Doręczenia - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doręczenia - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

DORĘCZENIA Zabezpieczenie praw stron procesowych i możliwość ich obrony, art. 131 sąd dokonuje doręczeń przez pocztę, komornika, woźnych, sądową służbę doręczeniową (tworzona w drodze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości),
Pozbawienie strony możliwości obrony może prowadzić do nieważności postępowania
Zasada oficjalności doręczeń- dokonywanie doręczeń z urzędu, wyjątki są stosowane ze względu na ekonomikę procesową w art. 132 § 1- adwokaci i radcy mogą doręczać nawzajem pisma bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty
W postępowaniu gospodarczym, strona reprezentowana przez adwokata, radcę jest obowiązana doręczać odpisy pism procesowych z załącznikami bezpośrednio stronie przeciwnej W sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń - uproszczone formy doręczeń z pominięciem przepisów szczególnych - telefon, telefax, telegram. Nie może skorzystać jeśli stroną pozwaną jest pracownik Szczególny sposób doręczenia w MPC, pierwszeństwo mają postanowienia europejskiego prawa procesowego cywilnego oraz umów Mn.
Jeśli stroną jest osoba fizyczna Osobiście, gdy nie ma zdolności procesowej jej przedstawicielowi ustawowemu
Jeśli adresatem jest osoba prawna doręczenia dokonuje się organowi uprawnionemu do reprezentowania jej przed sądem lub do rąk upoważnionego do odbioru pism pracownika
Jeśli ustanowiono pełnomocnika procesowego lub osobę upoważnioną do odbioru, należy dokonać tym osobom
Obowiązek doręczenia pism pełnomocnikowi jeśli został ustanowiony a nie bezpośrednio stronie
dokonuje się w mieszkaniu, miejscu pracy lub tam gdzie zastanie się adresata (art. 135 § 1) Zgodnie z nowelizacją z 04.2010, doręczeń w postępowaniu cywilnym dokonuje się przez operatora publicznego lub innego operatora pocztowego, osoby zatrudnione w sądzie, komornika lub sądową służbę doręczeniową ( znowelizowany art. 131 kpc ). Nowelizacją dotknięty jest również art. 132 kpc, który stanowił będzie, iż podmiotami, które mogą bezpośrednio doręczać sobie odpisy pism procesowych wraz z załącznikami są: adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Do pisma procesowego wnoszonego do sądu dołączyć należało będzie dowód doreczenia drugiej stronie odpisu albo dowód wysłania go przesyłką poleconą. W przypadku braku dołączenia jednego z powyższych dowodów, pismo będzie zwracana bez wzywania do usunięcia braku.
Przedstawiona regulacja nie będzie dotyczyła wniesienia pozwu wzajmnego, apelacji, skargi kasacyjnej, zażalenia, sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od nakazu zapłaty, wniosku o zabezpieczenie powództwa, skargi o wznowienie postepowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz skargi na orzeczenie referendarza sądowego. Powyższe pisma procesowa należy składać w Sądzie wraz z odpisami dla strony przeciwnej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz