Ekonomia - Kolokwium 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia - Kolokwium 2 - strona 1 Ekonomia - Kolokwium 2 - strona 2 Ekonomia - Kolokwium 2 - strona 3

Fragment notatki:

Polityka monetarna  (inaczej pieniężna) jest rodzajem polityki gospodarczej, która polega na  kształtowaniu   podaży   pieniądza.   Poprzez   nią   bank   centralny   w   danym   kraju   wpływa   na  sposób funkcjonowania gospodarki, oddziaływuje na wielkość produkcji a tym samym  na  stopę inflacji i pośrednio bezrobocia. W Polsce funkcję tę pełni Narodowy Bank Polski, który  oprócz emisji pieniądza i obsługi budżetu państwa wpływa na ceny i rozmiary kredytów.  Dąży on do takiego stanu gospodarki w której dojdzie do jak najpełniejszego zatrudnienia  czynników wytwórczych przy niskiej inflacji. W polskich warunkach zwłaszcza cel inflacyjny  nabiera szczególnego znaczenia. Narzędzia polityki monetarnej Narodowy Bank Polski może realizować politykę monetarną poprzez tzw. narzędzia polityki  monetarnej :  •  operacje otwartego rynku   - polegają one na zakupie i sprzedaży papierów wartościowych  bankom. Kupując na otwartym rynku NBP przyczynia się do zwiększenia ilości pieniądza w  obiegu, gdyż za zakupione papiery wartościowe od banków, otrzymują one pieniądze. Skoro  banki komercyjne  mają więcej środków mogą  udzielać więcej kredytów, co prowadzi do  wzrostu   ilości   (podaży)   pieniądza   w   gospodarce   i   obniżki   stopy   procentowej   w   tychże  bankach. Kredyt staje się wtedy tańszy i bardziej opłacalny dla kredytobiorców. Jeżeli jednak  NBP   sprzedaje   bankom   papiery   wartościowe   za   które   płacą   one   pieniędzmi,   następuje  ograniczenie   podaży   pieniądza,   spadku   ilości   udzielanych   kredytów   i   wzrostu   stopy  procentowej,   •   wyznaczanie stopy rezerw obowiązkowych   - stopa rezerw to procentowa wielkość, która  informuje   nas   ile   banki   muszą   oddać   na   nieoprocentowany   rachunek   w   NBP   od   każdej  zdeponowanej   w   nim   złotówki.   Rezerwa   ta   zabezpiecza   klientów   przed   ryzykiem  niewypłacalności banku i to z niej pochodzi część środków na wypłaty dla klientów w razie  kłopotów danego banku. Jeżeli NBP ustali wyższą stopę rezerw obowiązkowych, banki będą  dysponowały   mniejszymi   środkami   i   będą   udzielać   mniej   kredytów   (spadnie   też   podaż  pieniądza). Obniżenie stopy rezerw powoduje sytuację odwrotną,    • określanie stopy redyskontowej   - jest to stopa procentowa, czyli cena jaką kredytobiorca  płaci za zaciągnięty w banku komercyjnym kredyt. Jej wysokość w dużym stopniu wpływa na 

(…)

… w zależności od aktualnej sytuacji w gospodarczej może prowadzić
elastyczną politykę monetarną i sam decydować w którym z głównych kierunków ma ona
podążać. W Polsce decyduje o tym nie tylko sam Narodowy Bank Polski, ale także
konstytucyjny organ jakim jest Rada Polityki Pieniężnej. Decyduje ona m. in. o kierunkach
polityki monetarnej i o wysokości stóp procentowych. Bieżącymi sprawami zajmuje się sam
NBP…

żywiołowe,
• koniunkturalne.
Opinie na temat przeciwdziała wahaniom
Przez wiele lat popularne było twierdzenie, że należy za wszelką cenę przeciwdziałać
wahaniom produkcji, a zwłaszcza jej spadkom. Musimy jednak pamiętać, że cykl
koniunkturalny jest zjawiskiem normalnym w gospodarce wolnorynkowej. Warto wiedzieć,
że chwilowe załamanie gospodarcze i spadek produkcji pozwala na eliminację słabszych
podmiotów…
…. Bank centralny powinien jedynie
regulować tempo wzrostu gospodarczego, a nie spłaszczać cykle ekonomiczne..
Pewną kontynuacją i sprecyzowaniem występowania cyklów, także na rynku giełdowym
jest esej o Teorii fal Elliotta
Cykl koniunkturalny (cykl gospodarczy) - wahania produkcji i zatrudnienia wokół
krótkookresowego trendu. W procesie wzrostu gospodarczego aktywność gospodarcza ulega
na przemian…
… stopniu. Impulsem jego wystąpienia jest,
zgodnie z zasadą przyspieszenia, zahamowanie tempa wzrostu popytu na dobra
konsumpcyjne. Występujący później spadek popytu globalnego pogłębia przejawy kryzysu.
Stopniowa stabilizacja popytu na niskim poziomie oznacza przejście do fazy depresji.
Największy kryzys miał miejsce w latach 1929-1933 (Wielki Kryzys).
Podaż pieniądza, całkowita wartość znajdujących…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz