Egzamin licencjacki (3)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin licencjacki (3) - strona 1 Egzamin licencjacki (3) - strona 2 Egzamin licencjacki (3) - strona 3

Fragment notatki:


PROSZĘ NIE PISAĆ PO TEŚCIE, NIE ROBIĆ NOTATEK, NIE NANOSIĆ UWAG E G Z A M I N L I C E N C J A C K I Test wyboru - I termin (czas trwania 90 minut) - Wersja A
III rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów licencjackich
Skala mapy jest relacją liczbową, określającą stopień zmniejszenia wymiaru obiektów geograficznych przedstawionych na mapie do rzeczywistej ich wielkości w terenie. Wymiarem tym jest: odległość, powierzchnia, kąty, objętość. Jedynym modelem Ziemi bez zniekształceń jest:
mapa,
mapa ogólnogeograficzna,
globus, mapa i globus.
NIE MOŻNA DOKONAĆ PORÓWNANIA dwóch kartogramów:
gdy obie mapy są w różnych skalach,
gdy jeden jest czarno-biały, a drugi kolorowy,
z różnymi datami zebranych danych,
z różnymi jednostkami odniesienia. Do kartograficznej prezentacji danych bezwzględnych NIE NADAJE SIĘ METODA:
kartogramu, izolinii,
kartodiagramu,
kropkowa.
Świadomym działaniem twórcy mapy, polegającym na wyborze, uproszczeniu i uogólnieniu jej treści w celu podniesienia wartości poznawczej mapy jest:
redakcja kartograficzna,
kompilacja kartograficzna,
redundacja kartograficzna,
generalizacja kartograficzna. Ile rodzajów obiektów powinno wprowadzać się na jedną warstwę:
1 2
3
dowolną liczbę
Najlepsza metoda aproksymacji powierzchni w GIS jest:
transformacja Helmerta,
metoda odwrotnych odległości z wagą o wartości 1,
metoda krygingu, metoda odwrotnych odległości z wagą o wartości 5.
Czynnikiem decydującym o powstaniu gleby typu BIELICA jest:
klimat,
skała macierzysta
brak jednego czynnika dominujące go, roślinność.
Poziomami diagnostycznymi gleb płowych są:
Bbr, Cca
Ees, B…die
Eet, Bt A, Br
We Wrocławiu Słońce znajduje się w zenicie:
21 III i 23 IX,
nigdy, 21 VI,
Każdego dnia w południe.
Zwarte pokrywy lessowe występują jedynie na obszarze:
Płaskowyżu Głubczyckiego ,
Niziny Wielkopolskiej,
Gór Bystrzyckich,
Pojezierza Drawskiego.
Pustynia piaszczysta to:
hamada,
erg, serir,
Reg.
Ze względu na sposób funkcjonowania wyróżnia się trzy typy granic krajobrazowych, które rozdzielają potoki materii i energii. Są to granice:


(…)

…,
kalibrowanie młynka hydrometrycznego,
mieszanie holomiktyczne spowodowane oddziaływaniem silnego wiatru.
Który z wymienionych minerałów nie występuje w granicie tatrzańskim:
ortoklaz (glinokrzemian potasu),
anortyt (glinokrzemian wapnia),
kalcyt (węglan wapnia),
muskowit (krzemian potasu i glinu).
Pokrywy mady w dnach dolin rzek polskich powstały wskutek:
postępującego wylesiania nasilonego w ubiegłym tysiącleciu,
zmiany klimatycznej, zimny i suchy plejstocen - ciepły i wilgotny holocen,
przekształcenia się plejstoceńskich rzek jednokorytowych w holoceńskie roztopowe,
zwiększenia się częstości powodzi w ostatnim stuleciu (tzw. efekt cieplarniany).
Rewa to:
wał powstający na nadbrzeżu,
kotwicowisko dla statków oczekujących na wejście do portu,
forma powstająca w strefie załamania się fali morskiej,
strefa…
… Wiślane) zaczęła kształtować się około:
2500 lat temu,
4000 lat temu,
14000 lat temu,
18000 lat temu.
Faza kształtowania się wielopromiennych meandrów w dnach dolin rzek wystąpiła w:
okresie klimatycznej zmiany plejstocen - holocen,
okresie atlantyckim (termicznego optimum holocenu),
średniowieczu, w związku z nasilonym wylesieniem,
fazie maksymalnego zasięgu lądolodu Wisły w związku z nasiloną ilością…
….. zawiera w sobie sektor II i III a sektor I.. jest pominięty gdyż:
a) posiada niskie znaczenie w strukturze gospodarstw,
b) jest niedochodowy,
c) można go określić mianem..
d) (…).
44. Największe religie na świecie Wg liczby wyznawców, to:
a) hinduizm i islam,
b) hinduizm i buddyzm,
c) islam i chrześcijaństwo,
d) buddyzm i chrześcijaństwo.
45. Liczba państw świata najszybciej rosła:
a) w latach 90tych XXw…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz