Dyrektywa IPPC- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dyrektywa IPPC- opracowanie - strona 1 Dyrektywa IPPC- opracowanie - strona 2 Dyrektywa IPPC- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

5. DYREKTYWA IPPC (Integrated Pollution Prevention
and Control)
5.01. Nakazy sformułowane w dyrektywie IPPC
5.02. IPPC – pozwolenie zintegrowane, BAT (Best Available Techniques -najlepsza
dostępna technika
5.03. System prawny IPPC
5.04. Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego
5.05. Pozwolenie zintegrowane – zakres
5.06. BREF (BAT Reference Notes - dokumenty referencyjne BAT)
5.07. Koszty uzyskania pozwolenia zintegrowanego
1
5.01.Nakazy sformułowane w dyrektywie
IPPC
Metody ochrony środowiska polegające na przenoszeniu obciąŜeń i uciąŜliwości
pomiędzy komponentami środowiska, naleŜy zastępować dąŜeniem do ochrony
środowiska jako całości, sprowadzając do minimum szkodliwość sumy wprowadzanych
do środowiska substancji i energii.
Dyrektywa ta realizuje koncepcję zintegrowanego podejścia do spraw ochrony
środowiska, czego wyrazem jest tzw. pozwolenie zintegrowane (ochrona
powietrza, wody, gleby). Istotnym elementem tej polityki jest połoŜenie głównego
nacisku na optymalizacje procesu produkcyjnego, natomiast wykorzystanie
technik ochrony środowiska typu „końca rury” ma charakter wspomagający i
jest zalecane do stosowania tylko tam, gdzie jest to konieczne dla zapewnienia
efektywności ochrony środowiska i dotrzymania wymagań BAT (najlepszej
dostępnej techniki).
najlepsza technika oznacza najbardziej efektywną technikę w osiąganiu wysokiego
ogólnego poziomu ochrony środowiska jako całości
dostępna technika oznacza techniki o takim stopniu rozwoju, który umoŜliwia ich
praktyczne zastosowanie w danej dziedzinie przemysłu, z uwzględnieniem warunków
ekonomicznych i technicznych oraz rachunku kosztów inwestycyjnych i korzyści dla
środowiska, a które to techniki prowadzący daną działalność moŜe uzyskać
2
5.02. IPPC – pozwolenie zintegrowane
Pozwolenie zintegrowane wydaje się tylko wtedy, gdy zostaną określone wszelkie
środki dla wysokiego stopnia ochrony środowiska jako całości,
a takŜe
zintegrowane sposoby ochrony powietrza, wody i środowiska gruntowego (gleby), co
w praktyce oznacza, Ŝe przy ustalaniu pozwoleń muszą być uwzględnione
wymagania poszczególnych komponentów środowiska bez szkody dla środowiska
traktowanego jako całość.
Podczas ustalania warunków pozwolenia zintegrowanego naleŜy uwzględniać
wymagania BAT, ale takŜe charakterystykę techniczną danej instalacji, jej połoŜenie
i lokalne warunki środowiska (co leŜy w gestii poszczególnych krajów UE).
W pozwoleniu zintegrowanym naleŜy ustalać dodatkowe wymagania, jeśli
utrzymanie standardów jakości środowiska wymaga zastosowanie bardziej
skutecznych środków niŜ te , które wynikają z zastosowania BAT.
Prowadzący działalność przemysłową muszą stosować się do podstawowych
wymagań ochrony środowiska określonych w pozwoleniu zintegrowanym, pod
rygorem wstrzymania działalności w przypadku eksploatacji instalacji bez
pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków przez okres dłuŜszy jak 6 miesięcy.
3
5.03. System prawny IPPC
zakaz eksploatacji typu IPPC bez waŜnego pozwolenia zintegrowanego ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz