Rachunek kosztów,wyklad 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 966
Wyświetleń: 4851
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek kosztów,wyklad 4 - strona 1

Fragment notatki:

Przykładowe pytania otwarte
1. Co rozumiesz pod pojęciem kosztu?. Wskaż cechy charakterystyczne kosztów?
2. Jakie są cechy charakterystyczne dla kosztów? Czym różni się koszt od nakładu, wydatku i
straty nadzwyczajnej? Wypowiedź poprzyj przykładami.
3. Co to jest przychód i czym różni się od wpływu i zysków nadzwyczajnych? Odpowiedź
poprzyj przykładami.
4. Wymień koszty układu rodzajowego. Na jakie pytanie odpowiada ten układ.
5. Wskaż klasyfikacje kosztów wykorzystywanych w rachunkowości zarządczej. Podaj
przykłady.
6. Podaj klasyfikacje przychodów wykorzystywanych w rachunkowości zarządczej. Podaj ich
przykłady.
7. Wymień koszty układu funkcjonalno-podmiotowego. Na jakie pytanie odpowiada ten
układ.
8. Zdefiniuj pojęcie współczynnik zmienności kosztów. Zdefiniuj pojęcie kosztu dla którego
współczynnik zmienności jest większy od 1.
9. Wskaż klasyfikacje kosztów wykorzystywanych w rachunkowości zarządczej. Podaj
przykłady.
10. Zdefiniuj pojęcie koszty przerobu?
11. Zdefiniuj pojęcie techniczny koszt wytworzenia?
12. Zdefiniuj pojęcie koszty okresu?
13. Scharakteryzuj i wymień koszty uwzględniając stopień zależności od rozmiarów
produkcji
14. Scharakteryzuj i wymień koszty uwzględniając stopień wykorzystania zdolności
produkcyjnej
15. Scharakteryzuj i wymień koszty uwzględniając istotność kosztów przy podejmowaniu
decyzji
16. Scharakteryzuj i wymień koszty uwzględniając czasowy charakter kosztów
17. Scharakteryzuj i wymień koszty uwzględniając celowość i możliwość kontroli
18. Scharakteryzuj i wymień koszty uwzględniając strukturę wewnętrzną.
19. Zdefiniuj pojęcie koszt zmienny proporcjonalny. Podaj przykład
20. Zdefiniuj pojęcie koszt zmienny progresywny. Podaj przykład
21. Zdefiniuj pojęcie koszt zmienny degresywny. Podaj przykład
22. Zdefiniuj pojęcie koszt gotowości. Podaj przykład
23. Zdefiniuj pojęcie koszt stały użyteczny i koszt stały nieużyteczny
1
24. Zdefiniuj pojęcie koszt mieszany. Podaj przykład
25. Zdefiniuj pojęcie koszt odwracalny. Podaj przykład
26. Zdefiniuj pojęcie koszt relewantny. Podaj przykład
27. Zdefiniuj pojęcie koszt istotny i koszt nieistotny. Podaj przykład.
28. Zdefiniuj pojęcie koszt odwracalny i koszt nieodwracalny. Podaj przykład.
29. Zdefiniuj pojęcie koszt kontrolowany i koszt niekontrolowany. Podaj przykład
30. Zdefiniuj pojęcie przychód istotny i przychód nieistotny.
31. Zdefiniuj pojęcie koszt wydziałowy. Podaj przykład.
32. Zdefiniuj pojęcie koszt bezpośredni i koszt pośredni. Podaj przykład.
Przykładowe pytania testowe
Koszty bezpośrednie są zawsze:
a) równe kosztom zmiennym
b) mniejsze od kosztów zmiennych
c) większe od kosztów zmiennych
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Które z poniższych kosztów są kosztami stałymi :
a) płace akordowe pracowników produkcyjnych
b) zużyta energia dla celów produkcyjnych
c) amortyzacja maszyn liczona metodą liniową
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Które z wymienionych pozycji stanowią wydatek dla przedsiębiorstwa :
a) zakup materiałów za gotówkę
b) amortyzacja maszyn produkcyjnych
c) zużyta energia dla celów produkcyjnych
d) żadna odpowiedz nie jest prawidłowa
Współczynnik zmienności kosztów pokazuje:
a) udział kosztu zmiennego w koszcie ogółem
b) poziom jednostkowego kosztu zmiennego
c) reakcję kosztu zmiennego na zmiany wielkości produkcji
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Przykładem kosztów mieszanych jest:
a) amortyzacja
b) zużycie energii
c) zużycie materiałów bezpośrednich
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
W przypadku zmniejszenia rozmiarów działalności produkcyjnej:
a) suma kosztów zmiennych zmniejsza się
b) suma kosztów zmiennych nie ulega zmianie
c) suma kosztów zmiennych zwiększa się
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Koszty okresu są w całości przenoszone w całości do :
a) rachunku zysku i strat
b) bilansu
c) bilansu i rachunku zysków i strat
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Który z podanych kosztów stanowi koszt pośredni:
a) zakup materiałów dla celów produkcyjnych
b) zużyta energia dla celów produkcyjnych
2
c) wynagrodzenie pracowników administracyjnych
e) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Jeżeli wskaźnik zmienności kosztów wynosi 1 to są to koszty :
a) koszty stałe absolutne
b) koszty utracone
c) koszty alternatywne
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Koszty istotne ( relewantne ) :
a) są efektem decyzji podjętych w przeszłości na które obecnie decydent nie ma wpływu
b) można je ograniczyć w wyniku zaniechania wcześniej podjętej decyzji
c) stanowią przyszłe wydatki pieniężne
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Które z poniższych twierdzeń jest prawidłowe
a) jednostkowy koszt zmienny maleje wraz ze wzrostem wielkości produkcji
b) jednostkowy koszt zmienny rośnie wraz ze wzrostem produkcji
c) jednostkowy koszt zmienny pozostaje bez zmian mimo wzrostu wielkości produkcji
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Jeżeli wskaźnik zmienności kosztów wynosi 1 to są to koszty :
a) koszty stałe absolutne
b) koszty utracone
c) koszty alternatywne
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Koszty istotne ( relewantne ) :
a) są efektem decyzji podjętych w przeszłości na które obecnie decydent nie ma wpływu
b) można je ograniczyć w wyniku zaniechania wcześniej podjętej decyzji
c) stanowią przyszłe wydatki pieniężne
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Które z poniższych twierdzeń jest prawidłowe
a) jednostkowy koszt zmienny maleje wraz ze wzrostem wielkości produkcji
b) jednostkowy koszt zmienny rośnie wraz ze wzrostem produkcji
c) jednostkowy koszt zmienny pozostaje bez zmian mimo wzrostu wielkości produkcji
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Koszty zmienne progresywne:
a) rosną szybciej niż wielkość produkcji
b) rosną w tym samym tempie co wielkość produkcji
c) rosną wolniej niż wielkość produkcji
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Które z poniższych kosztów są kosztami zmiennymi :
a) amortyzacja budynków administracyjnych
b) ubezpieczenie maszyn produkcyjnych
c) wynagrodzenie straży przemysłowej
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Do wyznaczenia współczynnika zmienności kosztów potrzebne są następujące dane:
a) koszt stały i jednostkowy koszt zmienny
b) przeciętne koszty produkcji oraz jednostkowy koszt zmienny
c) jednostkowy koszt stały i liczba okresów objętych badaniem
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Które z podanych kosztów to koszt pośredni :
a) wynagrodzenie pracowników dozoru technicznego
b) zużycie materiałów bezpośrednich
c) wypłacona dywidenda
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Która z wymienionych pozycji stanowi wydatek dla przedsiębiorstwa :
a) amortyzacja budynku zarządu
b) zużyta energia dla celów produkcyjnych
3
c) zapłacony podatek dochodowy
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Analiza zmienności kosztów polega na ustaleniu korelacji kosztu z:
a) rozmiarami działalności
b) rozmiarami zysku operacyjnego
c) wielkością przychodu
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Zmiany rozmiarów produkcji w przedziale istotnym:
a) powodują spadek jednostkowych kosztów zmiennych
b) powodują wzrost jednostkowych kosztów stałych
c) nie powodują zmiany w kosztach zmiennych jednostkowych
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Koszty okresu są w całości przenoszone do :
a) rachunku wyników
b) bilansu
c) informacji dodatkowej
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Jeżeli współczynnik zmienności jest równy 0 to są to koszty :
a) koszty zmienne proporcjonalne
b) koszty stałe
c) koszty utracone
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Które z podanych niżej kosztów należy zaliczyć do kosztów stałych :
a) transport
b) zużycie energii elektrycznej do celów produkcyjnych
c) ubezpieczenie maszyn i urządzeń
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Które z poniższych kosztów to koszty mieszane :
a) czynsz za wynajem hali produkcyjnej
b) skóra zużyta do produkcji piłek
c) usługi telefoniczne
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Które z poniższych twierdzeń są prawdziwe :
a) wszystkie koszty bezpośrednie są zmienne
b) koszty zmienne są kontrolowane a koszty stałe są kosztami niekontrolowanymi
c) koszty zapadłe ( nieodwracalne ) są kosztami nieistotnymi
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Koszty znaczące ( istotne ) przy podejmowaniu decyzji w wypadku wyboru jednego z dwóch
rozwiązań to :
a) koszty krańcowe
b) koszty zapadłe
c) koszty kontrolowane
d) koszty, których można uniknąć wybierając jedno z rozwiązań
Koszty relewantne ( istotne ) :
a) można ograniczyć w wyniku zaniechania wcześniej podjętej decyzji
b) są różnicą pomiędzy dwoma alternatywnymi decyzjami
c) nie ulegają zmianie wraz ze wzrostem wielkości produkcji
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Jednostkowy koszt zmienny:
a) rośnie wraz ze wzrostem wielkości produkcji
b) maleje wraz ze wzrostem wielkości produkcji
c) jest stały bez względu na wielkości produkcji
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Współczynnik zmienności kosztów pokazuje:
a) udział kosztu zmiennego w koszcie ogółem
4
b) poziom jednostkowego kosztu stałego
c) relację kosztu zmiennego na zmiany wielkości produkcji
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Przy podejmowaniu decyzji o realizacji nietypowego zlecenia i oceny jego opłacalności koszt
zużycia materiału potrzebnego do realizacji tego zlecenia i zakwalifikowany jako bezużyteczny
będzie traktowany jako:
a) koszt alternatywny
b) koszt nieistotny
c) koszt stały
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Która z wymienionych pozycji stanowi wydatek dla przedsiębiorstwa :
a) zużyta energia dla napędu maszyn
b) wypłata wynagrodzeń pracownikom produkcyjnym
c) amortyzacja maszyn i urządzeń
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Analiza zmienności kosztów polega na ustaleniu korelacji kosztu z:
a) rozmiarami zysku netto
b) wielkością przychodów ze sprzedaży
c) wielkością produkcji
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Jeżeli wskaźnik zmienności kosztów jest mniejszy od 1 to są to koszty :
a) koszty istotne
b) koszty stałe względne
c) koszty alternatywne
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
a) stanowią przyszłe wydatki pieniężne
b) można je ograniczyć w wyniku zaniechania wcześniej podjętej decyzji
c) efekt decyzji podjętej w przeszłości na które obecnie decydent nie ma wpływu
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Która z wymienionych pozycji stanowi wydatek dla przedsiębiorstwa :
a) amortyzacja hali produkcyjnej
b) zużycie materiałów
c) wypłacona dywidenda
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Jeżeli wskaźnik zmienności kosztów jest mniejszy od l to są to koszty :
a) koszty krańcowe
b) koszty stałe
c) koszty zmienne progresywne
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Koszt jednostkowy jest zawsze kosztem przypadającym na:
a) zlecenie produkcyjne
b) jednostkę kalkulacyjną (umowną lub fizyczną)
c) sztukę wyprodukowanego wyrobu
a) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Koszty okresu są sumą:
a) technicznego kosztu wytworzenia i materiałów bezpośrednich
b) kosztów zakupu i kosztów sprzedaży
c) kosztów zarządu i kosztów sprzedaży
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Które z podanych kosztów stanowią koszty bezpośrednie :
a) prowizja od sprzedanych wyrobów
b) ubezpieczenie majątkowe
c) wynagrodzenie straży przemysłowej
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Analiza zmienności kosztów polega na ustaleniu korelacji kosztów z:
5
a) całkowitymi kosztami produkcji
b) rozmiarami zysku netto
c) wielkością przychodów ze sprzedaży
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Które koszty są kosztami zmiennymi:
a) remonty i konserwacje maszyn
b) płace bezpośrednie
c) amortyzacja liniowa maszyn
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Koszty pośrednie są zawsze:
a) równe kosztom stałym
b) większe od kosztów stałych
c) mniejsze od kosztów stałych
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Koszt którego można uniknąć w przypadku wyboru innego rozwiązania to koszt:
a) kontrolowany
b) alternatywny
c) znaczący (istotny) z punktu widzenia wyboru tego rozwiązania
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe :
a) całkowity koszt zmienny maleje wraz ze wzrostem wielkości produkcji
b) całkowity koszt zmienny rośnie wraz ze wzrostem wielkości produkcji
c) całkowity koszt zmienny pozostaje bez zmian wraz ze wzrostem wielkości produkcji
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Przykładem kosztów mieszanych jest:
a) zużycie materiałów bezpośrednich
b) zapłacony podatek dochodowy
c) opłata za rozmowy telefoniczne
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Dla celów decyzyjnych koszty dzielą się na:
a) bezpośrednie i pośrednie
b) kontrolowane i niekontrolowane
c) stałe i zmienne
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowy
Przelano na konto osobiste wynagrodzenia pracowników to:
a) koszt
b) wydatek
c) koszt i wydatek
d) ani koszt ani wydatek
Tłumaczenie umów na język angielski przez tłumacza przysięgłego to:
a) koszt bezpośredni
b) usługa obca
c) koszt ogólnego zarządu
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Koszt stały jednostkowy wraz ze wzrostem produkcji wykazuje tendencję:
a) rosnącą
b) malejącą
c) nie zmienia się
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Naliczono wynagrodzenia pracowników za miesiąc październik to:
a) koszt
b) wydatek
c) koszt i wydatek
d) ani koszt ani wydatek
6
Zdarzenie „kontrahent uregulował przelewem należności za zakupy, które dokonał miesiąc
temu” to:
a) wpływ
b) przychód
c) przychód i wpływ
d) ani przychód ani wpływ
Napisana ekspertyza prawna przez Kancelarię Prawną to:
a) koszty bezpośrednie
b) usługi obce
c) koszt zmienny
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Uwzględniając związek kosztów z nośnikiem kosztów wyróżnia się:
a) koszty zmienne i koszty stałe
b) koszty istotne i nieistotne
c) koszty bezpośrednie i koszty pośrednie
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
7
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz