Dr hab. Robert Ciborowski

note /search

Środki działalności gospodarczej - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Ekonomia
Pobrań: 728
Wyświetleń: 1561

Środki działalności gospodarczej - Kapitał. Zasoby gospodarcze to suma wartości materialnych i ludzkich potrzebnych do funkcjonowania i rozwoju gospodarki. Cechy zasobów gospodarczych: _ ograniczoność _ szybkość obiegu Potencjał produkcyjny jest funkcją zasobów gospodarczych, zależy nie tylko o...

Cele i metody koordynacji działalności gospodarczej - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Ekonomia
Pobrań: 868
Wyświetleń: 2625

Cele i metody koordynacji działalności gospodarczej. Potrzeby są zaspokajane za pośrednictwem dóbr i usług (produkcja) Dobra ekonomiczne a dobra wolne dobra ekonomiczne: - występują w ilości zbyt małej, aby zaspokoić za ich pomocą potrzeby, - mają cenę, - wymagają procesu gospodarowania (wybor...

Gospodarka narodowa jako przedmiot badań naukowych - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Ekonomia
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2170

Gospodarka narodowa jako przedmiot badań naukowych Istota makroekonomii jako nauki Makroekonomia zajmuje się opisem i analizą zjawisk gospodarczych, funkcjonowaniem gospodarki jako całości ze szczególnym uwzględnieniem współzależności występujących między rynkami oraz wpływem państwa na gospodarkę...

Mechanizm ekspansji gospodarczej - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Ekonomia
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2114

Mechanizm ekspansji gospodarczej. Wzrost gospodarczy - zwiększanie się z okresu na okres realnej wartości produkcji w gospodarce. Stopa wzrostu - wyrażona w procentach stopa przyrostu realnego PKB w pewnym okresie. Nawet niewielkie różnice w przeciętnym rocznym tempie wzrostu gospodarki powodują ...

Mechanizm rynkowy a cena - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Ekonomia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 833

Mechanizm rynkowy a cena. Teorie cen Cena- jest pieniężnym wyrazem wartości towaru. Przedstawia relacje PIENIĄDZ - TOWAR Głównym czynnikiem kształtującym układ cen w gospodarce jest relacja wydajności pracy miedzy poszczególnymi dziedzinami produkcji. System cen który oznacza układ relacji międz...

Pieniądz i bank - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Ekonomia
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1603

Pieniądz i bank. Formy wymiany Bezpośrednia TOWAR - TOWAR Pośrednia TOWAR - PIENIĄDZ - POWAR Istota pieniądza Ewolucja pieniądza prowadzi w kierunku jego dematerializacji. Pieniądz staje się czystym nominałem, symbolem wartości. Istota pieniądza - powszechny ekwiwalent wyrażający wartość tow...

Przedmiot ekonomii - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Ekonomia
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1834

Przedmiot ekonomii Ekonomia(z gr. Oikonomikós) oikos-dom, NMOS-prawo Ekonomia polityczna(z gr. Politikos-społeczny)= ekonomia społeczna. Ekonomia-jest to nauka o społecznych prawach rządzących produkcja i podziałem środków zaspokojenia potrzeb. -jest nauką badającą, jak ludzie radzą sobie z rzad...

Przedsiębiorstwo jako podmiot działalności gospodarczej - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Ekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1141

Przedsiębiorstwo jako podmiot działalności gospodarczej Istota przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo - element triady określającej strukturę podmiotowa gospodarki Przedsiębiorstwo - podmiot prowadzący na własny rachunek działalność produkcyjną lub usługową w celach komercyjnych. Podstawy analizy prz...

Rachunek produktu narodowego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Ekonomia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2170

Rachunek produktu narodowego. System rachunków narodowych System rachunków narodowych to zbiór wzajemnie powiązanych rachunków makroekonomicznych pozwalających na uzyskanie spójnych danych o produkcji i dochodach. Zestawiane są: ·Rachunki bieżące, ·Rachunki akumulacji, ·Bilanse. Metodologia o...

Teoria równowagi i popytu konsumenta - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Ekonomia
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1729

Teoria równowagi i popytu konsumenta Cel konsumenta - maksymalizacja satysfakcji z konsumpcji dóbr i usług Użyteczność - to satysfakcja z konsumpcji dóbr i usług Użyteczność całkowita to suma satysfakcji z konsumpcji całego posiadanego przez konsumenta zasobu dóbr. Użyteczność krańcowa to użyte...