Ekologiczne aspekty eksploatacji maszyn - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekologiczne aspekty eksploatacji maszyn - wykład - strona 1 Ekologiczne aspekty eksploatacji maszyn - wykład - strona 2 Ekologiczne aspekty eksploatacji maszyn - wykład - strona 3

Fragment notatki:

EKOLOGICZNE ASPEKTY EKSPLOATACJI MASZYN
10.1. Problematyka ekologiczna we wzajemnych relacjach społeczeństwo-przemysł-człowiek
Od wybuchu pierwszych bomb atomowych (sierpień 1945), który uświadomił ludzkości ich
niszczycielską moc i rozmiary skaŜenia promieniotwórczego, niepostrzeŜenie znaleźliśmy się w
innej pułapce, którą jest zatrucie środowiska, wynikające z eskalacji przemysłowej działalności
człowieka, prowadzącego często bezpardonową i rabunkową gospodarkę zasobami naturalnymi i
mało oglądającego się na ekologiczne skutki swojej działalności.
Realność i namacalność tych negatywnych skutków odczuwa i doznaje kaŜdy z nas, który
choć trochę jest wraŜliwy na przyrodę i potrafi odnaleźć oraz właściwie zinterpretować związki
przyczynowe, jakie doprowadziły do tego niepokojącego stanu rzeczy. W tej krytycznej juŜ sytuacji nadzieją na zahamowanie dal- "Ekologiczne myślenie" przy planowaniu i realizacji celów
szego procesu zanieczyszczania śroprzedsiębiorstwa
- Zwiększenie proekologicznej motywacji współpracowników
- Podnoszenie odpowiedzialności w zakresie ochrony
dowiska jest wzrost ekologicznej
środowiska
świadomości społeczeństw. Znajduje
się coraz więcej ludzi, którzy czują UWZGLĘDNIENIE EKOLOGICZNYCH
- UWRAśLIWIENIE ŚWIADOMOŚCI
ASPEKTÓW PRZY TWORZENIU
się odpowiedzialnymi za podejmoEKOLOGICZNEJ
AKTÓW PRAWNYCH I PLANÓW
- PROEKOLOGICZNE ZACHOWANIA
GOSPODARCZYCH
wanie kroków zmierzających do
ochrony środowiska. WaŜną rolę do
spełnienia ma równieŜ ustawodawca
kreujący podstawy prawne i określający normy dopuszczalnego zanieczyszczania powietrza, wody czy
gleby i kary za ich przekraczanie. To
wzajemne uzaleŜnienie i oddziałySPRZĘśENIA PROEKOLOGICZNYCH ZACHOWAŃ
wanie społeczeństwa, przemysłu i
rządu, w działalności na rzecz ochro- Rys.10.1. Wzajemne oddziaływanie społeczeństwa, przeny środowiska, pokazane jest schemysłu i rządu na rzecz ochrony środowiska
matycznie na rys. 10.1.
PI
O
IE
EN
DZ

TY
AR
ŁA
Z
IA
OP
Y,
W
I,
W
EN

TK
SZ
TA
CN
DA
US
ZY
DU
PO
AR
O
W
PR
TO
)
S
BY
OB
(L
A
ZN
IC
BL
IE EJ
N
PU
A ZN
IA
IW IC
N
SK BL
ZY PU
PO INI
P
O
PODATKI, OPŁATY
OPINIA PUBLICZNA, WYBORY
10.2. Rola inŜynierów-mechaników w kwestiach odpowiedzialności za środowisko
Sukces ma wielu ojców - poraŜka bywa najczęściej sierotą. Ta znana prawda Ŝyciowa odnosi
się równieŜ do spraw związanych z zanieczyszczaniem środowiska. JakŜe często moŜna spotkać
się z przekonaniem, Ŝe za skaŜenie środowiska odpowiedzialnymi są energetycy (bo spalają za
duŜo węgla), rolnicy (bo zuŜywają zbyt duŜo nawozów sztucznych i środków ochrony roślin),
wielka chemia, transport samochodowy itp. InŜynier mechanik występujący w roli konstruktora,
technologa czy uŜytkownika maszyn uwaŜa się często niewinnym skaŜenia środowiska. Często
nie dostrzega on równieŜ moŜliwości aktywnego włączenia się w łańcuch ludzi dobrej woli, stawiających sobie za cel przeciwdziałanie dalszemu procesowi degradacji środowiska.
MoŜna łatwo wykazać jak błędne to jest mniemanie i to zarówno w odniesieniu do ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz