Efektywność energetyczna- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Efektywność energetyczna- opracowanie - strona 1 Efektywność energetyczna- opracowanie - strona 2 Efektywność energetyczna- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

8. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
8.01. Energochłonność – Polska a UE
8.02. Sprawność konwersji energii chemicznej paliw
8.03. Relacje pomiędzy ceną energii elektrycznej a jej zuŜyciem
8.04. Struktura finalnego zuŜycia energii w Polsce wg sektorów
8.05. Wskaźnik ODEX
8.06. Skumulowane od roku 2000 oszczędności energii
8.07. Zakres ustawy o efektywności energetycznej
8.08. Krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią
8.09. Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej
8.10. Przedsięwzięcia słuŜące poprawie efektywności energetycznej – przykłady
8.11. Ogólne zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej
8.12. Zasady uzyskania uprawnień audytora efektywności energetycznej – wymagania dotyczące
osoby audytora
8.13. Zasady uzyskania uprawnień audytora efektywności energetycznej – komisje kwalifikacyjne
1
8.01. Energochłonność - Polska a UE
Energochłonność pierwotna

Energochłonność finalna
Źródło:GUS-Efektywność
wykorzystania energii w
latach1997-2007
2
8.02. Sprawność konwersji energii chemicznej
paliw
Źródło:GUS-Efektywność
wykorzystania energii w
latach1997-2007
Sprawność netto wytwarzania energii elektrycznej
w energetyce konwencjonalnej
1990
32,3 %
1995
34,9 %
2000
35,6 %
2003 rok
36,4 %
3
8.03. Relacje pomiędzy ceną energii
elektrycznej a jej zuŜyciem
Źródło:GUS-Efektywność wykorzystania
energii w latach1997-2007
4
8.04. Struktura finalnego zuŜycia energii w
Polsce wg sektorów
gospodarstwa domowe –
struktura zuŜycia
Źródło:GUS-Efektywność wykorzystania
energii w latach1997-2007
5
8.05. Wskaźnik ODEX
Wskaźnik ODEX to zagregowany wskaźnik efektywności energetycznej –
monitorowanie i porównanie w krajach UE
Źródło:GUS-Efektywność wykorzystania energii w latach1997-2007
6
8.06. Skumulowane od roku 2000
oszczędności energii
Źródło:GUS-Efektywność wykorzystania energii w latach1997-2007
7
8.07. Zakres ustawy o efektywności
energetycznej
(ustawa z dnia 15.04.2011, Dz.U. nr 94/2011, poz.551)
USTAWA określa:
1. krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią,
2. zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności
energetycznej,
3. zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej,
4. zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz uzyskania
uprawnień audytora efektywności energetycznej.
Przepisów USTAWY nie stosuje się do:
1. urządzeń technicznych i instalacji uŜywanych wyłącznie w celach wojskowych,
2. instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji, z wyjątkiem
urządzeń potrzeb własnych*
* zespół pomocniczych obiektów lub instalacji słuŜących wytwarzania energii
elektrycznej lub cieplnej
8
8.08. Krajowy cel w zakresie oszczędnego
gospodarowania energią
Krajowy cel:
uzyskanie do roku 2016 oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej
niŜ 9 % w stosunku do wartości średniej, obliczonej dla okresu 2001-2005.
Oszczędność energii finalnej oblicza się, uwzględniając współczynniki
sprawności przetworzenia energii ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz