Egzamin - postępowania sądowo-administracyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1967
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin - postępowania sądowo-administracyjne - strona 1 Egzamin - postępowania sądowo-administracyjne - strona 2 Egzamin - postępowania sądowo-administracyjne - strona 3

Fragment notatki:


ZAGADNIENIA NA EGAZMIN Z POSTĘPOWANIA SADOWADMINISTRACYJNEGO POJĘCIE, ŹRÓDŁA, CHARAKTER PRAWNY I RODZAJE ZASAD OGÓLNYCH POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ORAZ ZASAD OGÓLNYCH POSTEPOWANIA SĄDOWADMINISTRACYJNEGO (ELEMENTY WSPÓLNE) Charakter prawny, pojęcie Rozdział drugi Kodeksu Postępowania Administracyjnego zatytułowany „Zasady ogólne” zawiera przepisy, na podstawie których wyodrębniono zasady ogólne postępowania administracyjnego. Zasady postępowania administracyjnego są to pewne podstawowe normy prawne uznane przez ustawodawcę i wyodrębnione w k.p.a. Zasady ogólne k.p.a. mają charakter normatywny. Naruszenie zasady ogólnej wywołuje takie same skutki, jak naruszenie każdej innej normy prawnej. Są to zasady ogólne w tym sensie, że chodzi tu z reguły o przepisy wyjęte niejako przed nawias, a więc wspólne dla całości postępowania administracyjnego. Są to zasady , które mają obowiązywać we wszystkim stadiach postępowania , stanowiąc wytyczną dla wszystkich przepisów kodeksu.Także w orzecznictwie NSA przyjmuje się, że: „Zasady ogólne postępowania administracyjnego, wyrażone zwłaszcza w art. 7 - 11 k.p.a. są integralną częścią przepisów regulujących procedurę administracyjną i są dla organów administracji wiążące na równi z innymi przepisami tej procedury.
Źródła : Zasady ogólne postępowania administracyjnego legislacyjnie wyodrębniono w pracach nad projektem kpa i znalazły się one w tekście pierwotnym kodeksu wraz z przepisami o zakresie jego mocy obowiązującej, a przy nowelizacji w 1980 r. zamieszczono je w osobnym rozdziale. Rodzaje zasad ogólnych postępowania administracyjnego : W charakterystyce zasad ogólnych ustanowionych w art. 7 -11 kpa można przyjąć ich klasyfikację wyróżniającą dwie grupy ze względu na znaczenie w stosowaniu prawa przez organy administracji publicznej. Podstawowe kryterium stanowi pojęcie praworządnej decyzji stosowania prawa odniesionej nie tylko do sądów, lecz również do organów władzy publicznej. Klasyfikacja pełna zasad ogólnych postępowania administracyjnego będzie następująca: A. ZASADY IDEI STOSOWANIA PRAWA a) pierwotne : 1) praworządności działania organu administracji publicznej i dbałości o praworządne działanie stron i uczestników postępowania, 2) prawdy obiektywnej, 3) uwzględniania w postępowaniu i załatwianiu spraw interesu społecznego i słusznego interesu jednostki, 4) czynnego udziału stron w postępowaniu
b) pochodne : 5) pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa, 6) dwuinstancyjności postępowania, 7) trwałości decyzji administracyjnej, 8) sądowej kontroli decyzji administracyjnych
B. ZASADY KULTURY ADMINISTROWANIA ORAZ TECHNICZNO - PROCESOWE


(…)

… albo jeżeli sprawa taka została już prawomocnie
osądzona;
4) jeżeli skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa albo jeżeli
w rozpoznaniu sprawy brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy;
5) jeżeli strona została pozbawiona możności obrony swych praw;
6) jeżeli wojewódzki sąd administracyjny orzekł w sprawie, w której jest właściwy
Naczelny Sąd Administracyjny.
Sfera zewnętrzna - Naczelny Sąd…
… skargi jest sąd przełożony nad sądem, przed którym toczy się postępowanie. Jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed sądem apelacyjnym lub Sądem Najwyższym - właściwy do jej rozpoznania jest Sąd Najwyższy. Jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym - właściwy do jej rozpoznania jest Naczelny Sąd…
… sprawie po upływie 12 miesięcy, a w sprawie egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego po upływie 6 miesięcy, od daty wydania przez sąd orzeczenia.
ZASADA KONTRADYKTORYJNOŚCI I JAWNOŚCI - zasada kontradyktoryjności to inaczej zasada sporności. U jej podstaw leży zasada skargowości. Na zasadzie skargowości oparte jest postępowanie sądowoadministracyjne. Zasada oficjalności…

KONTROLA FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI SPRAWOWANA PRZEZ SĄDY ADMINISTRACYJNE A KONTROLA ADMINISTRACJI SPRAWOWANA PRZEZ SĄDY POWSZECHNE
POJĘCIE SPRAWY SĄDOWADMINISTRACYJNEJ I JEJ ZAKRES RZECZOWY
RODZAJE SKARG DO SĄDU ADMINSTRACYJNEGO. WŁAŚCIWOŚĆ WOJEWÓDZKICH SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH I NSA
PODMIOTY POSTĘPOWANIA SĄDOWADMINISTRACYJNEGO CZYNNOŚCI PROCESOWE W POSTEPOWANIU SĄDOWADMINISTRACYJNYM
KOSZTY POSTĘPOWANIA…
… o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia. Jeżeli sąd doręcza odpis sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym
stronie działającej bez adwokata lub radcy prawnego, poucza ją o terminie i sposobie wniesienia środka odwoławczego. Art. 163 ustawy Prawo o postępowaniu przed SA : Postanowienia ogłoszone na rozprawie sąd uzasadnia, gdy podlegają one zaskarżeniu i doręcza stronom. Postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym sąd doręcza z urzędu stronom. Gdy stronie przysługuje środek zaskarżenia, postanowienie należy doręczyć
z uzasadnieniem. Doręczając postanowienie należy pouczyć stronę występującą w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego o dopuszczalności, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia. Uzasadnienie, o którym mowa, należy sporządzić w terminie siedmiu dni od dnia…
… prowadzona jest egzekucja lub wykonywane są inne czynności, a gdy egzekucja lub inne postępowanie dotyczące wykonania orzeczenia sądowego prowadzone jest w dwu lub więcej okręgach do sądu, w okręgu którego dokonano pierwszej czynności.
Wymogi formalne skargi:
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego. Skarga powinna ponadto zawierać:
żądanie stwierdzenia przewlekłości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz