Ekonomika integracji europejskiej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika integracji europejskiej - strona 1 Ekonomika integracji europejskiej - strona 2 Ekonomika integracji europejskiej - strona 3

Fragment notatki:


Etapy integracji: Unia celna - oprócz eliminowania pzeszkód handlowych, tworzy się wspólna polityka handlowa - obszar bezcłowy,
Wspólny rynek - rynki zintegrowane powinne funkcjonować tak jak rynki wewnętrzne krajów (przepływ kapitału, pracy),
Unia gosp. i walutowa - koordynacja dotyczy polityki fiskalnej, wprowadzenie wspólnej waluty przyczynia się do obniżenia kosztów, nie ma konieczności przeliczania kursów, przejrzystość cenowa w krajach zintegrowanych,
Unia polityczna - najwyższy stopień integracji. Dążą do niego kraje zintegrowane, wspólne cele polityczne.
Po II WŚ wyłoniły się 4 nurty integracji: Federalistyczny - Federacja Europejska - opiera się na niezależności, suwerenności, wyeliminowaniu wojny. Należy zacząć od integracji politycznej, co będzie prowadzić do integracji gospodarczej . Kraje muszą w pewnym stopniu zrezygnować z suwerrenności. Konfederacyjny - dominuje na płaszczyźnie politycznej, opowiada się za powstanie UE, której założenia opierają się na współpracy międzynarodowej, bez naruszenia suwerenności państw. Nie wyklucza się powołania organów międzynarodowych, w celu powołania konfederacji (J. Monnet) Funkcjonalizmu - należy rozróżnić 2 sfery aktywności: polityczną i niepolityczną. Stopniowy rozwój współpracy między państwami będzie prowadził do integracji gospodarczej. Postęp technologiczny powoduje zmiany w gospodarce, co wymaga dostowania sfer pawnych i politycznych. Integracja od integracji gospodarczej do politycznej. Neofunkcjonalny - siłą napędową jest współpraca gospodarcza między państwami, która z czasem może doprowadzić do współpracy politycznej. Przy czym zjawiskorozsprzestrzenia się integracji ma swoje granice. Wspólne instiytucje o charakterze ponadnarodowym. Historia integracji europejskiej Traktat EWWiS (1951) - stworzenie rynku węgla i stali. Mechanizmy interwencyjne (regulacje dotyczące kryzysów produkcyjnych, regulacja cen, regulacje antymonopolowe). Najpierw obszar Niemiec i Francji. Traktat zaczął funkcjonować w 1952 roku. Integracja pionowa - w ramach 1 gałęzi. Powołana przez Roberta Schumanna. Traktat EWG (1957, Rzym) - stopniowe tworzenie wspólnego rynku, koordynacja polityki gospodarczej pańswt członkowskich. Ustanowienie wspólnej polityki rolnej, towarowej, konkurencji, handlowej. Utworzenie Europejskiego Funduszu Społecznego. Wspieranie współpracymiędzy państwami członkowskimi (6 - Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy + następne). Ustanowiono Europejski Fundusz Inwestycyjny. Traktat EWEA (1957) - powołania odrębnej Rady i Komisji dla Euratomu, ustanowienie warunków niezbędnych do stworzenia i szybkiego rozwoju przemysłu jądrowego.

(…)

… prawa wspólnotowego,
- rozpatruje skargi na inwestycje wspólnotowe.
6) Trybunał Obrachunkowy
- sprawuje kontrolę wszystkich wadatków Unii z punktu widzenia wiarygodności i lojalności oraz poszanowania zasad należytego zarządzania finansami,
- nie kontroluje polityki fiskalnej (występuje jedynie unifikacja polityki monetanej),
- siedziba - Luksemburg.
7) EBC
- siedziba - Frankfurt nad Menem,
- szef…
… Brukselski (1975) - nowa wspólna instytucja - Trybunał Obrachunkowy
Jednolity akt europejski (1986) - utworzenie rynku wewnętrznego do końca 1992 roku. Nowe kompetencje EWG w dziedzinach polityki społecznej, środowiska naturalnego, spójności gospodarczej i społecznej, badań i rozwoju technologoicznego. Wzmocnienie współpracy w zakresie polityki zagranicznej ( EWP - Europejska Wspólnota Polityczna).
Traktat…
… zakres III filara do współpracy policyjnej i sądowej.
Traktat z Nicei (2001) - decyzja o rozszerzeniu unii do 10 krajów; wszedł w życie w 2003 roku,
Traktat lizboński (2007) - - konieczna zmiana w funkocjonowaniu instytucji,
- zweryfikowanie niektórych zapisów w dotychczasowych traktatach,
- zmiana zasad podejmowania decyzji,
- UE zamiast EWG, Euratom działa niezależnie,
- przekształcił UE w organizację…
… z funkcjonowanie organów w UE,
- o charakterze operacyjnym - związane z prowadzeniem polityki i wspólnych działań w poszczególnych dzdzienach kompetencji UE,
- wydatki pozostałych instytucji - wyłącznie administracyjne
(3/4 wydatków pochłaniają - wspólna polityka rolna, poltyka spójności, regionalna)
Budżet UE uchwalają komisje i Rada UE, Trybunał Obrachunkowy przeprowadza kontrolę.
Etapy integracji:
1) Unia…
… nad przedsiębiorstwem,
operowanie papierami wartościowymi - obligacje, akcje, listy zastawne, (pożyczki długookresowe)
3) kredyty eksportowe udzielone zaganicznym nabywcom przez producenta,
4) Join venture,
5) Kontrakty pod klucz - wykonanie przez zagranicznego inwestora iwestycji pod klucz
Oznaki pełnej mobilności kapitału
- takie same nominalne stopy procentowe,
- korelacja między poziomem inwestycji a poziomem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz