Ekonomia - Równowaga rynku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia - Równowaga rynku - strona 1 Ekonomia - Równowaga rynku - strona 2 Ekonomia - Równowaga rynku - strona 3

Fragment notatki:

Równowaga rynku  Pojęcie równowagi  W   warunkach   całkowicie   wolnego   rynku   (tzw.   konkurencji  doskonałej)   żaden   dostawca   i   żaden   nabywca   towaru   nie   ma  wpływu na cenę. Cena ustala się na rynku na takim poziomie,  który zrównuje wielkość popytu z wielkością podaży.  Rynek jest w stanie równowagi, gdy wielkość popytu równa się  wielkości podaży ( D  =  S ).   Cena równowagi ( P 0)   - cena zapewniająca zrównanie popytu z  podażą.  Ilość równoważąca ( Q 0)  - ilość towaru odpowiadająca warunkom  równowagi. E  - punkt równowagi. Cena ( P ) S  E P 0 D  Ilość ( Q )    Q 0 Mechanizm równowagi  1. Cena wyższa od ceny równowagi -  nadwyżka podaży  ( S    D ) Zapasy rosną    sprzedawcy obniżają cenę    rośnie popyt oraz  maleje podaż.  Cena spada tak długo, aż nastąpi zrównanie wielkości popytu z  wielkością podaży.  2. Cena niższa od ceny równowagi -  nadwyżka popytu  ( D    S ) Duże   zapotrzebowanie    cena   wzrasta    popyt   maleje   oraz  rośnie podaż. Cena rośnie do poziomu, przy którym wielkość popytu zrówna się  z wielkością podaży.      . Cena ( P ) S  E     S    D     D    S P 0 P 1 P 2 D  Ilość ( Q )    Q 0 Zmiany popytu i podaży  Przesunięcia krzywej popytu  Przyczyną przesunięć krzywej popytu są   zmiany pozacenowych  determinant popytu .  Przykład: zwiększenie popytu na samochody wywołane wzrostem  dochodów.  Przesunięciu krzywej popytu towarzyszy ruch po krzywej podaży. Cena ( P ) S  E’  E P 0 D D’  Ilość ( Q )    Q 0 P 1    Q 1 Przesunięcia krzywej podaży  Przyczyną przesunięć krzywej podaży są  zmiany pozacenowych  determinant podaży .  Przykład: zwiększenie podaży ziemniaków spowodowane obfitym  urodzajem.  Przesunięciu krzywej podaży towarzyszy ruch po krzywej popytu.  Cena ( P ) S   E   E’  S’ P 0 P 1 D  Ilość ( Q )    Q 0    Q 1 Równoczesne przesunięcia krzywych popytu i podaży   Analiza   równoczesnych   przesunięć   krzywych   popytu   i   podaży  nastręcza   trudności,   ponieważ   jeden   z   efektów   (cenowy   lub  ilościowy)   jest   zawsze   niepewny.   Określenie   jego   kierunku  wymaga porównania skali zmian popytu i podaży.  Efekty przesunięć  D S bz  bz   bz  bz         P 0 Q 0         ?   ?  ? ?  D  - popyt  S  - podaż 

(…)
popyt
podaż
cena równowagi
ilość zapewniająca równowagę
bez zmian
wzrost
spadek


?
??


?

Rynek regulowany
Wolny rynek to rynek, na którym ceny ustalają się w wyniku
swobodnej gry popytu i podaży.
Rynek regulowany to rynek regulowany przez państwo.
Stosowane są na nim następujące formy interwencji państwa:
a) kontrola (regulacja) podaży,
b) kontrola (regulacja) popytu,
c) kontrola…
… Q1Q2BA.
Cena (P)
P1
A
S>D
B
S
E
P0
D
Q1
Q0
Q2
Ilość (Q)
Ceny maksymalne mają zastosowanie w handlu detalicznym w
zakresie podstawowych produktów żywnościowych (chleb,
mleko, cukier), niektórych leków, środków higieny itp.
Cel: ułatwienie dostępu do tych dóbr ludziom uboższym.
Jeżeli rząd ustali maksymalną cenę sprzedaży danego towaru na
poziomie P1, to efektem będzie nadwyżka popytu wynosząca AB…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz