Dyskontowanie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dyskontowanie - omówienie  - strona 1 Dyskontowanie - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Dyskontowanie- polega na mnożeniu wartości przyszłej (Wp) przez współczynnik
dyskontujący który w zależności od poziomu r i liczby lat(n) redukuje przyszłą wartość Wp
do jej aktualnego ekwiwalentu i otrzymana w ten sposób zaktualizowana wartość spełnia rolę
wspólnego mianownika do porównań i oceny opłacalności inwestycji. Wartość bieżącą
zainwestowanego kapitału I oblicza się ze wzoru:
I= Wp* At ,
przy założeniu że odsetki są dodawane do kapitału na końcu roku. W praktyce gospodarczej
zysk może być pomnażany natychmiast, toteż uzyska się wyniki bardziej zbliżone do
rzeczywistości, gdy rok podzieli się na m podokresów. Przy podziale roku na m=12:
Wp=
Wartość bieżącą zainwestowanego kapitału I oblicza się z formuły:
Wb=
Aby określić NPV konieczna jest znajomość:
1.Sum przyszłych wpływów i wydatków w poszczególnych latach funkcjonowania inwestycji
w celu określenia przepływów gotówkowych
2.Okresu przepływu środków pieniężnych wyznaczającego horyzont czasowy analizy
3.Stopy dyskontowej
NPV inwestycji jest równa sumie zdyskontowanych przepływów gotówkowych( wpływów
gotówkowych netto) w kolejnych latach funkcjonowania inwestycji
NPV=
Jeżeli okres realizacji inwestycji nie przekracza jednego roku wówczas NPV oblicza się z
formuły gdzie odjemna z poprzedniego wyrażenia I0 gdzie:
Dt- przepływy pieniężne netto bez nakładów inwestycyjnych w kolejnych latach okresu
obliczeniowego
Ip-nakłady inwestycyjne w kolejnych latach okresu obliczeniowego(n)
r- stopa procentowa
t-kolejny rok okresu obliczeniowego(n)
Jeżeli obliczone NPV jest dodatnie lub równe 0, wówczas inwestycja jest opłacalna ponieważ
jej stopa rentowności jest wyższa od stopy granicznej tj. przyjętej w analizie stopy
procentowej. W przypadku ujemnej wartości NPV stopa rentowności inwestycji jest niższa
niż stopa graniczna, dlatego projekt inwestycyjny powinien być odrzucony. Jeżeli dokonuje
się wyboru jednego z kilku projektów inwestycji należy wybrać ten, dla którego wartość NPV
jest najwyższa.
Do porównania różnych z punktu widzenia nakładów kapitałowych inwestycji projektów
alternatywnych, wykorzystuje się składnik wartości zaktualizowanej netto(NPVR)
NPVR=
gdzie:
NPV- wartość zaktualizowana netto
PVI- zaktualizowana wartość koniecznego nakładu inwestycyjnego
Najefektywniejszą inwestycję charakteryzuje najwyższy wskaźnik NPVR.
Stopa dyskontowa
Powinna być zbliżona do średniej stopy oprocentowania kredytów długoterminowych bądź
stopy procentowej płaconej przez kredytobiorcę i odpowiadać minimalnej stopie zysku
poniżej której inwestorowi nie opłaca się inwestować w danej dziedzinie. Przy wyborze stopy
dyskontowej do określenia NPV należy uwzględnić 3 części:
1.Część pozbawioną ryzyka
2.Oczekiwaną dodatkową premię z tytułu podjęcia działalności gospodarczej
3.Część uwzględniającą inflację
W przypadku występowania inflacji konieczne jest jej uwzględnienie. Jest to jedna z
podstawowych przyczyn niepewności warunków działania w przyszłości i związanego z tym
ryzyka.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz