Dr Ewelina Bobrus - strona 15

Płatnik - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

Definicja płatnika. Art. 8 op. Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie

Podatki stanowiące dochód gminy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 483

Wymień podatki stanowiące dochód gminy. Podatki stanowiące dochód gminy: - Podatek od nieruchomości. - Podatek od środków transportowych. - Podatek rolny. - Podatek...

Przesłanki o zastosowaniu ulg - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 371

Przesłanki zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych przyznawanych z wniosku. Co do zasady ulgi przyznaje się na wniosek. Czasami tylko stosuje się z urzędu. Przesłanki zastosowania ulg na wniosek: @ wniosek podatnika @ ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny (lub obie przesł...

Rodzaje rejestrów zastawów skrabowych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 343

. Rodzaje rejestrów zastawów skarbowych. Art. 43 op oraz rozporządzenie ministra finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2002 r.). Rodzaje zastawów skarbowych: @ Rejestry zastawów skarbowych ...

Termin płatności dla inkasentów - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 231

Jaki jest termin płatności dla inkasentów? Art. 47 § 5 op. Terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym wpłata podatku powinna nastąpić, według przepisów prawa. Organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego może wyznaczyć dla swoich inkasentów...

Postępowanie z podaniem wniesionym do niewłaściwego organu

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

Postępowanie z podaniem wniesionym do niewłaściwego organu. Art. 170 op. Jeżeli organ podatkowy, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, powinien niezwłocznie przekazać je organowi właściwemu, zawiadamiając o tym wnosząc...

Doręczenie pisam podatkowego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

. Kto może doręczać pisma podatkowe? Art. 144 op. Organ podatkowy może doręczać pisma podatkowe za pomocą: @ poczty i jej pracowników - za pokwitowaniem @ swoich pracowników @ przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, np...

Wygaśnięcie zastawu skarbowego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Kiedy zastaw skarbowy wygasa? Art. 42 op. Zastaw skarbowy wygasa w jeden z poniższych sposobów: @ z mocy prawa z dniem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego @ z dniem wykreślenia wpisu z rejestru zastawów skarbowych @ z dniem egzekucyjnej sprzedaży przedmiotu zastawu ...

Co można umorzyć - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

. Co można umorzyć? Umorzyć można: @ zaległości podatkowe @ odsetki za zwłokę @ opłatę prolongacyjną Nie można umorzyć samego podatku, jeśli nie jest zobowiązaniem nie wymagalnym. Umorzenie zaległości oznacza także umorzenie odset...