Egzamin GWSiAG

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin GWSiAG - strona 1 Egzamin GWSiAG - strona 2 Egzamin GWSiAG - strona 3

Fragment notatki:

Jednostką potencjału siły ciężkości jest
1) mgal-m
2) mgal/m ?
3) mgal/m^2
4) mgal – m^2
!
Wysokość dynamiczną definiuje się zależnością (odp. HD = C/ -γ45 )
1) HD = C/γ45
2) HD = C/1000mgal
3) HD = C/γ ?
4) HD = C/g ?
Elipsoida ziemska jest najlepiej dopasowana do : !
1) quasi-geoidy na terenie Europy
2) telluroidy
3) geoidy
4) quasi-geoidy
Długość łuku równika elipsoidy WGS-84 odpowiadająca różnicy długości geodezyjnej
Δλ = 1” wynosi w przybliżeniu
1) 31km
2) 310m
3) 3.1m
4) 31m ?
Wartość pionowego gradientu przyspieszenia siły ciężkości można oszacować na podstawie
znanych wartości przyspieszenia γ i promienia Ziemi R zgodnie z zależnością
1) -2 γ/ R
2) 2 γ/ R
3) -2 γ/ R^2
4) 2 γ/ R^2
Jeśli deklinacja gwiazdy jest mniejsza niż szerokość geograficzna obserwatora znajdującego !
się na półkuli północnej to zauważy on kulminację górną tej gwiazdy
1) między biegunem a zenitem
2) na południe od zenitu
3) między biegunem północnym a nadirem
4) między biegunem południowym a nadirem
Przyspieszenie siły odśrodkowej w zależności od odległości od osi obrotu r i prędkości !
kątowej ω wyraża się wzorem
1) ω^2*r
2) ω*r
3) 2ω*r
4) ω*r^2
Wysokość ortometryczna to odległość między
1) powierzchnią elipsoidy i quasi-geoidy
2) powierzchnią geoidy i telluroidy
3) powierzchnią elipsoidy i telluroidy
4) powierzchnią geoidy i powierzchnią Ziemi
Minimalną wartość przyspieszenie siły ciężkości na poziomie morza osiąga na !
1) równiku
2) szerokości 23.5º
3) szerokości 45º
4) na biegunach
Kształt i rozmiar elipsoidy obrotowej jednoznacznie określa następujący zbiór parametrów
gdzie a- półoś duża elipsoidy, b- półoś mała elipsoidy, e i e` odpowiednio pierwszy i drugi
mimośród elipsoidy obrotowej, f- spłaszczenie elipsoidy
1) f, e`
2) e`^2, f
3) e^2, f
4) e, a
Przez trójkąt sferyczny rozumiemy trójkąt
1) na powierzchni kuli
2) na płaszczyźnie Gaussa-Krugera
3) na elipsoidzie obrotowej
4) na sferze o średnim promieniu krzywizny elipsoidy obrotowej
Różnica pomiędzy max i min wartością przyspieszenia siły ciężkości na powierzchni Ziemi
wynosi około
1) 200 mgal
2) 5000 mgal
3) 500 mgal
4) 2000 mgal
Anomalia wysokości to odległość między
1) powierzchnią elipsoidy i quasi-geoidy
2) powierzchnią geoidy i telluroidy
3) powierzchnią elipsoidy i telluroidy
4) powierzchnią geoidy i powierzchnią Ziemi
Wzór 2π Ncosφ wyraża
1) długość południka elipsoidy obrotowej
2) długość linii geodezyjnej elipsoidy obrotowej
3) długość równoleżnika elipsoidy obrotowej
4) długość przekroju normalnego elipsoidy obrotowej
Wysokość normalna to odległość między !
1) powierzchnią geoidy i quasi-geoidy
2) powierzchnią geoidy i telluroidy
3) powierzchnią elipsoidy i telluroidy
4) powierzchnią elipsoidy i powierzchni Ziemi
Redukcja Bougera jest to redukcja grawimetryczna !
1) uwzględniająca tylko wpływ wysokości stanowiska
pomiarowego ponad geoidą
2) uwzględniająca wpływ przyciągania mas znajdujących
się ponad geoidą
3) uwzględniająca wpływ topografii terenu wokół stanowiska
4) ściśle związana z

(…)

… krzywizny przekroju normalnego elipsoidy jest równa
1) średniej arytmetycznej z dł głównych promieni krzywizny
2) średniej geometrycznej z dł głównych promieni krzywizny
3) średniej geometrycznej z dł półosi biegunowej i równikowej elipsoidy
4) średniej arytmetycznej z dł półosi biegunowej i równikowej elipsoidy
Bokiem trójkąta geodezyjnego jest !
1) ortodroma ?
2) loksodroma
3) klotoida
4) cięciwa łącząca…
… się nad geoidą
3) uwzględniająca wpływ topografii terenu wokół stanowiska
4) ściśle związana z redukcją izostatyczną
Powierzchnie ekwipotencjalne w pobliżu Ziemi
1) są do siebie równoległe
2) są powierzchniami kulistymi
3) stykają się na równiku
4) nie przecinają się
Wartość szerokości geocentrycznej danego punktu na elipsoidzie obrotowej !
1) pokrywa się z szerokością geodezyjną
2) jest większa od szerokości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz