Ekonomia - notatki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3164
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia - notatki  - strona 1 Ekonomia - notatki  - strona 2 Ekonomia - notatki  - strona 3

Fragment notatki:
...Przedsiębiorstwo to jednostka gospodarcza, która wytwarza produkty lub wyświadcza usługi dla zaspokojenia potrzeb cudzych. Celem przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysków dla właścicieli. Przedsiębiorstwo funkcjonuje o pewien ustalony kapitał. Zakłada je przedsiębiorca, który podejmuje związane z tym ryzyko. Na początku zarządza nim sam, a następnie zatrudnia do pracy menadżerów, którzy mu w tym pomagają. Przedsiębiorstwo posiada osobowość prawną. Ma trzy odrębności :
ekonomiczną,
organizacyjną,
prawną.
Na przedsiębiorstwo składają się ludzie, środki (maszyny, urządzenia), przedmioty pracy (surowce).
Inaczej mówiąc przedsiębiorstwo składa się z podsystemu technicznego (wyposażenie techniczne i struktura formalna), podsystemu społecznego (ludzie, ich cele i zadania).
Podsystemy przedsiębiorstwa :
techniczny – zbiór wzajemnie powiązanych środków produkcji, przeznaczonych do realizacji procesów....


...EKONOMIA jest nauka o procesach gospodarczych. Stara się opisywać prawa(prawa ekonomiczne) rządzące tymi procesami. Przedmiotem zainteresowania ekonomii jest działalność ludzka, podmiotów gospodarczych. Uwarunkowaniem tej działalności jest ograniczoność zasobów gospodarczych(kapitału, ludzi, zasobów naturalnych).Funkcje ekonomii: poznawcza i aplikacyjna. Poznawcza informuje o procesach zachodzących w gospodarce, co, jak i dla kogo produkować; aplikacyjna dostarcza pewnych wskazówek przedsiębiorcom i in. W działalności gospodarczej. mikroekonomia bada poszczególne elementy tworzące gospodarkę(przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe..),makroekonomia zajmuje się analizą gospodarki jako całości. Bada m.in. czynniki wpływające na poziom i zmiany wielu czynników ekonomicznych. Proces gospodarowania to proces produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji dóbr...

Przedsiębiorstwo to jednostka gospodarcza, która wytwarza produkty lub wyświadcza usługi dla zaspokojenia potrzeb cudzych. Celem przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysków dla właścicieli. Przedsiębiorstwo funkcjonuje o pewien ustalony kapitał. Zakłada je przedsiębiorca, który podejmuje związane z tym ryzyko. Na początku zarządza nim sam, a następnie zatrudnia do pracy menadżerów, którzy mu w tym pomagają. Przedsiębiorstwo posiada osobowość prawną. Ma trzy odrębności :
ekonomiczną,
organizacyjną,
prawną.
Na przedsiębiorstwo składają się ludzie, środki (maszyny, urządzenia), przedmioty pracy (surowce).
Inaczej mówiąc przedsiębiorstwo składa się z podsystemu technicznego (wyposażenie techniczne i struktura formalna), podsystemu społecznego (ludzie, ich cele i zadania).
Podsystemy przedsiębiorstwa :
techniczny - zbiór wzajemnie powiązanych środków produkcji, przeznaczonych do realizacji procesów,
technologiczny - wiedza, kiedy i z jakich maszyn skorzystać,
organizacyjny - opisuje i określa struktury wszystkich podsystemów przedsiębiorstwa (porządkuje),
ekonomiczny - opisuje oblicze wartościowo-finansowe przedsiębiorstwa,
zarządzania - obejmuje działania ludzi związane z realizacją funkcji strategicznych, taktycznych i operacyjnych przedsiębiorstwa.
Sfery działalności :
podstawowa - główne procesy przedsiębiorstwa,
pomocnicza - procesy wspomagające procesy główne (np. transport, ochrona, sprzątanie)
regulacyjna - zarządzanie.
Każde przedsiębiorstwo ma rdzeń działalności, który jest chroniony przez podsystemy graniczne (chronią rdzeń przed zmianami otoczenia, które są dla rdzenia niekorzystne). Podstawowe zadanie podsystemów granicznych to obserwacja, analiza, przewidywanie sta

(…)

…; współczynnik dochodowej elastyczności popytu: E=dPp/Pp: dD/D, gdzie dD/D oznacza względną zmianę % dochodu. Kiedy Ed<0 są to dobra podrzędne, mające lepsze substytuty; dla Ed>0 -dobra normalne; Ed=1- względna zmiana dochodu równa się względnej zmianie popytu, Ed>1-dobra wyższego rzędu, Ed<1-dobra podstawowe. Cenowa elastyczność podaży: współczynnik tej c. Elastyczności to Ec=dPd/Pd: dC/C, gdzie dPdPd…
… gospodarczych, nieefektywny system motywacyjny, niska innowacyjność gospodarki, brak dyscypliny finansowej w przedsiębiorstwach, brak tendencji do samoczynnego ustalania się równowagi rynkowej- tendencja do stałej nierównowagi., mała elastyczność gospodarki, permanentne niedobory dóbr, zanik przedsiębiorczości i rozmycie odpowiedzialności, brak podstawowych swobód obywatelskich. Plan Balcerowicza stawiał…
… , zapoczątkowanie procesu prywatyzacji przedsiębiorstw. Sukcesy planu Balcerowicza to :szybkie zrównoważenie rynku, stworzenie warunków szybkiego rozwoju gospodarczego, dynamiczny wzrost obrotu handlu zagranicznego.RYNEK, POPYT, PODAŻ: Rynkiem nazywamy całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków, w jakich one przebiegały. Ceny dla poszczególnych podmiotów gospodarczych są informacją o przebiegu procesów…
… konsumentów:1. Efekt owczego pędu-popyt na dobro wzrasta wraz z konsumcją przez innych; 2 efekt snobizmu-popyt na dane dobro maleje wraz ze wzrostem jego konsumowania; efekt veblenowski-dotyczy popytu na dobra prestiżowe. Wyróżniamy także popyt spekulacyjny, który wiąże się z oczekiwaniami co do kształtowania się cen w przyszłości. Determinantami popytu są cena a także dochody nabywców, ceny dóbr…
…, na jaką istnieje zapotrzebowanie zgłaszane przez podmioty gospodarcze, podaż pieniądza jest to ilość pieniądza wprowadzanego do obiegu.. Popyt transakcyjny-wiąże się z trzymaniem pieniądza w celu realizacji przewidywanych zakupów, popyt przezornościowy-w celu zrobienia nieoczekiwanych zakupów, popyt spekulacyjny-wiąże się z gromadzeniem pieniądza w celu jego ulokowania w konkretne towary . Popyt…
… gospodarczego w dłuższym okresie czasu; strukturalne- spowodowane jest potrzebą zmian kwalifikacji pracowników, wywołane innowacjami technologicznymi itp.; klasyczne-występuje wtedy gdy płaca jest rozmyślnie utrzymywana na poziomie nie zapewniającym równowagi na rynku pracy; sezonowa-związana z pracą sezonową; ukryte-w przypadku , gdy bezrobotny nie zostaje zgłoszony do biura bezrobotnych; bezrobocie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz