Dyrektywa 2000/60/WE -opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dyrektywa 2000/60/WE -opracowanie - strona 1 Dyrektywa 2000/60/WE -opracowanie - strona 2 Dyrektywa 2000/60/WE -opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

DYREKTYWA 2000/60/WE dot. wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Celem dyrektywy jest ustalenie ram dla ochrony wód powierzchniowych, przejściowych, przybrzeżnych oraz wód podziemnych, które: -zapobiegają dalszemu pogarszaniu oraz chronią i poprawiają stan ekosystemów wodnych oraz w odniesieniu do ich potrzeb wodnych, ekosystemów lądowych i terenów podmokłych bezpośrednio uzależnionych od ekosystemów wodnych oraz w odniesieniu do ich potrzeb wodnych, ekosystemów lądowych i terenów podmokłych uzależnionych od ekosystemów wodnych.
-należy zapobiegać gospodarce rabunkowej
-promują zrównoważone korzystanie z wód oparte na długoterminowej odmowie dostępnych zasobów wodnych
-dążą do zwiększonej ochrony i poprawy środowiska wodnego m.in. poprzez szczególne środki dla stopniowej redukcji zrzutów, emisji i strat substancji priorytetowych oraz zaprzestania lub stopniowego wyeliminowania substancji niebezpiecznych
-zapewniają stopniową redukcję zanieczyszczenia wód podziemnych i zapobiegają dalszemu ich pogarszaniu
-przyczyniają się do zmniejszenia skutków powodzi i susz. Woda nie jest punktem handlowym takim, jak każdy inny, ale raczej dziedzictwem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie. RDW- dzięki RDW będziemy mieli dostęp do wody o lepszej jakości. Redukcja i kontrola zanieczyszczeń pochodzących ze wszystkich możliwych źródeł zapewni odpowiednie warunki sanitarne i zdrowotne społeczeństwa. Przestrzeganie zasady racjonalnego korzystania z zasobów wodnych, wprowadzenie zintegrowanej gospodarki Lewniowej oraz nie gromadzenie odpadów przemysłowych w składowiskach niemających właściwego zabezpieczenia.
Dzięki RDW będziemy mieli:
Dostęp do wody o lepszej jakości Redukcja i kontrola zanieczyszczeń
Przestrzeganie zasad racjonalnego korzystania z zasobów wodnych , wprowadzanie zintegrowanej gospodarki zlewniowej oraz nie gromadzenie odpadów przemysłowych w składowiskach niemających właściwego zabezpieczenia przyczyni się do poprawy jakości i ilości wód powierzchniowych i podziemnych. Zastosowanie zasady „zanieczyszczający płaci”, która zwiększa nakłady inwestycyjne na ochronę zasobów wodnych.
Ustawy wprowadzające zapisy RDW: Prawo wodne, Prawo Ochrony Środowiska, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków, o odpadach.
Reforma zarządzania gosp. wodną w Polsce. - projekt polityki wodnej państwa do roku 2030
Główne cele: (cele są te same co w dyrektywie wodnej) zaopatrzenie ludności, zapobieganie suszom, powodzią, zmiana systemu zarządzania gospodarką wodna, dbanie o zaopatrzenie w wodę o odpowiedniej jakości, cele przeciwpowodziowe, zmiana systemu gospodarowania wodą, reforma zarządzania i finansowania gospodarki wodnej. Reorganizacja od 2011-2016 roku.


(…)

… dorzecza: Wisły i Odry.
Jednostki terenowe zarządów dorzecza będą regionami wodnymi zgodnie z ustawą Prawo Wodne. Zarządy dorzeczy odpowiedzialne za zarządzanie zasobami wodnymi w układzie zlewniowym , wariant ten wymaga podniesienia rangi Prezesa KZGW.
Prezes KZGW: zarząd dorzecza Odry, Wisły, Instytucja Gospodarki Budżetowej. Najmniej rewolucyjny
Marszałek nie podlega zarządom…
…, dotychczasowe zadania dyrektorów RZGW w tym zakresie zostają przekazane samorządom wojewódzkim i następuje ich połączenie z zad realizowanymi dotychczas w granicach administracyjnego podziału na regiony wodne oraz zlewnie. Nowe będą realizować swe zad w oparciu o plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planowania zarządzania ryzykiem powodziowym oraz warunków korzystania z wód regionu zlewni
Wariant…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz