Dr Cezary Woźniak - strona 9

Forma czynności prawnych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889

9. Forma czynności prawnych - rodzaje, wymogi i skutki jej niedochowania. Forma czynności prawnych - sposób, w jaki czynności prawne zostają wyrażone na zewnątrz: Forma ustna Zwykła forma pisemna Kwalifikowane formy pisemne Z u...

Nabycie praw podmiotowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

Nabycie praw podmiotowych Wyróżniamy dwa rodzaje nabycia praw podmiotowych: a) nabycie pochodne b) nabycie pierwotne a) Nabycie pochodne - polega na tym, że pewna osoba nabywa prawo od innej osoby za jej zgodą np. kupno samochodu. Gdy c...

Normy Prawa Cywilnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 889

Normy Prawa Cywilnego 1. Normy imperatywne - czyli bezwzględnie obowiązujące, są to takie normy, których zastosowania nie można wyłączyć wolą strony. 2. Normy dyspozytywne - czyli względnie obowiązujące, to takie normy, których zastosowanie można wyłączyć wolą strony (jest ich bardzo dużo w Prawie...

Ochrona własności - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672

Ochrona własności Ochrona własności - jest to możność domagania się przez właściciela aby inne osoby zachowywały się w określony sposób w stosunku do jego własności. a) roszczenie windykacyjne (wydobywcze) - to roszczenie właściciela przeciwko posiadaczowi rzeczy ażeby rzecz mu wydał (np. torebka)...

Ograniczenie, prawa rzeczowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

Ograniczenie - prawa rzeczowe Są to prawa na rzeczy cudzej. Istnieje zamknięta lista tych praw. 1. Powstanie ograniczonych praw rzeczowych: a) Dobrowolnie - umowa z właścicielem - oświadczenie właściciela rzeczy , jeżeli dotyczy nieruchomości musi być w formie aktu notarialnego. b) Przymusowe - ...

Osobowość prawna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 721

Osobowość prawna - pojęcie, rodzaje osób prawnych: Osobowość prawna to pojęcie określające zdolność osób prawnych do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych. Jest immanentnie związane z powstaniem osoby prawnej, gdyż bez osobowości prawnej osoba p...

Podmioty stosunków cywilnoprawnych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 567

Podmioty stosunków cywilnoprawnych Wyróżniamy dwa rodzaje podmiotów: 1. Osoby fizyczne 2. Osoby prawne 1. OSOBY FIZYCZNE Każdy człowiek jest podmiotem (osoba fizyczna) i tylko człowiek natomiast zwierzę jest wg prawa rzeczą. Art. 8 Kodeksu Cywilnego stanowi: Dziecko od chwili urodzenia nabywa...

Wykład - rzecz, części składowe rzeczy

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

12. Pojęcia - rzecz, części składowa rzeczy, przynależność, pożytki z rzeczy: -Art. 45. Rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne. -przedmiot materialny - wyodrębniony -samoistnie występujący w obrocie Rzeczami nie są: prawa podmiotowe niemajątkowe energia elekt...

Potrącenie, przelew, przejęcie długu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1085

24. Potrącenie, przelew, przejęcie długu: Wersja krótsza: Potrącenie (kompensacja, kompensata) - w prawie cywilnym umorzenie dwóch przeciwstawnych sobie wierzytelności poprzez złożenie oświadczenia woli przez jednego wierzyciela drugiemu ...

Rodzaje praw - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Prawa 1. Użytkowanie - to prawo do używania rzeczy i pobierania z niej pożytków. Jest to prawo osobiste ustanowione wyłącznie na rzecz określonej osoby i nieprzenoszalne ani w drodze dziedziczenia ani przez sprzedaż. Cel użytkowania jest alimentacyjny tzn. chodzi o stworzenie użytkownikowi możliwo...