Dzienniki Wielkiej Brytanii - The Herald

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dzienniki Wielkiej Brytanii  - The Herald - strona 1 Dzienniki Wielkiej Brytanii  - The Herald - strona 2 Dzienniki Wielkiej Brytanii  - The Herald - strona 3

Fragment notatki:

T radycja  gazety  jest  bardzo  głęboko  zakorze-  niona  w  kulturze  anglo- saskiej. Większość  tworzonych  w  j ę z y k u  a n g i e l s k i m   światów  fikcyjnych  -   książkowych  i  filmowych,  a  ostatnio  co  raz  częściej  również  wirtualnych  -  inkorporuje  gazetę  jako  element  rzeczywistości;  obecność  gazety  zdaje  się  podnosić  wiarygodność  takiego fikcyjnego świata i  ułatwia  manipulowanie  nim. Wynika  to  głównie  z  przyzwyczajenia  od- biorców  do tego,  że gazeta  faktycznie  jest  obecna  w  życiu codziennym,  oraz że  jest  postrzegana  jako  rze- telny  środek  szybkiego  rozprzestrzeniania  się  wiarygodnych  informacji.  Pokazanie  jakiegoś  wy- darzenia,  lub  przed- stawienie  informacji  w  gazecie  codziennej  (szczególnie  na  pierwszej  stronie)  jest  przez  Bry- tyjczyków  postrzegane  jako  sposób  udokumen- towania,  a  przez  to   u w i a r y g o d n i e n i a  i  podkreślenia  wagi  danego  tematu. Warto też  wspom- nieć,  że  gazeta  jest  tym  silniejszym  środkiem  przekazu,  że  na  terenie  Wielkiej  Brytanii sięga  po  nią  codziennie  ok.  70%  społeczeństwa. Brytyjska prasa ma jedną z  dłuższych  tradycji  na  świecie.  Regularne  pub- likacje  prasowe  na  terenie  Królestwa  pojawiły się  na  początku  XVII  wieku.  Przedtem  panowało  prze- konanie o tym,  że szybkie,  nieprzemyślane  i  niekon- trolowane    rozpowszech- nianie  informacji  może  być  niebezpieczne  dla  Korony  i  państwa.  Wobec  tego najchętniej publikow- ane  informacje  dotyczyły  niektórych  wydarzeń  za- granicznych,  klęsk  ży- wiołowych,  przestępstw  (najlepiej  skutecznie   ukaranych),  oraz  oczy- wiście  królewskich  roz- porządzeń i deklaracji. Ilość publikacji wzrosła na  skutek  rozluźnienia  re- strykcji  prawnych  w  1641  r. spowodowanego decyzją  parlamentu  o  rozwiązaniu  rady  królewskiej  w  Star  Chamber. Do  lat  20.  XVIII  wieku  istniało 26 gazet na terenie  królestwa  (w  tym  The  Daily  Courant  -  pierwsza  w  Londynie  gazeta   codzienna).  Na  początku  XIX  wieku  liczba tytułów  wzrosła  do  150  i  odtąd  zwiększała  się  w  szybkim  tempie.  70%   BRYTYJCZYKÓW  CZYTA  DZIENNIKI THE HERALD  (1783) The  Herald  jest  najstarszą  wydawaną  do  dziś  anglo- języczną gazetą codzienną.  Ukazuje  się   od  poniedz- iałku  do  soboty   w  nakładzie  ok.  

(…)

… Ltd. - bezpośredni wydawca dziennika The Times. Do grupy
News Corporation należą
Zagraniczne Systemy Medialne/Dzienniki Wielkiej Brytanii/A. Abgarowicz
2
także Harper Collins Book
Publishing Co., ponad 30
anglojęzycznych
gazet,
magazynów i tabloidów, w
tym
najpopularniejsze,
takie jak The Sun, The
Times, The New York
Post, poza tym studia
nagraniowe
MySpace
Records,
7
studiów
filmowo-telewizyjnych,
wśród nich 20th Century
Fox, oraz wiele stacji
telewizyjnych, kablowych
i satelitarnych.
The Times pozostaje w
rękach Murdocha od 1981
roku, kiedy to został
sprzedany przez korporację
Thomsona,
nie
dającą sobie rady w obliczu rosnącej siły związków zawodowych.
Murdoch natychmiast rozpoczął
wprowadzanie
zmian
do
Times'a,
zmieniając redaktora naczelnego
oraz
wprowadzając nowe technologie
zastępujące
klasyczne techniki drukarskie
komputerowymi.
Zmiany
technologiczne
związane były z redukcją
personelu
drukarni
o
blisko 50%, oraz ze
zmianą siedziby drukarni.
Bardzo dużą, a przede
wszystkim widoczną innowacją była zmiana formatu. W listopadzie 2003
r. The Times zaczął się
ukazywać w dwóch rozmiarach
d otychczasowym
wielkim
formacie, oraz w zdecydowanie mniejszym roz-
miarze tabloidowym. Rok
później…
… ok. 70 000 egzemplarzy. Obecnym redaktorem naczelnym jest
Charles McGhee (były
redaktor gazety The Glasgow Evening Times).
Początkowo gazeta nosiła
tytuł The Glasgow Advert i s e r.
W
1802
przechrzczono ją na The
Herald and Advertiser, a
niedługo potem, w 1805 r.
na The Glasgow Herald.
W 1859 r. Herald stał się
gazetą codzienną.
Obecny tytuł, The Herald,
został nadany w 1992 r.
70% BRYTYJCZYKÓW
CZYTA DZIENNIKI
Zagraniczne Systemy Medialne/Dzienniki Wielkiej Brytanii/A. Abgarowicz
1
THE TIMES (1785)
Przez pierwsze lata gazeta
wydawana była jako The
Daily Universal Register,
tytuł ten był jednak
"uniwersalnie" niedostrzegany. W związku z
brakiem zainteresowania
ze strony czytelników, już
na początku 1788 r. pierwszy wydawca, John
Walter, zmienił nazwę na
obecną - bardziej "na czasie…
… nawet nową
czcionkę
Guardian
Egyptian.
Do czasu pojawienia się
gazety The Independent,
The Guardian był jedyną
gazetą nie sympatyzującą
z konserwatystami, a
wręcz ewidentnie przychylną liberałom.
Sondaże wykazują zdecydowane poparcie czytelników dla Partii Pracy
oraz dla Liberalnych Demokratów.
Od 2004 r. The Guardian
jest
jedyną
ogólnobrytyjską gazetą
drukowaną w pełni w kolorze.
Egzemplarze czarno białe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz