Ekonomika i ogranizacja produkcji - wykład z dn. 28.01.2013

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika i ogranizacja produkcji - wykład z dn. 28.01.2013 - strona 1 Ekonomika i ogranizacja produkcji - wykład z dn. 28.01.2013 - strona 2 Ekonomika i ogranizacja produkcji - wykład z dn. 28.01.2013 - strona 3

Fragment notatki:


1. Kierowanie i zarządzanie produkcja obejmuje ciągłe podejmowanie decyzji organizacyjnych, produkcyjnych, ekonomicznych rozstrzyganie i wybór rozwiązania prowadzącego do realizacji oczekiwanego celu przewidywanie i planowanie kierunków produkcji w przedsiębiorstwie 2. W procesie pragmatycznego zarządzania i kierowania ludzie są: a) środkiem do osiągnięcia zamierzonego celu
b) przedmiotem
c) wykonawcami decyzji d) podmiotem decyzyjnym 3. Właściwe planowanie i przewidywanie pozwalają na skonfrontowanie a) zasobów jednostki prowadzącej działalność gospodarczą z założonymi celami i zadaniami b) zasobów ludzkich z kadry z wymaganiami nowoczesnej techniki i organizacji c) potrzeb rynkowych z podejmowanym rodzajem i zakresem ilościowym produkcji d) wyboru asortymentu towarów, przy sprzedaży których można osiągnąć najwyższy zysk 4. Podstawą zarządzania produkcją może być a) program przedsięwzięcia b) biznesplan c) projekt finansowy,
d) kalkulacja kosztów produkcji
e) analiza i porównanie nadwyżki bezpośredniej 5. Do czynników w procesie produkcji zaliczamy a) praca, ziemia, kapitał, organizację i informację b) siłę roboczą, ziemię i środki trwałe c) czynniki ludzkie i ziemię 6. „Praca to świadome działanie człowieka w celu wytworzenia dóbr użytecznych lub usług” to definicja a) w ujęciu fizycznym pracy b) w ujęciu ekonomicznym c) w ujęciu produkcyjnym
d) w ujęciu prakseologicznym ?? 7. W sferze produkcyjnej wykorzystuje się a ) zasoby rzeczowe i trwałe i obrotowe środki produkcji b) zasoby osobowe i pracy żywej i kapitałowe, kapitał własny i obcy
c) tylko zasoby kapitałowe, kapitał własny i obcy 8. Skuteczne?? zarządzanie i kierowanie to proces decyzyjny umiejętnego zespolenia i wykorzystania następujących czynników produkcji a) ludzi b) ziemi i kapitału c) informacji i organizacji d) wyłącznie ludzi, pracy i kapitału 9. W analizie kompleksowej ustala się a) plusy i minusy b) wady i zalety c) sprawność ( mocne i słabe strony) d) efektywność ( suma hipotetycznych zysków i strat) e) szanse i zagrożenia 10. Brak lub niedokładność informacji utrudnia lub wręcz uniemożliwia poprawne a) ustalanie poziomu nadwyżki bezpośredniej dla każdej działalności produkcyjnej b) dokonywanie analiz pracochłonności, nakładochłonności i efektywności produkcji c) opanowanie planu produkcji (biznesplanu) w gospodarstwie

(…)

… takiej kombinacji nakładów, które maksymalizują koszty produkcji
15. Izokoszta ( linia jednakowego kosztu):
A. to krzywa równych kosztów produkcji różnych kombinacji nakładów B. każdy punkt na tej krzywej ma ten sam koszt
16. Produkcja w przedsiębiorstwie jest:
A. funkcją poniesionych nakładów i kosztów(powinno być organizacji) produkcji
B. funkcja procesów produkcji - wytwarzania dóbr w czasie
C…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz