Działalność gospodarcza - Osoba prawna i fizyczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działalność gospodarcza - Osoba prawna i fizyczna - strona 1 Działalność gospodarcza - Osoba prawna i fizyczna - strona 2 Działalność gospodarcza - Osoba prawna i fizyczna - strona 3

Fragment notatki:

Działalność gospodarcza Zgodnie z art. 2 ustawy z 19 listopada 1999 r. prawo o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) działalnością gospodarczą jest działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
Elementem podjęcia działalności gospodarczej nałożonym przez ustawodawcę jest jej charakter zarobkowy. Zorganizowanie będzie miało różną treść w zależności od rozmiarów prowadzonej działalności. Dla osobistego wykonywania szeregu usług wystarczy, aby przez zorganizowanie rozumieć ustalenie godzin i miejsca przyjmowania i wykonywania zleceń. Przedsiębiorca prowadzący działalność na wielką skalę, zatrudniający wielu pracowników, będzie tworzył rozmaite schematy organizacyjne, zakresy zadań, tworzył i likwidował oddziały i wykonywał całe mnóstwo innych działań, które będą służyły lepszemu zorganizowaniu pracy w jego przedsiębiorstwie.
Działalność o charakterze jednorazowym lub okazjonalnym wyłączona jest spod działania przepisów ustaw regulujących działalność gospodarczą. Przykładem takiej działalności może być sprzedaż drobnych artykułów na bazarze. Choć można byłoby rozważać, czy nie zachodzi w danej sytuacji obowiązek zgłoszenia takiej działalności do ewidencji działalności gospodarczej, to egzekwowanie takiego obowiązku może w praktyce okazać się niezwykle trudne. Przedsiębiorca Podmiot prowadzący działalność gospodarczą zwany jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcą może być: 1) osoba fizyczna, 2) osoba prawna, 3) jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, jeżeli jej przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej. Do ostatniej z wymienionych kategorii należą nie tylko spółki cywilne, które mogą być zakładane w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. Inną ważną grupą przedsiębiorców nie będących osobami prawnymi są spółki jawne i spółki komandytowe, spółki partnerskie oraz spółki komandytowo-akcyjne przewidziane w ustawie z 15 września 2000 r. Kodeksie spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037).
Należy zwrócić uwagę, że w inny sposób przedsiębiorca definiowany jest w przepisach ustawy z 20 listopada 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121 poz. 769 z późn. zm.).
Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców dotyczy bowiem:
1) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
2) spółek jawnych,
3) spółek komandytowych,
4) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
5) spółek akcyjnych,
6) spółdzielni,


(…)

… powyżej 10000 zł
powyżej 20000 zł do 50000 zł - 500 zł + 1% od nadwyżki powyżej 20000 zł,
powyżej 50000 zł - 800 zł + 0,5% od nadwyżki ponad 50000 zł.
Ponadto umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych wysokość tego podatku uzależniona jest od wysokość kapitału założycielskiego i wynosi:
do 20000 zł 1%
od 20000 zł do 30000 zł 200 zł + 0,5…
… tej opłaty jest ustalana procentowo od wysokości kapitału założycielskiego i wynosi:
do 10000 zł - 3%,
powyżej 10000 zł do 20000 zł - 300 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10000 zł,
powyżej 20000 zł do 50000 zł - 500 zł + 1% od nadwyżki powyżej 20000 zł,
powyżej 50000 zł - 800 zł + 0,5% od nadwyżki ponad 50000 zł
Ponadto umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych wysokość tego podatku uzależniona jest od wysokość kapitału założycielskiego i wynosi:
do 20000 zł 1%
od 20000 zł do 30000 zł 200 zł + 0,5% nadwyżki ponad 20000 zł
ponad 30000 zł 250 zł +0,1 % nadwyżki ponad 30000zł
Spółka akcyjna - utworzenie
Spółkę akcyjną może zawiązać jedna lub więcej osób. Należy przy tym pamiętać, że spółka akcyjna nie może być zawiązana przez jednoosobową spółkę…
… odpowiedzialności nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Odstępstwo od tej ostatniej zasady przewidują przepisy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych). Spółka powstała w wyniku komercjalizacji (jednoosobowa spółka Skarbu Państwa) może być jedynym założycielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością .
Wspólnicy w tego rodzaju spółce…
… wyceny wkładów niepieniężnych przyjętą w sprawozdaniu założycieli.
Biegły rewident powinien sporządzić w dwóch egzemplarzach szczegółową opinię i złożyć ją wraz ze sprawozdaniem założycieli sądowi rejestrowemu, który jeden egzemplarz przez siebie poświadczony wydaje założycielom.
Sąd rejestrowy określa wynagrodzenie za pracę biegłego rewidenta i zatwierdza rachunek jego wydatków. Jeżeli założyciele…
… w zakresie kierowania pracami zarządu.
Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.
Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu.
Odwołać prokurę może każdy członek zarządu.
Jeżeli statut nie przyznaje radzie nadzorczej lub walnemu zgromadzeniu prawa do uchwalenia lub zatwierdzenia regulaminu zarządu, zarząd…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz