DZIAŁ X postępowanie przygotowawcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
DZIAŁ X postępowanie przygotowawcze - strona 1 DZIAŁ X postępowanie przygotowawcze - strona 2 DZIAŁ X postępowanie przygotowawcze - strona 3

Fragment notatki:


POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE CELE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO Postępowanie przygotowawcze jest pierwszym stadium procesu karnego. Postępowanie przygotowawcze jest obecne jedynie co do przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego.
W ustawowym unormowaniu stadium postępowania przygotowawczego można wyróżnić dwie różne koncepcje. Pierwsza z nich zakłada, że jednym z podstawowych celów tego stadium procesu karnego jest wszechstronne wyjaśnienie sprawy i zebranie także na użytek orzekającego w kolejnym stadium sądu - materiału dowodowego. W efekcie późniejsza rozprawa w sądzie pierwszej instancji w znacznym stopniu stanowi powtórzenie i ocenę dowodów, które przeprowadziły i zgromadziły organy prowadzące postępowanie przygotowawcze. Realizację tak ujętego celu postępowania przygotowawczego zapewnia możliwość zwrotu sprawy przez sąd do uzupełnienia postępowania przygotowawczego w celu usunięcia istotnych braków ( art. 339 § 3 pkt. 4 i 345 k.p.k .)
Druga modelowa koncepcja ujęcia postępowania przygotowawczego zawęża cel tego stadium do wstępnego zbadania sprawy, by możliwe było podjęcie decyzji, czy podejrzenie popełnienia przestępstwa jest uzasadnione, kogo należy postawić w stan oskarżenia przed sądem i jakie wnioski dowodowe należy zgłosić sądowi. Zadania postępowania przygotowawczego zostały określone w przepisie art. 297 k.p.k. i są one następujące:
Tak określone cele postępowania przygotowawczego nie mogą być traktowane w oderwaniu od celów wyznaczonych dla całego postępowania karnego, dla wszystkich jego stadiów. Zostały one określone w art. 2 § 1 k.p.k. Czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo. ? czy określone zdarzenie faktyczne nastąpiło
? czy został popełniony czyn zabroniony - czy wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w prawie karnym; przy czym zgodnie z art. 303 k.p.k. wystarcza „uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa”
!!! gdyby okazało się, że podejrzenie popełnienia przestępstwa nie zostało potwierdzone dowodami zgromadzonymi po wszczęciu postępowania, należy je umorzyć (art. 17 § 1 pkt.1 k.p.k.)
Wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy. !!! w razie niewykrycia sprawcy popełnionego przestępstwa postępowanie należy umorzyć (tzw. umorzenie wobec niewykrycia sprawcy)
!!! w przypadkach ustalenia osoby sprawcy popełnionego przestępstwa, lecz niemożliwości jego ujęcia, dojdzie do zawieszenia postępowania (art. 22 k.p.k.), a poszukiwanie sprawcy będzie kontynuowane.


(…)

… i zastosowaniu środków zabezpieczających (art. 324 k.p.k.)
2/ o warunkowym umorzeniu postępowania po przeprowadzonym postępowaniu przygotowawczym (art. 336 k.p.k.)
! w sytuacji określonej w przepisie art. 316 § 3 k.p.k., na wniosek strony, prokuratora albo innego organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, sąd może przeprowadzić czynność dowodową w postaci przesłuchania świadka, jeżeli zachodzi…
… oskarżenia wnoszonego przez subsydiarnego oskarżyciela posiłkowego
ustny akt oskarżenia
→ składany w tzw. procesie wpadkowym, polegający na przedmiotowym rozszerzeniu oskarżenia w toku prowadzonej rozprawy w sądzie I instancji
Czynności zastępujące akt oskarżenia.
wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego
→ sporządzany przez prokuratora lub organ prowadzący dochodzenie
→ wniosek taki musi zawierać…
… Policji
d/ funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
e/ funkcjonariusz Agencji Wywiadu
3/ o występki, gdy osobą podejrzaną jest:
a/ funkcjonariusz Straży Granicznej
b/ funkcjonariusz Żandarmerii Wojskowej
c/ funkcjonariusz finansowych organów dochodzenia*
d/ funkcjonariusz organów nadrzędnych nad finansowymi organami dochodzenia
w zakresie spraw należących do właściwości tych organów…
… jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Policji,
funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, funkcjonariusz Agencji Wywiadu
♦ o przestępstwa, gdy osobą podejrzaną jest funkcjonariusz Straży Granicznej, funkcjonariusz Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariusz finansowych organów dochodzenia, funkcjonariusz organów nadrzędnych nad finansowymi organami dochodzenia
w zakresie spraw należących do właściwości…
… jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, 3)  o występki - gdy osobą podejrzaną jest funkcjonariusz Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, finansowych organów dochodzenia lub organów nadrzędnych nad finansowymi organami dochodzenia, w zakresie spraw należących do właściwości tych organów lub o występki popełnione przez tych funkcjonariuszy…
… o jego osobie oraz dane o zastosowaniu środka zapobiegawczego,   2)  dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu czynu ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków, a zwłaszcza wysokości powstałej szkody,   3)   wskazanie, że czyn został popełniony w warunkach wymienionych w art. 64 Kodeksu karnego albo art. 37 § 1 pkt 4 Kodeksu karnego skarbowego   4)  wskazanie przepisów…
… k.p.k.)
6/ o wydaniu oraz odwołaniu listu żelaznego (art. 281 i 282 § 2 k.p.k.)
7/ o zezwoleniu na przesłuchanie w charakterze świadka osoby obowiązanej do zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, lekarskiej lub dziennikarskiej (art. 180 § 2 k.p.k.)
Sąd decyduje:
1/ o umorzeniu postępowania w razie stwierdzenia popełnienia czynu przez podejrzanego w stanie niepoczytalności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz