dźwignia finansowa - zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3045
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
dźwignia finansowa - zadania - strona 1

Fragment notatki:

Lista 2 - dźwignia finansowa
Zad. 1.
W pewnej spółce kapitał całkowity wynosi 450 000 zł. Policz:
a) przy jakim minimalnym poziomie EBIT-u zastosowanie kapitału obcego o stopie równej 20% wywoła pozytywny efekt dźwigni
finansowej,
b) jaka jest moŜliwa do zaakceptowania przez przedsiębiorstwo najwyŜsza stopa oprocentowania kapitałów obcych przy wartości EBITu 75 000 zł, z zachowaniem pozytywnego efektu dźwigni finansowej.
Zad. 2.
Przedsiębiorstwo rozwaŜa dwa warianty finansowania: pierwszy, oparty tylko o kapitały własne i drugi, zakładający mieszaną strukturę
źródeł finansowania. Kapitał całkowity wynosi 50 000 zł, oprocentowanie kapitałów obcych 25,5% rocznie, a stopa podatku
dochodowego 19%. Proszę określić, dla jakiej wielkości EBIT zastosowanie kaŜdego z wariantów przyniesie taką samą rentowność
kapitałów własnych.
Zad. 3.
Kapitał całkowity przedsiębiorstwa X wynosi 300 zł, maksymalna zdolność kredytowa stanowi 65% wartości kapitału całkowitego, stopa
procentowa dostępnego kredytu wynosi 12%. Przychody ze sprzedaŜy 500 zł, koszty stałe 100 zł, koszty zmienne 70% od sprzedaŜy,
stopa podatku dochodowego wynosi 20%. Zbadaj przy tych załoŜeniach efekt dźwigni finansowej. JeŜeli kryterium wyboru jest
rentowność kapitału własnego, to jaką przy tych załoŜeniach zaleciłbyś strukturę źródeł finansowania. Swoją decyzję udowodnij
graficznie. Jak zmieni się twoja decyzja, gdy oprocentowanie długu wzrośnie do 25%?
Zad. 4.
W oparciu o poniŜsze informacje proszę obliczyć przyrost rentowności kapitałów własnych wywołany działaniem dźwigni finansowej:
kapitał obcy 90 000 zł, kapitał własny 120 000 zł, EBIT 38 000 zł, koszt kapitału obcego 14%. Proszę podać jak zmieni się oddziaływanie
dźwigni, gdy zadłuŜenie wzrośnie do 60% (kapitał łączny pozostaje na takim samym poziomie).
Zad. 5.
Przedsiębiorstwo sprzedaje swoje wyroby po 10 zł za sztukę. Koszty operacyjne składają się z kosztów stałych (300 000 zł) i zmiennych
(2 zł na sztukę). Aktywa przedsiębiorstwa o wartości 750 000 zł są w 20% finansowane kapitałami własnymi. Koszt kapitału obcego
wynosi 20%. Dla jakiego poziomu sprzedaŜy rentowność kapitałów własnych nie będzie zaleŜała od struktury kapitału?
Zad. 6.
Kampania reklamowa ma w efekcie przynieść wzrost zysku operacyjnego o 15% (z poziomu 20 000 zł). Jeśli kapitały własne wynoszą
100 000 zł (dzielą się na 1000 akcji), a odsetki od kapitałów obcych 12 000 zł, to o ile procent zwiększy się:
1. Zysk brutto
2. Zysk netto
3. EPS
4. ROE
Jaki jest stopień dźwigni finansowej?
Zad. 7.
W spółce Z stopień dźwigni operacyjnej DOL = 1,2, stopień dźwigni połączonej DTL = 2,3. Wiadomo równieŜ, Ŝe przy EBIT = 120 j.u.
rentowność kapitału własnego RKW = 22%. Policz, jaka będzie RKW, gdy EBIT spadnie do 95 j.u.
Zad. 8.
W spółce, która zaciągnęła 200 000 PLN kredytu stopień dźwigni finansowej wynosi DFL = 1,35. Przy jakiej maksymalnej wielkości
kapitału własnego w spółce tej wystąpi pozytywny efekt dźwigni finansowej?
Zad. 9.
Firma posiada aktywa o wartości 4 mln zł. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz