Egzogenne- determinanty społeczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzogenne- determinanty społeczne - strona 1 Egzogenne- determinanty społeczne - strona 2

Fragment notatki:


EGZOGENNE - determinanty społeczne Rodzina
Sytuacja materialna
Zróżnicowanie kulturowe
Dysfunkcjonalność lub dezorganizacja środowiska rodzinnego [rozbicie struktur rodziny, niewydolność opiekuńcza i wychowawcza, patologiczne zachowań rodzica/ rodziców np. funkcjonowanie typu: matki patologiczne - agresywne, nadmiernie skrupulatne, traktujące dzieci jako środek kompensacji własnych potrzeb; patologiczny ojcowie - rygorystyczni, nieobecni (nie dotyczy to tylko tzw. eurosieroctwa, ale też sytuacji, gdy ojciec jest w domu, ale nie uczestniczy w wychowaniu dziecka), groźny]
Modelowanie patologicznych wzorów zachowań
Stosunek emocjonalny
Komunikacja w rodzinie
Oddziaływania wychowawcze
Styl życia
Konstelacja rodziny: grawitacja, ekspansja
Inne np. wiek
Przedszkole - szkoła:
Częste zmiany nauczycieli
Duża liczebność grup
Praca wielozmianowa
Konflikty między nauczycielami
Niewystarczające kompetencje pedagogiczne i psychologiczne oraz merytoryczne
Brak indywidualizacji
Nie wyrównywanie braków w wiedzy, umiejętnościach, nie radzenie sobie z sytuacjami trudnymi wychowawczo
Stygmatyzacja dzieci, rywalizacja, niewłaściwe ocenianie
Cechy osobowości nauczyciela, syndrom wypalenia zawodowego
Ukryty program szkoły
Nieprawidłowo funkcjonująca grupa rówieśnicza
Nieprawidłowy model interakcji nauczyciel - dziecko/uczeń
Zakres emocjonalny
Brak emocjonalnego zaangażowania nauczyciela i ucznia w procesy interakcji
Trudności w sferze komunikatów dotyczących zdrowia fizycznego i psychicznego uczestników
Nie występowanie kontaktów charakteryzujących się ciepłem emocjonalnym, wyrozumiałością, zainteresowaniem, werbalizowanych w procesie komunikatów charakteryzujących się akceptacją odczuć, poglądów, opinii dziecka
Zakres społeczny
Brak zachowań niwelujących atrybuty władzy
Zakłócenia w procesie realizacji działań mających na celu integrację grupy
Brak koncepcji i praktycznej realizacji działań sprzyjających kooperacji
Płaszczyzna wychowawcza
Trudności w ustaleniu zasad, norm przestrzeganych w relacjach nauczyciel - uczeń - grupa
Brak jednoznaczności
Krytykowanie wypowiedzi
Ocena zachowania
Brak zadań podejmowanych zespołowo
Działania dydaktyczne
Nieinspirowanie do zdobywania doświadczeń, odkrywania, eksplorowania, tworzenia
Uniemożliwianie uczenia się na błędach; nie dawanie możliwości popełniania błędów
Nie stwarzanie sytuacji problemowych
Brak dostosowania programu do potrzeb i możliwości grupy


(…)

…, zakłócenia, deprywacji, konfliktowe
Stresor powoduje: zmiany czynnościowe narządów wewnętrznych, zwiększanie napięcia mięśniowego, pojawienie się ruchów mimicznych i pantomimicznych, przeżycia uczuciowe
Następuje dezorganizacja zachowania - lekowe zahamowanie działania, gniew wyrażający się zachowaniem agresywnym, regresja, fiksacja, nieautentyczne nawroty choroby
Mechanizmy obronne (nie wszystkie mają wartości adaptacyjne)
Odreagowanie
Techniki zastępczego zaspokajania potrzeb: identyfikacja, fantazjowanie, przemieszczaniu przedmiotu potrzeby
Techniki obronne: wyparcie, formowanie reakcji przeciwnych, racjonalizacja, projekcja, izolacja wewnętrzna, kompensacja, ekspiacja
Próba adaptacji do stresora: alarmowa - dezorganizacja zachowania Próba przystosowania się - sposób dawania sobie rady Wyczerpanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz