Egzekucja z wynagrodzenia o pracę

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzekucja z wynagrodzenia o pracę - strona 1 Egzekucja z wynagrodzenia o pracę - strona 2

Fragment notatki:

EGZEKUCJA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Z istoty jego wynika, że może być zastosowany jedynie w stosunku do osoby fizycznej otrzymującej wynagrodzenie za pracę. Jest to środek często stosowany i skuteczny.
Def: wynagrodzenie = wynagrodzenie + niewyłączone spod egzekucji inne świadczenia pieniężne związane z pracą lub funkcją wykonywaną przez zobowiązanego na podstawie stosunku pracy oraz innej podstawie, jeżeli z tego tytułu zobowiązany otrzymuje okresowe świadczenia pieniężne. Egzekucja może być prowadzona jedynie z tej części wynagrodzenia, która nie została wyłączona przez ustawodawcę spod egzekucji w celu realizacji zasady poszanowania minimum egzystencji .
W celu przeprowadzenia egzekucji organ kieruje czynności egzekucyjne do dwóch uczestników postępowania: pracodawcy i zobowiązanego .
Po pierwsze organ egzekucyjny wysyła pracodawcy zawiadomienie o zajęciu części jego wynagrodzenia z pominięciem części potrzebnej do niezbędnej egzystencji określonej na podstawie odrębnych przepisów. We zawiadomieniu organ wskazuje:
należność pieniężną + odsetki za zwłokę
koszty egzekucyjne
organ wzywa do wpłacania części wynagrodzenia na jego konto zamiast na konto zobowiązanego, aż do pokrycia wszystkich należnych kosztów
Organ wzywa pracodawcę, aby złożył w terminie 7 dni zestawienie wynagrodzenia zobowiązanego z ostatnich 3 miesięcy, ale za każdy miesiąc oddzielnie
gdyby nastąpiły przeszkody z wypłatą wynagrodzenia pracodawca musi o nich poinformować np. roszczenia innych wierzycieli
Organ poucza także o odpowiedzialności odszkodowawczej lub porządkowej w razie niezastosowania się do wskazanych wyżej wezwań.
Organ zawiadamia zobowiązanego o zajęciu części wynagrodzenia za pracę, która nie jest zwolniona z egzekucji
organ poucza zobowiązanego do nieodbierania i nierozporządzania zajętą częścią wynagrodzenia
organ doręcza zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego i odpis zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia wysłanego do pracodawcy
Zajęcie wynagrodzenia następuje z chwilą doręczenia pracodawcy zawiadomienia o zajęciu.
Jeżeli zajęcie rozpoczął już inny organ egzekucyjny pracodawca jest zobowiązany poinformować o tym organ, następuje wówczas zbieg egzekucji.
Zajęcie wynagrodzenia trwa do czasu zaspokojenia
egzekwowanej należności pieniężnej
odsetek
kosztów egzekucyjnych
zmiana warunków zatrudnienia, pracodawcy lub przejęcia pracodawcy przez innego nie powoduje uchylenia skutków zajęcia
jeśli dotychczasowy pracodawca wie jaki jest nowy pracodawca powinien o tym poinformować organ egzekucyjny
pracodawca zawiadamia o ustaniu stosunku pracy organ egzekucyjny
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz