Egzamin mikroekonomia 17 tez

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 6321
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin mikroekonomia 17 tez - strona 1

Fragment notatki:

w Pol. Śl. Jan Ostoj na Politechnice Śląskiej. Plik składa się z 28 stron w formacie .pdf.

Notatka jest to 17 tez opracowanych na podstawie wykładów z mikroekonomii zawierająca takie informacje, jak: zagadnienia wstępne: rzadkość i jej implikacje, podstawowa zasada w ekonomii, model transakcji wymiennej, dobra i ich klasyfikacja, zasoby i wynagrodzenie ich usług, model transformacji produktu wynikający z ograniczonej mobilności alokacyjnej zasobów, model transformacji produktu wynikający z prawa malejących przychodów, krótkookresowa równowaga na rynku, równowaga długookresowa, popyt i podaż sprzężona, wady rynku konkurencyjnego, elastyczność cenowa popytu i związane z nią problemy, elastyczność dochodowa oraz mieszana popytu i związane z nimi problemy.

Ponadto notatka opisuje następujące zagadnienia: elastyczność cenowa podaży i związane z nią problemy, przedsiębiorstwo a jego otoczenie, nakłady a koszty, klasyfikacja kosztów, koszty całkowite, przeciętne i krańcowe a poziom produkcji w przedsiębiorstwie w krótkim okresie, konkurencja doskonała, monopol pełny, oligopol, konkurencja monopolistyczna, różnicowanie cen, przywództwo cenowe, niepewność i ryzyko w działalności gospodarczej, rynek pracy, zachowanie organizacji na rynku, organizacje w budowaniu dobrobytu społecznego.

Dodatkowo notatka opatrzona jest licznymi rysunkami oraz wykresami.

Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z przedmiotu mikroekonomia. Pozwoli na przygotowanie się do zajęć i egzaminu.

1.  Zagadnienia wstępne:, rzadkośd i jej implikacje, podstawowa zasada w ekonomii, model transakcji wymiennej 
(podstawowy  cel  badao  mikroekonomii,  obiekt  badao  i  przedmiot  ekonomii,    pojęcie  rzadkości  oraz  jej  podstawowe implikacje  podstawowa  zasada  ekonomiczna  oraz  jej  dwa  warianty  realizacyjne  –  podad  przykłady  jej  konkretyzacji, określid z czego wynika i na czym polega gospodarowanie)  Ekonomia-bada  zachowania  ludzi  stojących  wobec  luki  pomiędzy  ograniczoną  ilością  zasobów,  a wielkością  celów,  do  których  zasoby  te  mogłyby  być  wykorzystane  (to  jest  podmiot  ekonomiczny). Obiektem badań ekonomicznych jest gospodarka(to proces dokonywania wyboru wariantu alokacji, krótko mówiąc gospodarowanie, to dokonywanie jakiegokolwiek wyboru). Ekonomia-jest nauką badającą w jaki sposób ludzie wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych.  Rzadkość – w sensie ekonomicznym to wyraz luki pomiędzy ograniczonymi zasobami dóbr a wielkością celów,  do  realizacji  których  zasoby  te  mogłyby  zostać  użyte  (oznacza  to  ,  że  ludzie  posiadają  w  danym miejscu i czasie mniej niż chcieliby mieć). Jeżeli luki nie ma, nie ma gospodarowania, nie ma rynku, nie ma ekonomii.  Implikacje (skutki) rzadkości: 
1)    konieczność  wyboru  wariantu  alokacji  zasobów  (Alokacja  –  przeznaczenie  dobra  rzadkiego  do realizacji konkretnego celu, niekoniecznie najlepszy). W  tej  implikacji  proces  wyboru  konkretnego  kosztu  alokacji  konkretnego  zasobu  nazywamy gospodarowaniem. Gospodarowanie ma wymiar wewnątrz podmiotowy. 2)  Koszt  alternatywny  –  jest  to  „wartość”  najlepszego  niezrealizowanego  wariantu  alokacji  zasobów. Warunek optymalnej alokacji. 3) Ograniczona mobilność alokacyjna zasobów oznacza, że nie wszystkie zasoby rzadkie w jednakowym stopniu nadają się do realizacji konkretnego celu, w rezultacie rozwiązując problemy alokacyjne. Zak

(…)

… efektywnych technologii (metod wytwarzania).
Technologia uważana za efektywną może okazad się przestarzałą jeżeli wskutek postępu technicznego
uzyskamy nową, wydajniejszą metodą wytwarzania.
...............................................................................................................................................
KRZYWA TRANSFORMACJI (zwana również krzywą możliwości produkcyjnych) - to graficzne
przedstawienie wszystkich możliwych do wyprodukowania kombinacji dóbr, przy wykorzystaniu
posiadanych aktualnie czynników wytwórczych. Innymi słowy, krzywa możliwości produkcyjnych
wyznacza - przy różnych rozmiarach produkcji jednego dobra - maksymalną wielkość produkcji drugiego
dobra.
Krzywa obrazuje możliwości wykorzystania posiadanych zasobów - każdy punkt leżący na niej jest w
efektywnej gospodarce możliwy do osiągnięcia.
Z kolei punkty leżące pod
krzywą (pomiędzy krzywą a
układem współrzędnych)
oznaczają nieefektywne
wykorzystanie zasobów.
Przy danych zasobach,
osiągnięcie punktów leżących nad krzywą jest z kolei niemożliwe - chyba, że nastąpi wzrost gospodarczy
(powiększenie posiadanych zasobów).
Z krzywej możliwości produkcyjnych wynika, że możemy - w ramach posiadanych zasobów - tworzyć…
… instrumenty oddziaływania paostwa. Paostwo, jako uczestnik rynkowej i
pozarynkowej alokacji zasobów: problem podatków oraz subwencji i ich wpływ na rynek, dobra publiczne,
społecznie pożądane i niepożądane. Problemy ochrony konkurencji. Przedsiębiorstwa prywatne a
przedsiębiorstwa publiczne. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania organizacji non profit).

… elastyczności cenowej podaży dla decyzji gospodarczych
przedsiębiorstwa)
Cenowa elastyczność popytu:
Określa reakcję na zmiany cen i dochodów. Reakcja popytu na zmiany cen jest różna dla różnych towarów.
Do mierzenia tej reakcji popytu na zmianę ceny stosuje się współczynniki cenowej elastyczności popytu.
Cenowa elastyczność popytu- jest to stosunek względnej zmiany popytu do względnej zmiany cen…
… elastyczności popytu. Jest to zmiana popytu na dane dobro podzielona przez stosunkową
zmianę dochodu
I
I
 
D I
E 
di
D I
oznacza względną zmianę dochodu ( income)
Wyróżnia się nominalne i realne dochody ludności
Dochody nominalne- wyrażone są w jednostkach pieniężnych
Dochody realne- wrażają to, co można nabyć za dochód nominalny przy aktualnie istniejącym poziomie
cen
Znajomość dochodowej elastyczności…
… inne spółki oraz uzyskiwać z tego
tytułu korzyści. Cechą jest to, że relatywnie niski kapitał może kontrolować kapitał o bardzo dużej
wielkości. Taka sytuacja powstaje dzięki możliwości wykupu kontrolowanych pakietów akcji.
15. Oligopol
(cechy oligopolu, optimum ekonomiczne i zysk ekonomiczny – wykres i jego interpretacja, przykłady struktur
oligopolistycznych, dylemat więźnia i jego interpretacja)
Opisz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz