Ekoenergetyka-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekoenergetyka-opracowanie - strona 1 Ekoenergetyka-opracowanie - strona 2 Ekoenergetyka-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

1 tpu (tona paliwa umownego) = 0,7 t ropy naftowej lub 925 m3 gazu ziemnego
1 J = N· m = W· s (dżul) = 2,778 · 10-7 kWh
1 kWh (kilowatogodzina) = 3,6 MJ = 0,1 litra ropy naftowej
1 MJ (megadżul) = 0,2779 kWh
1 GJ (gigadżul) = 277,8 kWh
1 PJ (petadżul) = 34 121 tpu (ton paliwa umownego)
1 Mtoe = ekwiwalent miliona ton ropy naftowej
Dziedzina przemysłowa zajmująca się wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej, tak z odnawialnych jak i nieodnawialnych nośników energii, nazywana jest energetyką. Pod pojęciem
energetyka konwencjonalna nalezy rozumieć procesy przetwarzania energii chemicznej zawartej
w paliwach naturalnych na:
 energię cieplną (kotłownie, ciepłownie)
 energię elektryczną (elektrownie) lub
 energię elektryczną i cieplną (elektrociepłownie)
Ten ostatni sposób jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej, pozwalający stosować
tzw. gospodarkę skojarzoną, jest najbardziej ekonomiczny. Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej jest wysoce sprawnym i w związku z tym mniej szkodliwym dla środowiska sposobem konwersji energii chemicznej paliwa do finalnej postaci energii cieplnej i elektrycznej.
Skażenie środowiska wynikające z procesów spalania
Choć wydobywanie naturalnych zasobów paliw jest poważną ingerencją w środowisko, to
największym jednak dla niego zagrożeniem są produkty ich spalania stanowiące odpady w postaci
pyłów, popiołów i żużli oraz tlenków siarki, azotu i węgla. Do innych szkód powstających
w przyrodzie w wyniku oddziaływania tych odpadów zalicza się:
 tzw. „dziurę ozonową” i nasilający się efekt cieplarniany,
 tworzenie w aglomeracjach miejskich smogu wywołującego choroby układu oddechowego
(astma); powstaje on w wyniku dużej koncentracji tlenków azotu i węglowodorów oraz zachodzących
w atmosferze reakcji fotochemicznych,
 zakwaszanie gleby i wód (kwaśne deszcze), generowane przez tlenki siarki i azotu,
 zanieczyszczanie wód podskórnych ciężkimi metalami, wymywanymi z nieprawidłowo
składowanych popiołów i żużli, a także z odpadów powstających w procesach oczyszczania
spalin metodami mokrymi i suchymi,
 toksyczne emisje typu WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), związków
chlorowcopodobnych, dioksyn, furfuroli itp., wywołujące choroby nowotworowe i uszkadzające
system immunologiczny.
Obowiązująca obecnie w Polsce norma dopuszczalnej emisji SO2 - na poziomie 200
g/GJ jest aż 6-krotnie ostrzejsza od tej jaka obowiązywała do roku 1997.


(…)

… niskokalorycznego, zawierającego bardzo dużo popiołu.
Energetyka jądrowa. Jeżeli za kryterium przyjmie się naturalne pochodzenie paliwa jądrowego, to energetykę jądrową traktować można, analogicznie do tej, opartej na węglu i gazie, jako energetykę konwencjonalną. Niekonwencjonalny jest jednak proces spalania uranu, w którym nie energia chemiczna lecz jądrowa energia paliwa zamieniana jest na energię cieplną…
… awarii siłowni jądrowej,
 dewastacja środowiska, wynikająca z procesów wydobywczych.
Energetyka jądrowa jest dziś traktowana jako bardzo proekologiczna, gdyż nie wytwarza
pyłów ani szkodliwych dla środowiska gazów, a drobne ilości substancji radioaktywnych
uwalniane w czasie normalnej pracy reaktora są nieznacząco małe w porównaniu z ilościami
naturalnych pierwiastków promieniotwórczych rozsianych w naszym otoczeniu. Problemem
jest jednak zagospodarowanie odpadów z takich elektrowni problem energetyki jądrowej. Działania mające na celu zahamowanie dalszej degradacji środowiska wynikającej z wytwarzania i konsumpcji energii sprowadzają się w zasadzie do trzech dziedzin:
a) do propagowania i wdrażania nowych niekonwencjonalnych źródeł energii, głównie odnawialnej,
które powinny być alternatywnymi…
… gazu na energię elektryczną. Turbinę parową zastępuje turbina gazowa zasilana z wytwornicy gazu.
Gaz ziemny jest paliwem znacznie droższym od węgla, ale równocześnie o wiele czystszym ekologicznie. Budowa elektrowni gazowych trwa krócej i wymaga mniejszych nakładów niż elektrowni węglowych. Sprawność elektrowni gazowo-parowych jest prawie o 20% wyższa i wobec tego mniejsze jest zużycie wody niezbędnej…
… się cząstek innych pierwiastków. Tlenki azotu są groźne dla środowiska, a niektóre inne pierwiastki powodują korozję turbin gazowych napędzanych spalinami z paleniska fluidalnego. Dzięki idealnemu wymieszaniu ziaren węgla z powietrzem w warstwie fluidalnej oraz faktowi, że temperatura warstwy fluidalnej jest niższa niż temperatura topnienia popiołu zawartego w węglu, możliwe jest spalanie węgla…
…), helu, boru i litu. Jako podstawowe paliwo w reakcji syntezy jądrowej stosuje się deuter (izotop wodoru) i lit, z których otrzymuje się tryt. Energia uzyskiwana w reakcjach syntezy jądrowej jest czterokrotnie większa od tej uzyskiwanej z reakcji rozszczepienia uranu.
Synteza termojądrowa samoczynnie zachodzi na Słońcu, gdzie z czterech protonów syntetyzuje
się jądro helu. Podczas tej syntezy wydziela…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz