Egzamin-wymagania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin-wymagania - strona 1 Egzamin-wymagania - strona 2

Fragment notatki:


Chemia Analityczna   Wymagania egzaminacyjne 1. Chemia analityczna związków nieorganicznych jako chemia jonów – równania reakcji  chemicznych.   Odczynniki   analityczne   specyficzne,   selektywne,   grupowe.   Wybrane  reakcje analityczne kationów według podziału Freseniusa.  2. I grupa analityczna kationów. Wybrane reakcje analityczne kationów I grupy. Reakcje  strącenia i iloczyn rozpuszczalności. Reakcje kompleksowania i stałe trwałości. 3. Tioacetamid   jako   źródło   siarkowodoru.   Zwrócić   uwagę   na   formy   jonowe   jakie  występują w roztworach wskutek hydrolizy (np.: AsO+  a As3+). Warunki strącania  siarczków II grupy analitycznej. Systematyczna analiza kationów I i II grupy.  4. Różnicowanie zasadowości siarczków cyny II i IV. Reakcje rozpuszczania siarczków  kationów II grupy w wielosiarczku amonowym  i strącanie siarczków z roztworów  tiosoli. Roztwory koloidalne i sposoby przeciwdziałania ich powstawaniu.  5. Stopnie  utlenienia   i barwa  kationów  III  grupy analitycznej.  Odczynnik  grupowy i  znaczenie   poszczególnych   składników   tego   odczynnika.   Wybrane   reakcje  charakterystyczne.  6. Systematyczna analiza kationów III grupy analitycznej.   7. Reakcje analityczne i systematyczna analiza kationów IV grupy analitycznej. Analiza  płomieniowa. 8. Reakcje charakterystyczne kationów V grupy analitycznej. 9. Podział anionów według Bunsena i wybrane reakcje analityczne anionów. 10. Ekstrakcja cieczowo-cieczowa w chemii analitycznej. Podstawowe pojęcia procesu  ekstrakcji. Zastosowanie ekstrakcji w chemii analitycznej. 11. Chromatografia w chemii analitycznej. Podstawowe pojęcia i przykłady zastosowań.  Chromatografia jonowymienna.  12. Podstawy   klasycznej   analizy   ilościowej.   Pojęcia   podstawowe.   Wyrażanie   stężeń  roztworów w chemii analitycznej. Dokładność i precyzja oznaczeń. Błąd względny i  bezwzględny. Odchylenia standardowe, rozpiętość.  13. Analiza   wagowa.   Przykłady   oznaczeń   wagowych.   Zanieczyszczania   osadów.  Współstrącenie (koprecypitacja) i postrącanie (postprecypitacja). Adsorpcja, okluzja,  inkluzja   izomorficzna   i   sposoby   przeciwdziałania   niepożądanym   zjawiskom   przy  strącaniu.  14. Teoria   powstawania   osadu.   Powstawanie   zarodków   krystalizacyjnych,   dojrzewanie  osadu. Sposoby otrzymywania osadów grubokrystalicznych. 15. Podstawy   analizy   miareczkowej.   Substancje   podstawowe   i   roztwory   mianowane.  Błędy oznaczeń. Teoria wskaźników. 

(…)

…. Obliczanie punktów równoważności i krzywych miareczkowania. Zakresy
stosowalności metod.
17. Miareczkowanie kwasu węglowego, fosforowego oraz mieszaniny kwasu słabego i
mocnego.
18. Oznaczanie soli przy użyciu wymieniaczy jonowych. Miareczkowanie kwasu
borowego, mieszaniny węglanów i wodorowęglanów.
19. Miareczkowanie strąceniowe. Obliczanie krzywej miareczkowania. Metoda Mohra.
Metoda Fajansa i metoda…
…. Obliczanie krzywych miareczkowań,
wyznaczanie punktów równoważności, wskaźniki stosowane w redoksymetrii.
23. Elektroliza. Podstawy teoretyczne metody. Przykłady oznaczeń.
Literatura :
1. Chemia analityczna z uwzględnieniem półmikroanalizy – T. Lipiec, Z. Szmal
2. Chemia analityczna – J. Minczewski, Z. Marczenko
3. Chemia analityczna jakościowa – H. Bentkowska, Z. Michałowski, J Prejzner (skrypt PG)
4…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz