przez jego przewód pokarmowy
KOEWOLUCJA - WZAJEMNIE INDUKOWANA EWOLUCJA
PAR GATUNKÓW. WARUNKIEM JEST SILNA…
… PODZIAŁU ZASOBÓW - „JEDNI MAJĄ
CORAZ MNIEJ, INNI CORAZ WIĘCEJ”)
Paramecium aurelia
Paramecium caudatum
KONKURENCJA MIĘDZY DWOMA GATUNKAMI PANTOFELKÓW
Synedra
Asterionella
KONKURENCJA MIĘDZYGATUNKOWA U OKRZEMKÓW
A, B - KULTURY JEDNOGATUNKOWE
C - KULTURA MIESZANA
KONSEKWENCJE KONKURENCJI
KONKURENCYJNE
WYPIERANIE
(ELIMINACJA
JEDNEGO
Z KONKURENTÓW)
PODZIAŁ ZASOBÓW
(ZAWĘŻENIE NISZY
EKOLOGICZNEJ
JEDNEGO LUB OBU…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz