Ekonomia Makro - Test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia Makro - Test - strona 1 Ekonomia Makro - Test - strona 2 Ekonomia Makro - Test - strona 3

Fragment notatki:

MAKRO
Test tak/nie (dobra odpowiedź 1 punkt, brak bądź zła 0)
T
Produkcją potencjalną nazywamy produkcję przy pełnym wykorzystaniu czynników produkcji
N
Stosunek wydatków konsumpcyjnych do dochodu narodowego nazywamy krańcowa skłonnością do konsumpcji
T
Inwestycje są malejącą funkcją stopy procentowej
N
Polityka monetarna polega na oddziaływaniu przez państwo na wielkość i strukturę wydatków budżetowych
N
Automatyczne stabilizatory koniunktury są instrumentami aktywnej polityki państwa w gospodarce
N
Budżet państwa to dochody rządu pomniejszone o płatności transferowe
T
Podatki są narzędziem redystrybucji dochodów
N
Pojęcie podaży pieniądza jest pojęciem węższym od pojęcia bazy monetarnej
N
Baza monetarna to wielkość zasobów, jakie bank komercyjny może przeznaczyć na udzielanie kredytów
T
Faza kryzysu charakteryzuje się nadprodukcją
N
Gdy rynek pracy jest w stanie równowagi nie występuje bezrobocie
N
Inflacja popytowa jest efektem nadwyżki podaży globalnej nad popytem globalnym
T
Alokacyjna funkcja państwa polega na podejmowaniu działań sprzyjających optymalnemu wykorzystaniu zasobów w gospodarce.
T
Bezrobocie strukturalne ma charakter długookresowy
T
Inwestycje netto są dodatnie, jeżeli gospodarka wytwarza więcej budynków, maszyn i urządzeń oraz zapasów, niż wynosi ich zużycie.
N
Krańcowa skłonność do konsumpcji jest równa krańcowej skłonności do oszczędzania pomniejszonej o jeden
T
Procesy inflacyjne ułatwiają pożądane zmiany proporcji cen w warunkach istnienia sztywności cen do dołu
N
Przychody do budżetu państwa nie zależą od wielkości dochodu narodowego
N
Stopa bezrobocia to stosunek liczby bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym
T
Wartość PKB jest taka sama niezależnie od tego, czy jest on liczony jako strumień produktów, strumień wydatków czy tez strumień dochodów.
T
Według ilościowej teorii pieniądza, wzrost przeciętnego poziomu cen w gospodarce jest proporcjonalny do nominalnego zasobu pieniądza w obiegu
T
Zasiłki dla bezrobotnych to jeden z automatycznych stabilizatorów koniunktury
Test wyboru (dobra odpowiedź 2 punkty, brak bądź zła 0 punktów)
B
Jeżeli baza monetarna wynosi 40 mld zł, a stopa rezerw obowiązkowych wynosi 50%, wówczas podaż pieniądza wynosi:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz